Cổng luyện thi đại học moon.vnGiới thiệu | Giáo viên | Đăng ký | Đăng nhập | Hệ thống Level
Cổng luyện thi đại học moon.vn
Trang chủ Khóa 2016Tiếng AnhNgữ vănToán họcVật lýHóa họcSinh họcThi onlineHỏi ĐápTài khoảnTin tức
MớiHotQuan tâmTrả lời nhận đượcĐã hỏiĐã bình luận

anhvu123 Hoá Học Kim loại
00:01 - 31/3/2015
Hòa tan hết hỗn hợp X gồm Cr2O3, CuO, Fe3O4 cần vừa đủ 1,1 mol HCL ( nóng), sau pư thu đc dung dịch Y. Một nửa dd Y hòa tan hết tối đa 2,95 gam bột Ni. Cô cạn 1 nửa dd Y còn lại thu đc khối lượng muối khan là:
hoagio287 Hoá Học Kim loại
17:15 - 10/1/2012
cho 8,4 g hh kim loại R Vào 500 ml dd AgNO3 1M, Cu(NO3)2 0,4 mol . Sau phản ứng thu được 48,6 g kim loại kết tủa . Xác đinh R?
anhbinhminh6985 Hoá Học Kim loại
22:48 - 9/1/2012
. Cho 49,8g hỗn hợp X gồm Cu, Fe, Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng (dư), khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có 2,4g kim loại không tan, 1,12 lít khí thoát ra và thu được dd Y. Cho dd NH3 đến dư vào dung dịch Y, lọc kết tủa rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi còn lại 40g chất rắn khan. P trăm k lượng của Cu trong hỗn hợp X là
A. 4,83% B. 20,64% C. 24,19% D. 17,74%
anhbinhminh6985 Hoá Học Kim loại
22:37 - 9/1/2012
Câu 7. Cho 8,4g Fe tác dụng với O2 thu được 10,4g hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4. Cho toàn bộ X vào V lít dd HNO3 2M. Sau phản ứng thu được 1,12 lít khí NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất v dd A. Tính V và khối lượng chất tan trong dd A
A. 0,2 và 36,3g B. 0,2 và 27g C. 0,25 và 27g D. 0,225 và 33,2g
anhbinhminh6985 Hoá Học Kim loại
22:28 - 9/1/2012
Câu 4. Hoà tan a gam Al vào 450 ml dd NaOH 1M thu được 13,44 lít H2 (đktc) và dd A. Hoà tan b gam Al vào 400 ml dung dịch HCl 1M thu được 3,36 lít H2 (đktc) và dd B. Trộn dd A với dd B đến phản ứng hoàn toàn thì thu được m gam kết tủa. Giá trị m là
A. 31,2 B. 3,9 C. 35,1 D.7,8
anhbinhminh6985 Hoá Học Kim loại
22:23 - 9/1/2012
Câu 2. Cho a gam hỗn hợp A gồm Fe2O3, Fe3O4 v Cu vào dd HCl dư thấy có 1 mol axit phản ứng và còn lại 0,256a gam chất rắn không tan. Mặt khác, khử hoàn toàn a gam hỗn hợp A bằng H2 dư thu được 42g chất rắn. Tính % khối lượng Cu trong hỗn hợp A?
A. 25,6% B. 50% C. 44,8% D. 32%
LamMap17 Hoá Học Kim loại
21:54 - 9/1/2012
Cho 24,94 g hỗn hợp X gồm Al, Fe,Mg tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 19,264 lít khí ( đkc) và dung dịch A .Cho dụng dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư. Lọc kết tủa nung trong không khí thu được 23,2 gam chất rắn . Khối lượng của kim loại lần lượt là:
LamMap17 Hoá Học Kim loại
21:49 - 9/1/2012
Câu 1 : Nhận biết 4 chất rắn bằng phương pháp hóa học ta cần thực hiện theo các thứ tự sau:
1. Dung dịch NaOH dư , khí
2.Dung dịc HCl, Dung dịch NaOH
3.Dung dịch Hcl, Khí
LamMap17 Hoá Học Kim loại
21:46 - 9/1/2012
Câu 1: Trong các chất sau đây : . Có bao nhiêu chất lưỡng tính ?
