Hotline: 0473 09 98 98 Hệ thống level Đăng ký Đăng nhập
Cổng luyện thi đại học moon.vn Cổng luyện thi đại học moon.vn
Trang chủ Toán CCTiếng AnhNgữ vănToán họcVật lýHóa họcSinh họcThi onlineTin tức
Bài giảng miễn phíToán họcVật lýHóa học

AMIN - AMINO AXIT - PROTEIN

image001.jpg

AMIN

I – KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI, DANH PHÁP VÀ ĐỒNG PHÂN

1. Khái niệm

Amin là hợp chất hữu cơ được tạo ra khi thế một hoặc nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử amoniac bằng một hoặc nhiều gốc hiđrocacbon. Ví dụ:

image004-1.GIF

2. Phân loại Amin được phân loại theo hai cách thông dụng nhất:

a) Theo đặc điểm cấu tạo của gốc hiđrocacbon: amin thơm, amin béo, amin dị vòng. Ví dụ:

image004-2.GIF

b) Theo bậc của amin: Bậc amin: là số nguyên tử H trong phân tử NH3 bị thay thế bởi gốc hiđrocacbon. Theo đó, các amin được phân loại thành: amin bậc 1, bậc 2, bậc 3. Ví dụ:

image004-3.GIF

3. Danh pháp

a) Cách gọi tên theo danh pháp gốc – chức : ank + yl + amin
b) Cách gọi tên theo danh pháp thay thế : ankan + vị trí + amin
c) Tên thông thường chỉ áp dụng với một số amin

Hợp chất                            Tên gốc – chức                     Tên thay thế                               Tên thường

CH3–NH2                                  metylamin                                metanamin
CH3–CH(NH2)–CH3                    isopropylamin                           propan-2-amin
CH3–NH–C2H5                          etylmetylamin                           N-metyletanamin
CH3–CH(CH3)–CH2–NH2            isobutylamin                             2-metylpropan-1-amin
CH3–CH2–CH(NH2)–CH3            sec-butylamin                           butan-2-amin
(CH3)3C–NH2                            tert-butylamin                           2-metylpropan-2-amin
CH3–NH–CH2–CH2–CH3            metylpropylamin                        N-metylpropan-1-amin
CH3–NH–CH(CH3)2                   isopropylmetylamin                    N-metylpropan-2-amin
C2H5–NH–C2H5                        đietylamin                                 N-etyletanamin
(CH3)2N–C2H5                          etylđimetylamin                         N,N-đimetyletanamin
C6H5–NH2                                phenylamin                               benzenamin                                anilin

Chú ý:

- Tên các nhóm ankyl đọc theo thứ tự chữ cái a, b, c…
- Với các amin bậc 2 và 3, chọn mạch dài nhất chứa N làm mạch chính, N có chỉ số vị trí nhỏ nhất. Đặt một nguyên tử N trước mỗi nhóm thế của amin - Khi nhóm –NH2 đóng vai trò nhóm thế thì gọi là nhóm amino. Ví dụ: CH3CH(NH2)COOH (axit 2-aminopropanoic)

4. Đồng phân Amin có các loại đồng phân:

- Đồng phân về mạch cacbon:
- Đồng phân vị trí nhóm chức
- Đồng phân về bậc của amin

II – TÍNH CHẤT VẬT LÍ

- Metyl–, đimetyl–, trimetyl– và etylamin là những chất khí có mùi khai khó chịu, độc, dễ tan trong nước, các amin đồng đẳng cao hơn là chất lỏng hoặc rắn
- Anilin là chất lỏng, nhiệt độ sôi là 184oC, không màu, rất độc, ít tan trong nước, tan trong ancol và benzen

III – CẤU TẠO PHÂN TỬ VÀ SO SÁNH LỰC BAZƠ

1. Cấu trúc phân tử của amoniac và các amin

image004-4.GIF

 2. Cấu tạo phân tử của amoniac và các amin

image004-5.GIF

Trên nguyên tử nitơ đều có cặp electron tự do nên amoniac và các amin đều dễ dàng nhận proton. Vì vậy amoniac và các amin đều có tính bazơ.

