Hotline: 0473 09 98 98 Hệ thống level Đăng ký Đăng nhập
Cổng luyện thi đại học moon.vn Cổng luyện thi đại học moon.vn
Trang chủ Toán CCTiếng AnhNgữ vănToán họcVật lýHóa họcSinh họcThi onlineTin tức
Bài giảng miễn phíToán họcVật lýHóa học

Mạnh điện xoay chiều RLC

1. Phương pháp giản đồ Fresnel

a. Định luật về điện áp tức thời

- Trong mạch xoay chiều gồm nhiều đoạn mạch mắc nối tiếp thì điện áp tức thời giữa hai đầu của mạch bằng tổng đại số các điện áp tức thời giữa hai đầu của từng đoạn mạch ấy.

u = u1 + u2 + u3 + …

b. Phương pháp giản đồ Fresnel

• Một đại lượng xoay chiều hình sin được biểu diễn bằng 1 vectơ quay, có độ dài tỉ lệ với giá trị hiệu dụng của đại lượng đó.
• Các vectơ quay vẽ trong mặt phẳng pha, trong đó đã chọn một hướng làm gốc và một chiều gọi là chiều dương của pha để tính góc pha.
• Góc giữa hai vectơ quay bằng độ lệch pha giữa hai đại lượng xoay chiều tương ứng.
• Phép cộng đại số các đại lượng xoay chiều hình sin (cùng f) được thay thế bằng phép tổng hợp các vectơ quay tương ứng.
• Các thông tin về tổng đại số phải tính được hoàn toàn xác định bằng các tính toán trên giản đồ Fresnel tương ứng.

image001.gif2. Mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp

a. Định luật Ôm cho đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp

image010.gifCho mạch điện xoay chiều có ba phần tử R, L, C như hình vẽ. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều có biểu thức u = U0cosωt = image003.gif
Hệ thức giữa các điện áp tức thời trong mạch: u = uR + uL + uC
Biểu diễn bằng các vectơ quay: image012.gif
Trong đó: UR = RI, UL = ZLI, UC = ZCI
Tổng hợp hai véc tơ image014.gifimage016.gifta được
image018.gif
image026.gifGiản đồ véc tơ cho hai trường hợp UL > UC và UL < UC
Theo giản đồ véc tơ ta có:
image020.gif (Định luật Ôm trong mạch có R, L, C mắc nối tiếp).
Đặt image028.gifgọi là tổng trở của mạch, đơn vị Ω.

b. Độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện

Gọi φ là độ lệch pha của điện áp và dòng điện (hay u với i), ta đã biết rằng image030.gif. Từ giản đồ ta có image032.gif, (1)
• Nếu image034.gif, hay u nhanh pha hơn i góc φ. Khi đó mạch có tính cảm kháng.
• Nếu image036.gif, hay u chậm pha hơn i góc φ. Khi đó mạch có tính dung kháng.
*Nhận xét:
• Trong mạch điện xoay chiều thì cường độ hiệu dụng của dòng điện là giá trị cố định còn điện áp qua các phần tử R, L, C thay đổi, nên khi đó ta có hệ thức image038.gif 
• Quy tắc chồng pha:  Nếu đoạn mạch AM có độ lệch pha với i là image040.giftức là image042.gif, đoạn mạch AN có độ lệch pha với i là image044.gif tức là image046.gif, khi đó ta có công thức chồng pha như sau:

image048.gif 

VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH:

Ví dụ 1: Cho mạch điện RLC có image050.gif
Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện thế 110V, tần số 50Hz.
a. Tính tổng trở của mạch.
b. Tính cường độ hiệu dụng của dòng điện qua mạch.
c. Hiệu điện thế hiệu dụng trên từng phần tử R,L,C.