Câu 2 : Thuốc thử để nhận biết là :
Dung dịch KOH H_2O
Cu(OH)_2 Dung dịch HCl
chop9cc Hoá Học Kim loại
00:41 - 9/1/2012
Hòa tan 2m (gam) kim loại M bằng dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư hay hòa tan m (gam) hợp chất X (hợp chất của M với lưu huỳnh) cũng trong dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư thì cùng thu được khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất) có thể tích bằng nhau ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Giả sử nguyên tố lưu huỳnh chỉ bị oxi hóa lên mức cao nhất. Kim loại M và công thức phân tử của X lần lượt là
chop9cc Hoá Học Kim loại
00:40 - 9/1/2012
Giải thích giúp mình luôn nha
Cho các chất sau: HOOC-COONa, K2S, H2O, KHCO3, Al(OH)3, Al, KHSO4, Zn, (NH4)2SO3. Số chất có tính lưỡng tính là
MrWelly Hoá Học Kim loại
23:40 - 8/1/2012
Câu 20: Hòa tan hết 10,24 gam Cu bằng 200 ml dung dịch HNO3 3M được dung dịch A. Thêm 400 ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch A. Lọc bỏ kết tủa, cô cạn dung dịch rồi nung chất rắn đến khối lượng không đổi thu được 26,44 gam chất rắn. Số mol HNO3 đã phản ứng với Cu là:
A. 0,48 mol B. 0,58 mol C. 0,56 mol D. 0,4 mol
đáp án C nhé
MrWelly Hoá Học Kim loại
23:35 - 8/1/2012
Câu 31: Cho 2,8 gam bột sắt tác dụng hoàn toàn với V ml dung dịch HNO3 0,5M thu được sản phẩm khử NO duy nhất và dung dịch X. X có thể tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,03 mol AgNO3. Giá trị của V là:
A. 280 ml B. 320 ml đúng nhé C. 340 ml D. 420 ml
MrWelly Hoá Học Kim loại
23:34 - 8/1/2012
Câu 24: Hòa tan hoàn toàn 30 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Zn trong dung dịch HNO3, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y và hỗn hợp gồm 0,1 mol N2O và 0,1 mol NO. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 127 gam hỗn hợp muối. Vậy số mol HNO3 đã bị khử trong phản ứng trên là:
A. 0,40 mol B. 0,30 mol C. 0,45 mol D. 0,35 mol
MrWelly Hoá Học Kim loại
23:34 - 8/1/2012
Câu 19: Đem hòa tan hoàn toàn m gam Mg trong dung dịch chứa đồng thời a mol H2SO4 và b mol HCl, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch chứa 2 muối có tổng khối lượng là 4,1667m. Thiết lập biểu thức liên hệ giữa số mol của 2 axit:
A. b = 6a B. b = 4a C. b = 8a D. b = 7a B đúng nhé.giải thích dùm mình.
MrWelly Hoá Học Kim loại
23:33 - 8/1/2012
Câu 15: Cho kim loại M vào dung dịch muối của kim loại X thấy có kết tủa và khí bay lên. Cho kim loại X vào dung dịch muối của kim loại Y thấy có kết tủa Y. Mặt khác, cho kim loại X vào dung dịch muối của kim loại Z, không thấy có hiện tượng gì. Cho biết sự sắp xếp nào sau đây đúng với chiều tăng dần tính kim loại của X, Y, Z, M?
A. Z < X < Y < M B. Y < X < Z < M C. Z < X < M < Y D. Y < X < M < Z
MrWelly Hoá Học Kim loại
23:32 - 8/1/2012
Câu 14: Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch hỗn hợp A chứa H2SO4 1M, Fe(NO3)3 0,5M và CuSO4 0,25M. Khuấy đều cho đến khi phản ứng kết thúc thu được 0,75m gam chất rắn. Giá trị của m là:
A. 43,2 gam B. 56 gam C. 33,6 gam D. 32 gam..d0áp án A
MrWelly Hoá Học Kim loại
23:32 - 8/1/2012
Câu 4: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X chứa Fe3O4 và FeS2 trong 63 gam dung dịch HNO3 thu được 1,568 lít NO2 duy nhất (đktc). Dung dịch thu được tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2M, lọc kết tủa rồi đem nung đến khối lượng không đổi thì thu được 9,76 gam chất rắn. Nồng độ % của dung dịch HNO3 ban đầu là:
A. 47,2% B. 42,6% C. 46,2% D. 46,6%
MrWelly Hoá Học Kim loại
23:31 - 8/1/2012
Câu 49: Cho dung dịch X chứa 0,1 mol Al3+, 0,2 mol Mg2+, 0,2 mol NO3-, x mol Cl-, y mol Cu2+
- Nếu cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 86,1 gam kết tủa
- Nếu cho 850 ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì khối lượng kết tủa thu được là