3. Đặc điểm cấu tạo của phân tử anilinimage005.GIF

- Do gốc phenyl (C6H5–) hút cặp electron tự do của nitơ về phía mình, sự chuyển dịch electron theo hiệu ứng liên hợp p – p (chiều như mũi tên cong) làm cho mật độ electron trên nguyên tử nitơ giảm đi, khả năng nhận proton giảm đi. Kết quả là làm cho tính bazơ của anilin rất yếu (không làm xanh được quỳ tím, không làm hồng được phenolphtalein).
- Nhóm amino (NH2) làm tăng khả năng thế Br vào gốc phenyl (do ảnh hưởng của hiệu ứng +C). Phản ứng thế xảy ra ở các vị trí ortho và para do nhóm NH2 đẩy electron vào làm mật độ electron ở các vị trí này tăng lên

4. So sánh lực bazơ

a) Các yếu tố ảnh hưởng đến lực bazơ của amin:

- Mật độ electron trên nguyên tử N: mật độ càng cao, lực bazơ càng mạnh và ngược lại
- Hiệu ứng không gian: gốc R càng cồng kềnh và càng nhiều gốc R thì làm cho tính bazơ giảm đi, phụ thuộc vào gốc hiđrocacbon. Ví dụ tính bazơ của (CH3)2NH > CH3NH2 > (CH3)3N ; (C2H5)2NH > (C2H5)3N > C2H5NH2

b) Phương pháp

Gốc đẩy electron làm tăng tính bazơ, gốc hút electron làm giảm tính bazơ. Ví dụ: p-NO2-C6H4NH2 < C6H5NH2 < NH3 < CH3NH2 < C2H5NH2 < C3H7NH2

IV – TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tính chất của chức amin

a) Tính bazơ: tác dụng lên giấy quỳ tím ẩm hoặc phenolphtalein và tác dụng với axit

- Dung dịch metylamin và nhiều đồng đẳng của nó có khả năng làm xanh giấy quỳ tím hoặc làm hồng phenolphtalein do kết hợp với proton mạnh hơn amoniac
- Anilin và các amin thơm rất ít tan trong nước. Dung dịch của chúng không làm đổi màu quỳ tím và phenolphtalein

image005-1.GIF

b) Phản ứng với axit nitrơ:

- Amin no bậc 1 + HNO2 → ROH + N2 + H2O. Ví dụ:  C2H5NH2 + HONO → C2H5OH + N2 + H2O
- Amin thơm bậc 1 tác dụng với HNO2 ở nhiệt độ thấp tạo thành muối điazoni.
Ví dụ: C6H5NH2 + HONO + HCl image024.gif C6H5N2+ Cl- + 2H2
                                                                benzenđiazoni clorua

c) Phản ứng ankyl hóa: amin bậc 1 hoặc bậc 2 tác dụng với ankyl halogenua (CH3I, ….)

Phản ứng này dùng để điều chế amin bậc cao từ amin bậc thấp hơn.
Ví dụ: C2H5NH2 + CH3I → C2H5NHCH3 + HI

d) Phản ứng của amin tan trong nước với dung dịch muối của các kim loại có hiđroxit kết tủa

3CH3NH2 + FeCl3 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3CH3NH3Cl

2. Phản ứng thế ở nhân thơm của anilin

image005-2.GIF

V - ỨNG DỤNG VÀ ĐIỀU CHẾ

1. Ứng dụng (SGK hóa học nâng cao lớp 12 trang 60)

2. Điều chế

a) Thay thế nguyên tử H của phân tử amoniac

Ankylamin được điều chế từ amoniac và ankyl halogenua. Ví dụ:

image030.gif

b) Khử hợp chất nitro

Anilin và các amin thơm thường được điều chế bằng cách khử nitrobenzen (hoặc dẫn xuất nitro tương ứng) bởi hiđro mới sinh nhờ tác dụng của kim loại (như Fe, Zn…) với axit HCl. Ví dụ:

image032.gif

Hoặc viết gọn là:

image034.gif

Ngoài ra, các amin còn được điều chế bằng nhiều cách khác

AMINO AXIT

I – ĐỊNH NGHĨA, CẤU TẠO, PHÂN LOẠI VÀ DANH PHÁP

1. Định nghĩa

- Amino axit là loại hợp chất hữu cơ tạp chức mà phân tử chứa đồng thời nhóm amino (NH2) và nhóm cacboxyl (COOH) - Công thức chung: (H2N)x – R – (COOH)y

2. Cấu tạo phân tử

- Trong phân tử amino axit, nhóm NH2 và nhóm COOH tương tác với nhau tạo ion lưỡng cực. Vì vậy amino axit kết tinh tồn tại ở dạng ion lưỡng cực
- Trong dung dịch, dạng ion lưỡng cực chuyển một phần nhỏ thành dạng phân tử

image036-1.GIF

3. Phân loại

Dựa vào cấu tạo gốc R để phân 20 amino axit cơ bản thành các nhóm. Một trong các cách phân loại là 20 amino axit được phân thành 5 nhóm như sau:

a) Nhóm 1: các amino axit có gốc R không phân cực kị nước, thuộc nhóm này có 6 amino axit: Gly (G), Ala (A), Val (V), Leu (L), ILe (I), Pro (P)

image038.jpg

b) Nhóm 2: các amino axit có gốc R là nhân thơm, thuộc nhóm này có 3 amino axit: Phe (F), Tyr (Y), Trp (W)

image040.jpg

c) Nhóm 3: các amino axit có gốc R bazơ, tích điện dương, thuộc nhóm này có 3 amino axit: Lys (K), Arg (R), His (H)