* Hướng dẫn giải:

a. Tính tổng trở của mạch
Ta có: 
 image052.gif
b. Cường độ hiệu dụng qua mạch:
image054.gif
c. Hiệu điện thế trên từng phần tử:
image056.gif

Ví dụ 2: Cho đoạn mạch RLC gồm R = 80Ω, L = 318mH, C = 79,5 μF. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức : u = 120image058.gifcos(100πt)(V).
a. Viết biểu thức cường độ dòng điện chạy trong mạch và tính điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi dụng cụ.
b. Tính điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R, hai đầu L và hai đầu C.
c. Viết biểu thức điện áp hai đầu R, hai đầu L, hai đầu C.

* Hướng dẫn giải:

a. Ta có: image060.gif
Tổng trở của mạch là: image062.gif
Cường độ dòng điện của mạch: image064.gif
Gọi φ là độ lệch pha của u và i, ta có: image066.gif
Mà: image068.gif
Vậy biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là: image070.gif
b. Theo a ta có image072.gif, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử là:
image074.gif
image076.gif
image078.gif

c. Viết biểu thức hai đầu mỗi phần tử R, L và C
• Giữa hai đầu R
image080.gif
Do uR cùng pha với i nên image082.gif
Biểu thức hai đầu R là: image084.gif
• Giữa hai đầu L
image086.gif
Do uL nhanh pha hơn i góc π/2 nên image088.gif
Biểu thức hai đầu L là: image090.gif
• Giữa hai đầu C
image092.gif
Do uC chậm pha hơn i góc π/2 nên image094.gif
Biểu thức hai đầu C là: image096.gif

3. Hiện tượng cộng hưởng

a. Khái niệm về cộng hưởng điện

Trong (1) khi image098.gif thì trong mạch có xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện

b. Đặc điểm của hiện tượng cộng hưởng điện

• Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện thì tổng trở của mạch đạt giá trị nhỏ nhất, image100.gif => cường độ hiệu dụng của dòng điện đạt giá trị cực đại, image102.gif
• Điện áp giữa hai đầu điện trở R bằng với điện áp hai đầu mạch, image104.gif
• Cường độ dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp hai đầu mạch
• Các điện áp giữa hai đầu tu điện và hai đầu cuộn cảm có cùng độ lớn nhưng ngược pha nên triệt tiêu nhau.
• Điều kiện cộng hưởng điện: image106.gif hay image108.gif

Ví dụ điển hình

Một đoạn mạch nối tiếp gồm một điện trở R = 10Ω, cuộn dây thuần L = 5mH và tụ điện C = 5.10-4F. Hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch U = 220V.
a. Xác định tần số của dòng điện để có cộng hưởng.
b. Tính cường độ qua mạch và các hiệu điện thế UL, UC khi có cộng hưởng.

* Hướng dẫn giải:

a. image110.gif
b. Với f = 100Hz thì image112.gif
Khi có cộng hưởng thì image114.gif

4. Các loại mạch điện đặc biệt

a. Mạch điện khuyết một trong các phần tử

Có ba loại mạch điện xoay chiều mà khuyết một trong các phần tử R, L, C Các công thức tính toán với các loại mạch này cũng tương tự như mạch điện RLC nhưng trong các công thức khi khuyết phần tử nào thì ta cho giá trị liên quan đến phần tử đó bằng 0.
image119.gif Mạch điện R, C
- Điện áp hai đầu mạch : image121.gif, (coi như UL = 0)
- Tổng trở của mạch: image123.gif, (coi như ZL = 0)
- Độ lệch pha của u và i : image125.gif=> điện áp uRC chậm pha hơn i góc φ hay image127.gif
- Giản đồ véc tơ :
Mạch điện R, L
- Điện áp hai đầu mạch : image132.gifimage134.gif, (coi như UC =0)
- Tổng trở của mạch: image136.gif, (coi như ZC = 0)
- Độ lệch pha của u và i: image138.gif => điện áp uRL nhanh pha hơn i góc φ hay image140.gif 
- Giản đồ véc tơ :
Mạch điện L, C
- Điện áp hai đầu mạch : image142.gif, (coi như UR =0)
- Tổng trở của mạch: image144.gif, (coi như R = 0)
- Độ lệch pha của u và i : image146.gif
Nếu image148.gifthì độ lệch pha là image150.gif
Nếu image152.gif thì độ lệch pha là image154.gif

VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH:

Ví dụ 1: (Mạch RL) Đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R=10Ω và cuộn dây thuần cảm có L = 31,8(mH). Dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch có biểu thức image156.gif.
a. Tính tổng trở của đoạn mạch.
b. Viết các biểu thức hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu của R, L và của cả đoạn mạch. Cho image158.gif 

* Hướng dẫn giải:

a. Ta có: image160.gif
Tổng trở của mạch image162.gif
b. Viết các biểu thức:
Từ giả thiết ta có: image164.gif
Điện áp giữa hai đầu R
image166.gif
Do uR cùng pha với i nên image168.gif
Biểu thức hai đầu R là: image170.gif
Giữa hai đầu L
image172.gif
Do uL nhanh pha hơn i góc π/2 nên image174.gif
Biểu thức hai đầu L là: image176.gif
Giữa hai đầu mạch RL
Điện áp cực đại của hai đầu mạch là: image178.gif
Độ lệch pha của u và i là: image180.gif
image182.gif
Biểu thức điện áp hai đầu mạch là: image184.gif

Ví dụ 2: (Mạch RC) Đoạn mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm điện trở R = 50Ω và tụ điện image186.gif. Viết biểu thức hiệu điện thế tức thời giữa hai bản của tụ điện và ở hai đầu đoạn mạch. Cho biết biểu thức cường độ dòng điện image188.gif

* Hướng dẫn giải:

Ta có: image190.gif
Tổng trở của mạch image192.gif
Từ giả thiết ta có: image194.gif
Viết biểu thức điện áp giữa hai đầu tụ C
image196.gif
Do uc chậm pha hơn i góc π/2 nên image198.gif
Biểu thức hai đầu C là: image200.gif
Giữa hai đầu mạch RC
Điện áp của hai đầu mạch là: image202.gif
Độ lệch pha của u và i là: image204.gif
image206.gif
Biểu thức điện áp hai đầu mạch là: image208.gif

Ví dụ 3: (Mạch LC) Một đoạn mạch gồm một tụ điện C có dung kháng 100Ω và một cuộn dây có cảm kháng 200Ω mắc nối tiếp nhau. Hiệu điện thế tại hai đầu cuộn cảm có biểu thức image210.gif. Viết biểu thức điện áp ở hai đầu tụ điện

* Hướng dẫn giải:

Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch: image212.gif
Do image214.gif nên mạch có tính cảm kháng image216.gif
Áp dụng quy tắc chồng pha ta có image218.gif
image220.gif
Vậy biểu thức hai đầu điện áp qua tụ C là: image222.gif

b. Mạch điện mà cuộn dây không thuẩn cảm

Cho mạch điện xoay chiều RLC trong đó cuộn dây không thuẩn cảm mà có thêm một điện trở r. Khi đó R và r được gọi là tổng trở thuẩn của mạch và do R, r nối tiếp nên tổng trở thuần kí hiệu là image223.gifimage225.gif
• Trong tất cả các công thức tính toán thì chúng ta coi R0 như những công thức khi tính toán có R
- Điện áp của mạch điện:
image227.gif
- Tổng trở của mạch điện: image229.gif
- Độ lệch pha của u và i: image231.gif
Nhận xét : Cuộn dây có thêm điện trở hoạt động r nên có thể coi như một mạch điện RL thu nhỏ. Các công thức tính toán với cuộn dây cũng như tính toán với đoạn mạch RL đã khảo sát ở trên
- Điện áp hai đầu cuộn dây: image233.gif
- Tổng trở của mạch: image235.gif
- Độ lệch pha của ud và i : image237.gif => điện áp ud nhanh pha hơn i góc φhay image239.gif
* Chú ý : Trong một số bài toán mà khi đề bài cho “nhập nhằng” không biết được cuộn dây có thuẩn cảm hay không hoặc đôi khi yêu cầu chứng minh rằng cuộn dây có thêm điện trở hoạt động r thì ta làm theo cách sau:
- Giả sử rằng cuộn dây không có điện trở hoạt động, r = 0
- Thiết lập các biểu thức với r = 0 thì sẽ mâu thuẫn với giả thiết cho
- Kết luận là cuộn dây phải có điện trở hoạt động r ≠ 0

image240.gifVí dụ điển hình:

Cho đoạn mạch điện xoay chiều như hình vẽ
Cho image242.gif, image244.gif, image246.gif.
a. Tính giá trị của r và L là
b. Viết biểu thức của cường độ dòng điện và điện áp hai đầu mạch

* Hướng dẫn giải:

a. Ta có image248.gif
Tổng trở của đoạn mạch AM là image250.gif
Cường độ dòng điện của mạch image252.gif
image254.gif
Độ lệch pha của uAM với i thỏa mãn: image256.gif
image258.gif
Áp dụng công thức chồng pha ta được:
image260.gif
Tức là đoạn uMB nhanh pha hơn i góc image262.gifimage264.gif
Từ (1) và (2) ta được image266.gif
b. Viết biểu thức của u và i
• Viết biểu thức của i :
Từ câu a ta có image268.gif, có I = 0,8 (A) ta được biểu thức của cường độ dòng điện:
image270.gif
• Viết biểu thức của u :
Tổng trở của mạch : image272.gif
Điện áp của mạch image274.gif
Độ lệch pha của u và i là: image276.gif
image278.gif
Biểu thức hai đầu điện áp là: image280.gif

BÀI TẬP LUYỆN TẬP

Bài 1: Một đoạn mạch RLC có R = 10Ω, cuộn dây thuần cảm có image282.gifvà tụ điện image284.gif. Cường độ dòng điện qua mạch có I = 5A, tần số f = 50Hz.
a. Tính tổng trở của đoạn mạch.
b. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu R, L, C và cả đoạn mạch.
c. Viết biểu thức hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu của đọan mạch.

Đáp số :
a. image286.gif 
b. UR = 50V, UL = 50V, UC = 100V, U = 70,7V
c. image288.gif

Bài 2: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 24 Ω và một cuộn dây dẫn có độ tự cảm 102mH, được mắc nối tiếp vào mạng điện 240V, 50Hz.
a. Tính cường độ dòng điện đi qua đoạn mạch.
b. Tính hiệu điện thế ở hai đầu điện trở thuần và ở hai đầu cuộn dây.
c. Tính độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.

Đáp số:     a. 6A 
                  b. UR = 144V, UL = 192V 
                  c. 530

Bài 3: Một đoạn mạch RLC gồm một điện trở thuần 30Ω, một cuộn cảm 0,2H, một tụ điện 50μF được mắc nối tiếp vào mạng điện 120V, 50Hz.
a. Tính tổng trở của đoạn mạch và dòng điện đi qua đoạn mạch.
b. Tính độ lệch pha giữa hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch và dòng điện trong mạch.

Đáp số:       a. 30Ω, 4A 
                     b. φ = 0

image289.gifBài 4: Cho đoạn mạch như hình vẽ:
image291.gif
Tìm R và C khi image293.gif, hiệu điện thế uAN trễ pha image295.gif so với uAB và uMB sớm pha so với uAB

Bài 5: Một mạch điện gồm một điện trở thuần R = 70Ω mắc nối tiếp với cuộn dây có độ tự cảm L = 0,318H và điện trở RL = 30Ω. Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện là u = 141,4cos(314t).
a. Tính tổng trở của mạch điện.
b. Viết biểu thức cường độ dòng điện qua mạch và biểu thức hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây.