A. 21,05 gam. B. 20,4 gam. C. 26,4 gam. D. 25,3 gam.
Đã thích 1 Bình luận 1
MrWelly Hoá Học Kim loại
23:31 - 8/1/2012
Câu 44: Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch X chứa hỗn hợp AgNO3 và Cu(NO3)2. Khi phản ứng xong, thu được 3,44 gam chất rắn Y và dung dịch Z. Tách Y rồi cho dung dịch Z tác dụng với dung dịch NaOH dư thì được 3,68 gam kết tủa hai hiđroxit kim loại. Nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi được 3,2 gam chất rắn. Giá trị của m và nồng độ mol của Cu(NO3)2 trong dung dịch X lần lượt là
Đã thích 2 Bình luận 2
MrWelly Hoá Học Kim loại
23:30 - 8/1/2012
Câu 33: Hỗn hợp X gồm 2 kim loại (Cu và Ag). Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X trong dung dịch chứa 2 axit HNO3, H2SO4 đặc (vừa đủ) trong đó tỷ lệ số mol của HNO3, H2SO4 là 2:3 thu được dung dịch Y chứa 12,82 gam muối và hỗn hợp khí Z chứa 0,05 mol NO và 0,01 mol SO2. Giá trị của m là..4,52
Trang:84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93<< · >>


THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Trong nhóm - Hóa học

1 nguyenngat123
Trả lời 189
Level: 23 - SP: 68
2 trandiep92
Trả lời 171
Level: 2 - SP: 100
3 cachiusa
Trả lời 52
Level: 0 - SP: 100
4 0147896325
Trả lời 14
Level: 15 - SP: 36
5 HAICU
Trả lời 11
Level: 0 - SP: 100
6 trasuatranchau
Trả lời 10
Level: 0 - SP: 100
7 thanhhuyenss
Trả lời 10
Level: 16 - SP: 74
8 bigzerott
Trả lời 9
Level: 14 - SP: 100
9 daudhnhe
Trả lời 9
Level: 42 - SP: 87
10 luukien09
Trả lời 8
Level: 0 - SP: 100
11 trkhanh
Trả lời 7
Level: 0 - SP: 100
12 dinhhung1997mtp
Trả lời 6
Level: 0 - SP: 100
13 anh127694
Trả lời 5
Level: 0 - SP: 30
14 lamlaitudau2015
Trả lời 5
Level: 3 - SP: 64
15 quoangtrung97
Trả lời 5
Level: 0 - SP: 100
16 quangtrung97np
Trả lời 4
Level: 0 - SP: 100
17 quangdung97
Trả lời 4
Level: 0 - SP: 100
18 phongharris
Trả lời 4
Level: 23 - SP: 67
19 vkango2000
Trả lời 4
Level: 0 - SP: 100
20 windsummer
Trả lời 4
Level: 0 - SP: 62
21 abcdeogihguihbui
Trả lời 4
Level: 0 - SP: 100
22 hoangnam91
Trả lời 4
Level: 2 - SP: 51
23 giangdetective97
Trả lời 4
Level: 0 - SP: 100
24 colennhenhenhe
Trả lời 3
Level: 6 - SP: 75
25 kudokids
Trả lời 3
Level: 27 - SP: 50
26 phuongxixo
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
27 phuongyeu236
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
28 mennguyen05071998
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
29 nguyenoanh8892
Trả lời 2
Level: 79 - SP: 54
30 Phungthithienhuong
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
31 uyenuyen1512
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
32 tuantu1901
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
33 trungomega
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
34 quynhhiihi
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
35 rongden_167
Trả lời 2
Level: 170 - SP: 81
36 thanhthuythaibinh
Trả lời 2
Level: 6 - SP: 70
37 thuhuong3010
Trả lời 2
Level: 1 - SP: 52
38 tientienB98
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
39 maihuynhyen27
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
40 lethithao1091998
Trả lời 2
Level: 6 - SP: 82
41 hungyen1997
Trả lời 2
Level: 6 - SP: 74
42 iamhuy19
Trả lời 2
Level: 2 - SP: 75
43 crt9988177
Trả lời 2
Level: 2 - SP: 78
44 cochutihon80
Trả lời 2
Level: 18 - SP: 64
45 chibii
Trả lời 2
Level: 37 - SP: 76
46 bibibobo97
Trả lời 2
Level: 53 - SP: 84
47 alt01653
Trả lời 2
Level: 35 - SP: 86
48 giangvan
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
49 gaoblack
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
50 dangquang1997
Trả lời 2
Level: 67 - SP: 87

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 22 - Lô 12A - Đường Trung Yên 10 - P Yên Hòa - Q Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 04.32.99.98.98