image042.jpg

d) Nhóm 4: các amino axit có gốc R phân cực, không tích điện, thuộc nhóm này có 6 amino axit: Ser (S), Thr (T), Cys (C), Met (M), Asn (N), Gln (Q)

image052-1.GIF

e) Nhóm 5: các amino axit có gốc R axit, tích điện âm, thuộc nhóm này có 2 amino axit: Asp (D), Glu (E)

image053.png

4. Danh pháp

a) Tên thay thế: axit + vị trí + amino + tên axit cacboxylic tương ứng. Ví dụ:
H2N–CH2–COOH: axit aminoetanoic ; HOOC–[CH2]2–CH(NH2)–COOH: axit 2-aminopentanđioic

b) Tên bán hệ thống: axit + vị trí chữ cái Hi Lạp (α, β, γ, δ, ε, ω) + amino + tên thông thường của axit cacboxylic tương ứng. Ví dụ:
CH3–CH(NH2)–COOH : axit α-aminopropionic
H2N–[CH2]5–COOH : axit ε-aminocaproic
H2N–[CH2]6–COOH: axit ω-aminoenantoic

c) Tên thông thường: các amino axit thiên nhiên (α-amino axit) đều có tên thường. Ví dụ:
H2N–CH2–COOH có tên thường là glyxin (Gly) hay glicocol

II – TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Các amino axit là các chất rắn không màu, vị hơi ngọt, dễ tan trong nước vì chúng tồn tại ở dạng ion lưỡng cực (muối nội phân tử), nhiệt độ nóng chảy cao (vì là hợp chất ion)

III – TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tính chất axit – bazơ của dung dịch amino axit

a) Tác dụng lên thuốc thử màu: (H2N)x – R – (COOH)y. Khi:

- x = y thì amino axit trung tính, quỳ tím không đổi màu
- x > y thì amino axit có tính bazơ, quỳ tím hóa xanh
- x < y thì amino axit có tính axit, quỳ tím hóa đỏ

b) Tính chất lưỡng tính:

- Tác dụng với dung dịch bazơ (do có nhóm COOH)
H2N–CH2–COOH + NaOH → H2N–CH2–COONa + H2O
hoặc: H3N+–CH2–COO + NaOH → H2N–CH2–COONa + H2O
- Tác dụng với dung dịch axit (do có nhóm NH2)
H2N–CH2–COOH + HCl → ClH3N–CH2–COOH
hoặc: H3N+–CH2–COO + HCl → ClH3N–CH2–COOH

2. Phản ứng este hóa nhóm COOH

image057.gif

3. Phản ứng của nhóm NH2 với HNO2

H2N–CH2–COOH + HNO2 → HO–CH2 –COOH + N2 + H2O
                            
axit hiđroxiaxetic

4. Phản ứng trùng ngưng

- Do có nhóm NH2 và COOH nên amino axit tham gia phản ứng trùng ngưng tạo thành polime thuộc loại poliamit
- Trong phản ứng này, OH của nhóm COOH ở phân tử axit này kết hợp với H của nhóm NH2 ở phân tử axit kia tạo thành nước và sinh ra polime
- Ví dụ:

image058.GIF

V - ỨNG DỤNG

- Amino axit thiên nhiên (hầu hết là α-amino axit) là cơ sở để kiến tạo nên các loại protein của cơ thể sống
- Muối mononatri của axit glutamic được dùng làm mì chính (hay bột ngọt)
- Axit ε-aminocaproic và axit ω-aminoenantoic là nguyên liệu sản xuất tơ tổng hợp (nilon – 6 và nilon – 7)
- Axit glutamic là thuốc hỗ trợ thần kinh, methionin (CH3–S–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH) là thuốc bổ gan

PEPTIT VÀ PROTEIN

A – PEPTIT

I – KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI

1. Khái niệm

Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị α-amino axit được loại là liên kết peptit

image063.jpg

Peptit là những hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc α-amino axit liên kết với nhau bằng các liên kết petit

2. Phân loại

Các peptit được phân thành hai loại:

a) Oligopeptit: gồm các peptit có từ 2 đến 10 gốc α-amino axit và được gọi tương ứng là đipeptit, tripeptit…
b) Polipeptit: gồm các peptit có từ 11 đến 50 gốc α-amino axit. Polipeptit là cơ sở tạo nên protein

II – CẤU TẠO, ĐỒNG PHÂN VÀ DANH PHÁP

1. Cấu tạo và đồng nhân

- Phân tử peptit hợp thành từ các gốc α-amino axit nối với nhau bởi liên kết peptit theo một trật tự nhất định: amino axit đầu N còn nhóm NH2, amino axit đầu C còn nhóm COOH

image065.jpg

- Nếu phân tử peptit chứa n gốc α-amino axit khác nhau thì số đồng phân loại peptit sẽ là n!
- Nếu trong phân tử peptit có i cặp gốc α-amino axit giống nhau thì số đồng phân chỉ còn image067.gif 