Đáp số:         a. image298.gif
                      b. image300.gifimage302.gif

Bài 6: Một điện trở thuần là 150 Ω và một tụ điện 16μF được mắc nối tiếp vào một mạng điện xoay chiều 100V, 50Hz.
a. Tính cường độ dòng điện đi qua đoạn mạch.
b. Tính hiệu điện thế ở hai đầu điện trở thuần và tụ điện. c. Tính độ lệch pha giữa hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch và dòng điện đi qua mạch.

Đáp số:              a. I = 0,4A 
                           b. UR = 60V, UC = 79,6V 
                           c. -530

Bài 7: Một đoạn mạch RLC gồm một điện trở thuần 30Ω, một cuộn cảm 0,2H, một tụ điện 50μF được mắc nối tiếp vào mạng điện 120V - 50Hz.
a. Tính tổng trở của đoạn mạch và dòng điện đi qua đoạn mạch.
b. Tính độ lệch pha giữa hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch và dòng điện trong mạch.

Đáp số:            a. Z = 30Ω; I = 4A 
                         b. φ = 0

 • Biên soạn Thầy Đặng Việt Hùng - BK Hà Nội
 • Bình luận (87)
  satthan - (26/09/2015 08:52:32)
  bải giảng rất hay
  vbkgodlike - (26/05/2014 10:52:52)
  TOAN BAI CO BAB?
  kevinmitnick - (05/08/2013 08:25:24)
  tem
  trao2161994 - (02/07/2012 09:54:57)
  tam
  hoatraxanhhappyday24 - (01/07/2012 08:24:06)
  CHÀO THẦY! Thầy có tài liệu phần mạch điện RLC mắc song song không? nếu có thì thầy có thể post lên để tham khảo được không thầy? Dạ em cảm ơn thầy!
  thihoa - (18/05/2012 06:44:35)
  thay oi.dung so phuc de tim bieu thuc duoc khong
  hongquan12 - (18/03/2012 12:17:29)
  thay oi kai quy tac "chong pha" dk ap dung cho nhung truong hop nao>>>>>>>>>>>>????????????
  kidvn1801 - (28/02/2012 10:2:50)
  thầy ơi thầy gửi bài giảng này qua email cho em được không thầy cảm ơn thầy nhiều nha thầy :kid_kute_dn_1801@yahoo.com
  maim0ttinhy3u - (18/10/2011 10:33:04)
  thầy cho những công thức tổng quát thì thích nhỉ
  maim0ttinhy3u - (18/10/2011 10:31:47)
  chấp nhận thương đau
  Sycuonga1byt - (01/10/2011 09:55:08)
  mấy cái này cứ dùng giãn đồ vecto là nhanh. Còn mấy phép tính thì OK! Mà hình như còn thiếu giá trị các dụng cụ có thể biến thiên nữa!!?
  trangpt - (01/10/2011 08:36:02)
  cho nhieu bai vao de bon em con lam cho no quen thua thay
  myhue94 - (23/06/2011 02:9:01)
  bài tập giải còn rất tự luận ... =.=
  bengoconline - (21/06/2011 05:46:22)
  cam on thay nhieu nha
  Linhlinh_123 - (16/06/2011 11:33:43)
  buon qua cha co bai tap ve hat nhan!!
  trunghieucvatn - (14/05/2011 12:21:22)
  thay co the noi ve phan tim gia tri cua R,L,C the cong suat tren chung dat cuc dai duoc ko?(mach RLC noi tiep)
  phanthjnjna - (23/04/2011 02:14:18)
  soạn nhiều nhiều bài tập tí thầy
  phanthjnjna - (23/04/2011 02:6:13)
  ôi...từ bấy lâu nay ngu điện xoay chiều....jờ em đã hỉu đc vấn đề...I love thầy...
  suri2811 - (05/04/2011 06:21:41)
  chan, chang down ve dc het ak,
  quangdoantran - (31/03/2011 04:31:58)
  không có phần vật lý hạt nhân à thầy
  haiA3_quocoai - (20/02/2011 01:10:06)
  kung duoc nhung de wa'''''''
  yeuembosua - (15/02/2011 10:55:31)
  cung hay nhi
  nguyendinhhai9x - (10/02/2011 12:5:19)
  ở ví dụ 2 cũng sai rồi thầy ơi thầy đề bài cho số liệu một đằng lúc giải thì một nẻo thầy à ở đề cho là Uo=120căn2 thì U=120 thế mà ở đoạn thầy tính I ý thì U=100
  nguyendinhhai9x - (09/02/2011 11:30:02)
  thầy ơi ví dụ 1 ý L thầy ghi sai rồi kìa :D
  ngxuanthanh - (14/01/2011 03:7:43)
  sao k download duoc
  nguyengiang_9z - (09/12/2010 06:37:24)
  thay oi thay co the giang cho chung em ve huong ha tam thuc ko?
  nguyengiang_9z - (09/12/2010 06:23:17)
  thay oi hinh hu thay thay sai so roi o vd2 sao I=U/Z =100/100 ma hai la 120/100 chu
  hothihuonghoai - (28/11/2010 02:15:12)
  bai 4 sai de roi,hai cho do lech ha giua Umb va Uab nua thi moi tinh duoc.
  susudihoc - (26/11/2010 01:29:30)
  bai giang hay lam thay ah thay co gang u len nhieu bai nua nha
  boy_cx_ht001 - (26/11/2010 12:0:44)
  thay day hay wa
  n01pr0dn - (23/11/2010 09:10:38)
  hay lam nhung ma co cac bay ta nang ca0 cang kh0 thj the m0j hay h0n du0c ah`:))
  xaulatao - (28/10/2010 03:39:23)
  híc! thầy nên u nhiều btậ khó vào nhé làm cho khoái:))
  hung6075 - (26/09/2010 05:17:14)
  bai de wwa
  vatvavivo - (18/08/2010 11:32:18)
  ac. toan nhung bai so dang. mach RLC chi coj bien luon C,L de max moi kho thoi
  nuiodangkia - (16/07/2010 02:43:43)
  ok men!
  mrdom - (28/06/2010 09:29:29)
  ko có thì tự giải lấy ^^!
  tranduchoa - (26/06/2010 11:46:25)
  bai 4 ko co da an ak thay oiiii?
  tranduchoa - (26/06/2010 11:16:10)
  bai hay lam nhung bai ta hoi de nen em mong thay nang do kho len nhe
  haanhle - (26/06/2010 01:9:37)
  Em thấy bài giảng của các thầ rất hay. Nhưng em nghĩ là nên nâng độ khó của các bài tậ lên.Những bài cơ bản chỉ cần giới thiệu qua rồi đi nhanh đến các bài tậ khó thì sẽ hay hơn!
  caohuan1995 - (15/06/2010 03:12:19)
  bai nay co han sai
  traitimhanngoc - (07/06/2010 02:37:54)
  tks thay nhieu
  yoyo_chocobo - (27/05/2010 04:8:20)
  dien qua!! hnjnh nhu co vai cho bi sai thay oi!!!! lam em dien het ca dau
  thanhdatthanhdat - (25/05/2010 07:22:22)
  bai giang cua thay rat hay nhung em co y kien ;thya nen cho cac ban vai duong link dơload gai trinh de cac ban de nghien cuu
  .....Tuan.Anh.. - (21/05/2010 11:6:38)
  hay
  haxjnk_ht_9x - (11/05/2010 12:49:07)
  bai giang hay va rat ki .em cam on thay
  kiemthe03 - (16/04/2010 03:40:38)
  chan thanh cam on thay.va cung mong thay co them mot so bai sau hon nua