2. Danh pháp

Tên của peptit được hình thành bằng cách ghép tên gốc axyl của các α-amino axit bắt đầu từ đầu N, rồi kết thúc bằng tên của axit đầu C (được giữ nguyên). Ví dụ:

image068.GIF

III – TÍNH CHẤT

1. Tính chất vật lí

Các peptit thường ở thể rắn, có nhiệt độ nóng chảy cao và dễ tan trong nước

2. Tính chất hóa học

a) Phản ứng màu biure:

- Dựa vào phản ứng mẫu của biure: H2N–CO–NH–CO–NH2 + Cu(OH)2 → phức chất màu tím đặc trưng
- Amino axit và đipeptit không cho phản ứng này. Các tripeptit trở lên tác dụng với Cu(OH)2 tạo phức chất màu tím

b) Phản ứng thủy phân:

- Điều kiện thủy phân: xúc tác axit hoặc kiềm và đun nóng
- Sản phẩm: các α-amino axit

B – PROTEIN

I – KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI

Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu. Protein được phân thành 2 loại:
- Protein đơn giản: được tạo thành chỉ từ các α-amino axit
- Protein phức tạp: được tạo thành từ các protein đơn giản kết hợp với các phân tử không phải protein (phi protein) như axit nucleic, lipit, cacbohiđrat…

II – TÍNH CHẤT CỦA PROTEIN

1. Tính chất vật lí

a) Hình dạng:

- Dạng sợi: như keratin (trong tóc), miozin (trong cơ), fibroin (trong tơ tằm)
- Dạng cầu: như anbumin (trong lòng trắng trứng), hemoglobin (trong máu)

b) Tính tan trong nước:

Protein hình sợi không tan, protein hình cầu tan

c) Sự đông tụ:

Là sự đông lại của protein và tách ra khỏi dung dịch khi đun nóng hoặc thêm axit, bazơ, muối

2. Tính chất hóa học

a) Phản ứng thủy phân:

 - Điều kiện thủy phân: xúc tác axit hoặc kiềm và đun nóng hoặc xúc tác enzim
- Sản phẩm: các α-amino axit

b) Phản ứng màu:

image070.GIF

III – KHÁI NIỆM VỀ ENZIM VÀ AXIT NUCLEIC

1. Enzim

Hầu hết có bản chất là protein, xúc tác cho các quá trình hóa học đặc biệt là trong cơ thể sinh vật. Enzim được gọi là chất xúc tác sinh học và có đặc điểm:
- Tính chọn lọc (đặc hiệu) cao: mỗi enzim chỉ xúc tác cho một phản ứng nhất định
- Hoạt tính cao: tốc độ phản ứng nhờ xúc tác enzim rất cao, gấp 109 – 1011 chất xúc tác hóa học

2. Axit nucleic

Axit nucleic là một polieste của axit photphoric và pentozơ
+ Nếu pentozơ là ribozơ, axit nucleic kí hiệu ARN
+ Nếu pentozơ là đeoxiribozơ, axit nucleic kí hiệu ADN
+ Phân tử khối ADN từ 4 – 8 triệu, thường tồn tại ở dạng xoắn kép
+ Phân tử khối ARN nhỏ hơn ADN, thường tồn tại ở dạng xoắn đơn

image071.GIF

MỘT SỐ CHÚ Ý KHI GIẢI BÀI TẬP

1. Một số dạng bài tập hay hỏi:

a) So sánh lực bazơ của các amin
b) Đếm đồng phân amin, amino axit, peptit…
c) Xác định công thức phân tử amin, amino axit theo phản ứng cháy
d) Xác định công thức phân tử amin theo phản ứng với dung dịch axit hay dung dịch muối
e) Xác định công thức phân tử amino axit theo phản ứng axit – bazơ
f) Xác định công thức cấu tạo của hợp chất 
g) Phân biệt – tách các chất

2. Một số công thức hay dùng:

a) Công thức phân tử của amin:

- Amin đơn chức: CxHyN (y ≤ 2x + 3)
- Amin đơn chức no: CnH2n + 1NH2 hay CnH2n + 3N
- Amin đa chức: CxHyNt (y ≤ 2x + 2 + t)
- Amin đa chức no: CnH2n + 2 – z(NH2)z hay CnH2n + 2 + zNz
- Amin thơm (đồng đẳng của anilin): CnH2n – 5N (n ≥ 6)

b) Công thức phân tử CxHyO2N có các đồng phân cấu tạo mạch hở thường gặp:

- Amino axit H2N–R–COOH
- Este của amino axit H2N–R–COOR’
- Muối amoni của axit ankanoic RCOONH4 và RCOOH3NR’
- Hợp chất nitro R–NO2

c) Công thức hay dùng:

- Công thức độ bất bão hòa (số liên kết π + v) của CxHyNt: ∆ = image076.gif
- Công thức độ bất bão hòa (số liên kết π + v) của CxHyOzNt: ∆ = image076.gif

Công thức chỉ đúng khi giả thiết tất cả các liên kết đều là liên kết cộng hóa trị, đối với hợp chất ion thì công thức không còn đúng nữa. Ví dụ CH3COONH4 có ∆ = image078.gifnhưng trong phân tử CH3COONH4 luôn 1 liên kết π
- Nếu phân tử peptit chứa n gốc α-amino axit khác nhau thì số đồng phân loại peptit sẽ là n!
- Nếu trong phân tử peptit có i cặp gốc α-amino axit giống nhau thì số đồng phân chỉ còn image067.gif

3. Một số phản ứng cần lưu ý

3CnH2n + 3N + FeCl3 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3CnH2n + 4NCl
(H2N)x– R–(COOH)y + xHCl → (ClH3N)x– R–(COOH)y
(ClH3N)x– R–(COOH)y + (x + y)NaOH → (H2N)x– R–(COONa)y + xNaCl + (x + y)H2O
(H2N)x– R–(COOH)y + yNaOH → (H2N)x– R–(COONa)y + yH2O
(H2N)x– R–(COONa)y + (x + y)HCl → (ClH3N)x– R–(COOH)y + yNaCl
2(H2N)x– R–(COOH)y + xH2SO4 → [(H3N)x– R–(COOH)y]2(SO4)n
2(H2N)x– R–(COOH)y + yBa(OH)2 → [(H2N)x– R–(COO)y]2Bay + 2yH2O