  centrobook92 - (29/03/2010 08:23:16)
  o
  rain91 - (29/03/2010 12:34:57)
  mọi người ơi..giú tớ với, làm thế nào để in đề thi có cả dá án ra đc?tớ tìm đề thi mà ko in ra dc!chán thật!
  33756202 - (21/03/2010 05:30:05)
  cam on thay nhieu
  hungminh1991 - (10/03/2010 03:11:38)
  em mong thay co them may bai ve cuc tri cua R,L,C. cam on thay
  caoxuanmanh - (22/02/2010 10:22:49)
  em muon thay la theo cach' gian do vecto nhung ma la duoi vecto nay la dau` cau? vecto kia thi hay hon chu' a. theo em la nhu vay do la y' kien cua? em thay tham khao xem
  caoxuanmanh - (20/02/2010 11:17:31)
  thay co the u tham may dang kho hon chut duoc khong a. han nay thi ngon ruj` nhung em mun thay u them may bai khac kho hon chut
  caoxuanmanh - (20/02/2010 11:14:52)
  em thay may bai nay hoi don gian thay tang do kho nen chut dc hem thay
  toi_thuy - (04/02/2010 01:57:33)
  hay hay nhj
  why i love you? - (03/02/2010 03:7:20)
  bài này hay wá
  a3_hl1_th - (30/01/2010 11:35:13)
  chjeu nay la` truong em thj thu? zuj,ma e thay may fan nay no mo ma`ng wa thay oj,ju e vs.
  a3_hl1_th - (30/01/2010 11:24:40)
  em cam on thay nhjeu lam nhung thay co the gjang ro hon ve cach lam` bang gjan do vecto dc ko ak? thanks thay nhju`
  stinkbug - (24/01/2010 08:52:27)
  dung neu thay dua len nhiu dang giai bang gian do vecto thi rat hay
  clover_dt - (17/01/2010 10:43:37)
  hay hỉ
  IvanTung - (21/12/2009 08:28:52)
  thầy xem lại bài 4 đi ạ thiếu đề rồi ạ 1 hương trình 2 ẩn giải biện luận ạ @@! "uMB sớm ha so với uAB" cái này sớm bao nhiêu thì làm ngon này thầy viết cũng nên coi lại chứ dùm ! bài viết hay nhưng ko tránh khỏi lỗi mong thầy chú ý hơn
  tuong - (18/12/2009 07:59:07)
  Em thua thay.Nhung baj gjang cua thay rat hay.Nhung neu thay co the dua ra 1 so vd de a dung gjan do vecto thj tuyet
  cobetocnaudemen - (17/12/2009 07:50:11)
  may bai nay de wa lam on cho may de kho mot chut nua thay oi
  cobetocnaudemen - (17/12/2009 07:48:48)
  bai 4 ma kho sao ?>??? chang bit may dua tui bay hoc hanh nhu the nao nua????bai do co tao la 5 hut xong
  kelly.kd - (16/12/2009 02:52:21)
  uh, ai có thể giải giùm bài 4 đi, hok bik làm áh!!!
  hailuahocdoi - (14/12/2009 04:23:15)
  hic bai 4 kho nhat tai sao thay lai ko cho da an hic
  Ivantung - (12/12/2009 03:59:08)
  xin lỗi thầy cho em hỏi? hần điện này có 1 hần bài tậ rất hay đó là dùng giản đồ Fresnel để giải bài tậ dạng lệch ha. Vậy thầy có giáo trình hay là bài giảng cụ thể hần ấy không ạ? em là SV đi dạy thêm nên cần bổ xung hần ấy. mong thầy có thể share cho em hần ấy hoặc chỉ 1 số đường link để xem hần ấy ko ạ? em xin cám ơn thầy
  hoangvu2310 - (07/12/2009 11:32:15)