 • Biên soạn Hồ Chí Tuấn - ĐH Y Hà Nội
 • Bình luận (137)
  kieuoanh123 - (03/12/2014 08:46:44)
  bai viet nay bo ich qua ma!!!
  12a8k68pdpht - (13/11/2014 11:57:40)
  xem rồi hiểu thì dk k hiểu thì cố mà hiểu chửi thầy sao dk
  manschaft2014 - (10/11/2014 07:56:44)
  hay ghê @@
  kawasai - (04/07/2014 07:57:16)
  nhat
  ledinhnam - (02/01/2014 11:57:35)
  bài giảng như lồng
  ledinhnam - (02/01/2014 11:57:00)
  ngu vkl
  huynhthanhtam1996 - (07/10/2013 04:34:42)
  bai viet rat doc dao
  sunlinhlinh - (07/09/2013 08:56:51)
  thầy viết chi tiết wa
  xoajsj - (17/06/2013 12:31:43)
  dở dở cái *beep*
  vovietthinh - (16/06/2013 04:28:29)
  bài giảng quá dở
  tinavietnam - (21/12/2012 12:21:25)
  cam on thay!
  viyencrick - (19/12/2012 08:42:03)
  Cam on thay.
  hoangbekey - (25/10/2012 10:0:57)
  good
  nhincaigi95 - (24/10/2012 08:58:57)
  hay qua thay oi
  hoangtannguyen95bn - (03/06/2012 04:10:01)
  wa binh thuong
  maumuctimgtvt93 - (11/03/2012 12:26:39)
  tb
  minhduclph - (23/02/2012 05:40:51)
  sax
  lethingocmai - (07/11/2011 09:26:52)
  bai cua thay hay.nhung thay len cho it vi du cho bon em de hieu
  ntthien2203 - (05/11/2011 07:32:49)
  Nếu cho amino axit tác dụng với NaOH rồi tác dụng tiếp với HCl thì phản ứng sẽ thế nào ạh, HCl tác dụng với cả NaOH dư vs Amino axit àk?
  tieuthulolem - (29/10/2011 11:8:37)
  bai viet rat hay
  tieuthulolem - (29/10/2011 11:7:33)
  bai giang cua thay rat hay
  atkaka - (28/10/2011 10:3:16)
  hay,tks thay
  shinichi1505 - (24/10/2011 04:26:59)
  de phan biet polipeptit voi protein ta dung tinh chat dong tu cua protein /dun nong-> protein bj dong tu\
  sachtoan - (19/10/2011 05:21:32)
  bay nay viet hay rat hay
  longmebaolanhubien - (11/10/2011 10:22:13)
  mki"llk'''mk\ ] ;op
  matienco - (11/10/2011 09:56:11)
  good@
  gorrila - (09/10/2011 03:56:38)
  cảm ơn thầy ^^
  anhdao78 - (28/09/2011 07:44:35)
  nhung hinh cac dong phan cua amin chua ro lam
  anhdao78 - (28/09/2011 07:42:40)
  bai nay tren ca tuyet voi
  anhdao78 - (28/09/2011 07:40:56)
  2262
  vipbinh - (27/09/2011 07:32:58)
  duoc
  qtroiga - (14/09/2011 10:9:27)
  tuyet
  kemonra2011 - (28/08/2011 08:43:00)
  thầy ơi thầy có thể viết thêm cách giải và bài tap zo dc ko thầy nếu zj mới hay thầy ơi :D
  HEroviolent - (19/08/2011 09:5:59)
  cám ơn thầy
  nguyenminhcong94 - (15/08/2011 02:22:29)
  cam on thay
  hoabanglang94 - (13/08/2011 09:35:31)
  lon roi 199430 chu ko phai 19430 sorry
  hoabanglang94 - (13/08/2011 09:34:17)
  gui bai qua email girlpro_19430 duoc ko thay thanks thay nha
  taipro_055_1 - (04/08/2011 11:0:22)
  lí thuyết mà hay gì em lấy sách đọc cũng dc thầy ơi chả hay sách em có đầy em cần pp làm toan amin đó thầy chứ ko phải lí thuyết
  mrtienhuynh - (04/08/2011 03:9:55)
  thank nha? thong tin rat bo ich
  01636516376 - (06/07/2011 09:37:43)
  nhưng lần sau thầy có thể cho vài ví dụ minh họa được không ạ. cảm ơn thầy
  01636516376 - (06/07/2011 09:36:39)
  rất hay. cảm ơn thầy nhiều
  dinhhai721 - (29/06/2011 02:58:40)
  noi thoi thi ai ma cha noi dc
  aquytuongquan - (23/06/2011 10:34:08)
  thank nhju
  aquytuongquan - (23/06/2011 10:34:07)
  thank nhju
  gapeo93 - (22/06/2011 11:56:20)
  hay
  phanboichau258 - (22/06/2011 03:28:08)
  Amino axit có phản ứng màu Biuret (trong môi trường kiềm với muối Cu tạo phức màu tím). Ngoài ra còn có phản ứng màu Xangtoproteit, Milon, ninhiđrin
  baby1305 - (20/06/2011 09:51:21)
  cai nay giong sgk roi thay oi
  tubjonline - (11/06/2011 12:16:44)
  thanks thay nhjeu' mong thay co nhjeu baj gjang? hay hon nua~
  tienthanht93 - (08/06/2011 03:25:57)
  bài viết hay !!! (^_^)
  hungdungprone - (19/05/2011 09:53:29)
  cảm ơm thầy ...nhưng có phương pháp giải nhanh ko ạ...
  o0camo0 - (11/05/2011 06:57:22)
  Bài giảng này hay quá nhỉ các bạn ơi! Cảm ơn Thầy nhiều
  toantuna - (08/05/2011 12:18:24)
  http://matcuoi.com
  phanthjnjna - (23/04/2011 01:37:17)
  gốc hút e đẩy e khó hỉu quá...:(
  checgaga - (07/04/2011 08:14:56)