  AI CÓ THẺ GIẢI HỘ TỚ BÀI 4 CÁIAI CÓ THẺ GIẢI HỘ TỚ BÀI 4 CÁIAI CÓ THẺ GIẢI HỘ TỚ BÀI 4 CÁIAI CÓ THẺ GIẢI HỘ TỚ BÀI 4 CÁIAI CÓ THẺ GIẢI HỘ TỚ BÀI 4 CÁIAI CÓ THẺ GIẢI HỘ TỚ BÀI 4 CÁIAI CÓ THẺ GIẢI HỘ TỚ BÀI 4 CÁIAI CÓ THẺ GIẢI HỘ TỚ BÀI 4 CÁI
  hoangvu2310 - (07/12/2009 11:32:03)
  AI CÓ THẺ GIẢI HỘ TỚ BÀI 4 CÁIAI CÓ THẺ GIẢI HỘ TỚ BÀI 4 CÁIAI CÓ THẺ GIẢI HỘ TỚ BÀI 4 CÁIAI CÓ THẺ GIẢI HỘ TỚ BÀI 4 CÁIAI CÓ THẺ GIẢI HỘ TỚ BÀI 4 CÁIAI CÓ THẺ GIẢI HỘ TỚ BÀI 4 CÁI
  pthuhangyka - (06/12/2009 04:43:45)
  bai giang cua thay hay lam nhung sao thay ko viet nhieu bg hon
  sun_moon - (05/12/2009 10:4:01)
  thay hinh nhu danh nham mot so cho bai 1
  hoangvu2310 - (04/12/2009 11:29:16)
  ai giai ho bai 4 caiai giai ho bai 4 caiai giai ho bai 4 caiai giai ho bai 4 caiai giai ho bai 4 cai
  hoangvu2310 - (27/11/2009 09:44:08)
  ai giai bai 4 cai
  ngoctrai92 - (21/11/2009 03:56:47)
  hình như cái công thức (1) hơi bị nhầm lẫn . hải là không có dấu trị tuyệt đối chứ mọi người nhỉ
  bodenhat - (20/11/2009 12:12:46)
  thank thay
  toilaminh - (18/11/2009 10:23:08)
  Đúng là học thầy không bằng cày nét. Em mới học lý thuyết nhưng hải nói là những ai chưa đọc thì hí. Học trên trường thì còn lâu mới được như thế này. Thank you thầy rất rất nhìu. Hehe
  vuthihuenb1992 - (18/11/2009 04:20:03)
  de thay ra rat cu the
  DRAGON123 - (17/11/2009 02:34:30)
  tuyet voi!diem 10 cho baj gjang cua thay !hjhj
  quangbinh1292 - (16/11/2009 10:16:35)
  ui vừa tầm quá đang cần CT của mạch khuyết. Thank U thầy
  supperthin - (16/11/2009 09:17:33)
  e hoc fan dien xoay chieu chan lam,thay co the huong dan cho e de e hoc tot hon ko a
  blue1006 - (16/11/2009 06:46:10)
  Lý thuyết thì coy được rôi nhưng mà bài tậ thi online có cách nào coy không vậy mọi người ( khi đã có đá án rồi ý )
  chimhacgiayhonnhien - (16/11/2009 06:0:16)
  cảm ơn thầy vì đã cho mọi người coy. cảm ơn thầy nhìu nhìu
  ice_tea_no1 - (16/11/2009 05:15:40)
  CAM ON THAY
  bejeu - (16/11/2009 04:6:12)
  nhju caj thay ra kho wa chung em chua dc hoc tren lo
  hoangvu2310 - (16/11/2009 11:30:18)
  hay !
  bssst_tuan - (16/11/2009 07:34:08)
  Giờ trường em mới học xong Sóng cơ mà có các trường ở tỉnh khác học qua đâu đâu rồi. Moon cũng tới mạch RLC. Bài giảng của thầy hay lắm ạ.
  titanic007 - (15/11/2009 09:43:55)
  Lí thuyết + bài tậ hay quá! Cảm ơn thầy nhiều.
  nguyenanh17 - (15/11/2009 09:40:32)
  Nhanh nhỉ ! Ở trên lớ em chưa được học cái này ! Tự cầy thôi !
  Viết bình luận
  Nội dung:  

  Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

  Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

  VP: Số 19 - Lô 12B - Đường Trung Yên 10 - P Yên Hòa - Q Cầu Giấy - Hà Nội

  Điện thoại: 0473 09 98 98