  cũng ko hơn được sgk là mấy
  tran quang dat - (18/03/2011 06:55:24)
  QUEN. cam on thay
  tran quang dat - (18/03/2011 06:54:27)
  HAY QUA
  katori.nani - (10/03/2011 08:21:46)
  bai viet hay. nhung ko co pp giai nhanh
  dannguyen - (25/02/2011 01:11:46)
  có bài về nhóm chức k nhỉ?? ai co đưa lên cái
  thickhoc93 - (20/02/2011 02:42:36)
  .......... Mot Bai Viet Hay Va Tam :D . Em Xin Cam on Thay
  yeuembosua - (10/02/2011 07:55:01)
  cung kha day du nhi?
  NGUYENHONGDUNG1992 - (27/12/2010 01:12:45)
  DAN BAI AMIN
  tuanpro.yeuai - (10/12/2010 10:21:16)
  Em cảm ơn!
  vohungphone - (10/12/2010 09:49:45)
  bài này thầy viết hay . cám ơn thầy .
  nguyetngo93 - (03/12/2010 12:1:34)
  thay oi sao ko co bai ta ha thay
  vuruano1 - (29/11/2010 10:18:36)
  chi co este moi co cach tinh nhanh dong han thui
  l0v3_4ever - (16/11/2010 04:2:25)
  tks thầy nhju nhju but sao h0k có cách viết đồng hân nhỉ,mjh thường viết h0k đủ nên rất lo nếu dk thầy cung cấ 1 số ct tjh'nhah thì hay bjt mấy^^
  nh0k_kut3_neverl0ve - (14/11/2010 03:2:21)
  bai viey hay zuuuuuuuuuuuuuuuuu
  uchihaitachi - (11/11/2010 09:46:01)
  Sao thay khong neu cach viet dong han nhi?
  nhoz_yeumua - (09/11/2010 09:37:36)
  mercy
  VIPfk_Ruby - (05/11/2010 03:52:13)
  co' nhiu` kien' thux kha' la.!!!Thanks thay` nhiu` nhiu`!!!!hj`
  loinguyensaobang93 - (03/11/2010 06:45:30)
  sao hk thay mot so cog thuc tjh nhanh hen
  totrinha3 - (31/10/2010 10:30:09)
  TK THAY NHIU NHIU NHA.HIHI
  quochung93 - (31/10/2010 02:38:35)
  sao ko có bt
  TuBrightLight - (24/10/2010 07:35:44)
  uhm . Hay day! ^^!
  hoangmanh - (03/10/2010 09:15:14)
  em thich mot so cong thuc bao hao wa di 151293
  dung_123_123456 - (27/09/2010 08:22:47)
  many thanks thầy nhiều sắ kt nó rồi hihi
  hoaphudung_nna - (25/09/2010 03:12:16)
  bai nay cung ray hay
  thanhhai_139 - (21/09/2010 08:0:17)
  cho~ dieu` che" amin cuoi" viet' nham` thay oi: C6H5No2 chu"
  hoangtuchem - (01/09/2010 09:37:05)
  coy dy ban
  rongnho1405 - (29/08/2010 10:13:08)
  lam sao de em dow duoc bai ta xuong
  thang28051993 - (27/08/2010 11:4:07)
  bai giang choi doi wa troi
  thaomy0501 - (27/08/2010 09:57:22)
  bai giang cua thay da giu em rat nhieu!dac biet la nhung hinh anh va các sơ đồ!em cám ơn thầy nhiều lắm, chúc thầy khỏe và vui ạ!
  phandinhloca1 - (07/08/2010 10:24:29)
  thay oi sao thay khong giang ban video thay. nhu vay de hieu hon
  het_tien - (04/07/2010 07:53:52)
  nhung du sao em cung cam on thay ve bai giang cua thay no rat bo ich
  het_tien - (04/07/2010 07:52:59)
  thua thay theo em han bai giang ve amin con nhieu han mo rong thay chua de ca den theo em thay nen cho han do vao trong bai giang a
  hantin - (17/06/2010 09:19:18)
  thay cho vai dang toan co trong de thi dh duoc ko thay. cam on thay nhieu lam
  hoangbeo - (08/05/2010 08:49:11)
  thay cho em it bai ta di
  akon1992 - (23/04/2010 02:1:06)
  em cảm ơn thầy thật nhiều
  phanxuanquyen - (11/04/2010 02:33:21)
  noi trung la bai ging tot nhung nhieu cho con kho hieu
  longquochan - (28/02/2010 04:38:14)
  bai giang hay .cam on thay...............
  tajkut3 - (31/12/2009 12:24:41)
  thay` cua? em vo^ doj' !!!! ka ka
  masimoro - (15/11/2009 08:54:02)
  thay uj neu co bai video thi tot hon
  olympian_dn2009 - (14/11/2009 05:25:29)
  Có công thức tính nào luôn đúng cho độ bất bão hòa (số liên kết π + v) của CxHyOzNt ko thầy?
  l3_h4j - (11/11/2009 09:51:08)
  cam? on thay nhieu` lam' neu' co' bai` giang? bang` video thi` tot' wa' nhi?
  kmhaainh - (06/11/2009 07:52:20)
  Thật sự là rất hữu ích. Cảm ơn thầy!
  hodonggiang - (04/11/2009 11:34:32)
  hay wa
  isesi - (03/11/2009 09:22:27)
  Thay oi, hản ứng khử hợ chất nitro của thầy thầy viết nhầm kìa!
  viphc - (31/10/2009 11:1:24)
  it bai ta van dung wa thay oj
  KhangTran - (29/10/2009 10:55:08)
  hay lam thay oi!!!
  isesi - (27/10/2009 09:17:29)
  Du co' the nao thi cung hai cam on thay` chu' sao nhieu ban lai co' thai' do nhu the' kia nhi?
  daicabombua1992 - (26/10/2009 10:55:46)
  it li thuyet hon sach giao khoa khong noi troi hon la may
  phong92 - (26/10/2009 07:50:20)
  thay` oi cho em hoi?,sao suc khi' hcl vao dd co henol va anilin lai co ket tua,theo em biet thi anilin o trong nuoc la van? duc,tac dung voi hcl thi tan ra ma`,thay giai thik em nghe voi',do' la` 1 cau trong de thi Amin 1
  senior_kien - (26/10/2009 05:16:01)
  bạn hoang92 sai to rồi con trách thầy
  si3udaochick_1412 - (24/10/2009 11:25:52)
  giog sgk qua' di...yeu cau bai giang mang tinh thuc chat hon
  yuri_zhikov - (23/10/2009 12:1:38)
  ost olime đi thầy ơi,lâu kinh
  khongmo - (22/10/2009 10:30:37)
  có thể dload bài tâ này được không hả thầy
  nh0k_ng0c_hi - (20/10/2009 12:56:47)
  tai sao bai` giang? giong het trong sach' giao' khoa the' hai? bo? xung kien thuc' chu' mong cac thay co' nhung~ bai` giang? hay hon
  Nam_phong - (19/10/2009 07:14:21)
  Mấy bạn giải dùm bài tậ 3.5 SBT hóa nâng cao 12 dùm tớ điiii.....??????
  nova2671992 - (17/10/2009 06:59:54)
  ac sao giong' sgk zay?
  admin - (13/10/2009 12:11:23)
  Chào em. Khái niệm amin béo: nhóm -NH2 liên kết với gốc HC béo còn amin thơm:nhóm -NH2 liên kết với gốc HC thơm hoặc mạch nhánh của gốc HC thơm. Các em học kĩ lý thuyết rồi sẽ có các đề thi online đế á dụng lí thuyết vào bài tậ. Chúc các em học tốt!
  hoangvu2310 - (12/10/2009 04:22:02)
  soan 1 bai ve do tan do soi do acid .bazo di thay
  maxroland - (11/10/2009 08:55:35)
  thank you
  minouel - (11/10/2009 06:0:31)
  ừ,sao hok cso bài tậ ví dụ nhỉ?
  tranposter1 - (11/10/2009 11:14:48)
  cam on thay nhiu lem!
  vuonga2_kute - (10/10/2009 05:21:36)
  thank you vinamilk thay nhe
  dinhtrithien - (10/10/2009 07:14:37)
  cam on thay nhiu nhiu
  lehangmoon - (09/10/2009 08:29:05)
  jindo.nguyen, nghuoi j dau ma ngao man the thay viet hay the ma kieu kang wa di
  jindo.nguyen - (09/10/2009 03:13:48)
  cung thuong thoi
  deltaanpha - (07/10/2009 12:4:17)
  ấn tưọng nhỉ các thầy làm việc ro thật moon
  pham thanh tam - (06/10/2009 11:33:28)
  thay viet hay lam
  akhung - (04/10/2009 09:13:08)
  em cam on thay
  hoang92 - (04/10/2009 06:47:47)
  thay viet sai han luc bazo cua cac amin roi haha (CH3)2NH > (C2H5)3N la sai hoan toan va con nhiu nua chan vay
  vantien92py - (04/10/2009 01:50:59)
  bai nay thay chi hay o cai ohan cuoi thoi !! chu may cai kai tam thuogn qua di!!
  FullGreen_92 - (03/10/2009 10:35:51)
  thay oi han nay kho hieu qua
  cat_bui - (03/10/2009 08:12:48)
  thay oi tai sao amin bac 3 ( bi the tat ca nguyen tu hidro trong goc amoni) lai co tinh bazo manh hon ca amin bac 1 a. ; (C2H5)2NH > (C2H5)3N > C2H5NH2
  The_gunner_shine - (02/10/2009 10:58:43)
  hản ứng khử hợ chất nitro thứ 2 hải là C6H5NO2 + 6H -> ... chứ thầy
  mhhuongnb - (02/10/2009 02:47:57)
  10^9 den 10^11 lan
  mhhuongnb - (02/10/2009 02:47:29)
  thầy ơi sao sách bảo là hản ứng nhờ xúc tác của enzim nhanh hơn tới 109 đến 1011
  Wind Pro - (02/10/2009 01:20:28)
  thầy ơi thầy có thể định nghĩa rõ cho em về amin thơm và amin béo đc kô ạ?!
  KELLY BUI - (01/10/2009 08:54:22)
  nhieu wa em doc loan mat.han nao wtrong thi DH nhi?
  diemde - (01/10/2009 02:59:26)
  Diem De
  Mr.vmt - (01/10/2009 04:33:49)
  hay wa thay oi
  ffvjnh - (30/09/2009 09:4:16)
  cảm ơn thầy ạ ! Thầy ơi, hình như hản ứng thứ 2 hần khử hợ chất Nitro (amin) sai ?
  hakorie - (30/09/2009 09:3:17)
  thay oi thay` u bai som len dc khong a. Tren lo tui em bat dau hoc de'n ha`n olime roi. :(
  ichiro_naruto - (30/09/2009 05:40:56)
  Kha' hay' ! Cam? on thay :D
  hoangthaigia - (30/09/2009 05:38:00)
  doc moi het ca mat:D
  nguyenanh17 - (30/09/2009 05:28:51)
  Bài giảng rất hay, nếu như có thêm hần các dạng bài tậ vào thì hay. Cảm ơn thầy !
  Viết bình luận
  Nội dung:  

  Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

  Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

  VP: Số 19 - Lô 12B - Đường Trung Yên 10 - P Yên Hòa - Q Cầu Giấy - Hà Nội

  Điện thoại: 0473 09 98 98