Hotline: 0473 09 98 98 Hệ thống level Đăng ký Đăng nhập
Cổng luyện thi đại học moon.vn Cổng luyện thi đại học moon.vn
Trang chủ Toán CCTiếng AnhNgữ vănToán họcVật lýHóa họcSinh họcThi onlineTin tức
Bài giảng miễn phíToán họcVật lýHóa học

Phương pháp giải bài tập kim loại

I – BÀI TẬP VỀ XÁC ĐỊNH TÊN KIM LOẠI

1) Có thể tính được khối lượng mol nguyên tử kim loại M theo các cách sau:

- Từ khối lượng (m) và số mol (n) của kim loại → M = image004.gif
- Từ Mhợp chất → Mkim loại
- Từ công thức Faraday → M = image006.gif (n là số electron trao đổi ở mỗi điện cực)
- Từ a < m < b và α < n < β → image008.gif → tìm M thỏa mãn trong khoảng xác định đó
- Lập hàm số M = f(n) trong đó n là hóa trị của kim loại M (n = 1, 2, 3), nếu trong bài toán tìm oxit kim loại MxOy thì n = image010.gif→ kim loại M
- Với hai kim loại kế tiếp nhau trong một chu kì hoặc phân nhóm → tìm image012.gif→ tên 2 kim loại

2) Một số chú ý khi giải bài tập:

- Biết sử dụng một số định luật bảo toàn như bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố, bảo toàn mol electron,… Biết viết các phương trình ion thu gọn, phương pháp ion – electron …
- Khi đề bài không cho kim loại M có hóa trị không đổi thì khi kim loại M tác dụng với các chất khác nhau có thể thể hiện các số oxi hóa khác nhau → đặt kim loại M có các hóa trị khác nhau
- Khi hỗn hợp đầu được chia làm hai phần không bằng nhau thì phần này gấp k lần phần kia tương ứng với số mol các chất phần này cũng gấp k lần số mol các chất phần kia

3) Một số ví dụ minh họa:

Ví dụ 1: Cho 3,024 gam một kim loại M tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, thu được 940,8 ml khí NxOy (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) có tỉ khối đối với H2 bằng 22. Khí NxOy và kim loại M là:
A. NO và Mg                   B. NO2 và Al                      C. N2O và Al                            D. N2O và Fe

Hướng dẫn: M(NxOy) = 44 → nN2O = 0,042 mol 
                        M → Mn+ + ne                                        2NO3- + 8e + 10H+ → N2O + 5H2O
Theo đlbt mol electron: ne cho = ne nhận → image015.gif3,024 → image017.gif→ No duy nhất n = 3 và M = 27 → Al → đáp án C

Ví dụ 2: Hỗn hợp X gồm Mg và kim loại M. Hòa tan hoàn toàn 8 gam hỗn hợp X cần vừa đủ 200 gam dung dịch HCl 7,3 %. Mặt khác cho 8 gam hỗn hợp X tác dụng hoàn toàn với khí Cl2 cần dùng 5,6 lít Cl2 (ở đktc) tạo ra hai muối clorua. Kim loại M và phần trăm về khối lượng của nó trong hỗn hợp X là:
A. Al và 75 %                        B. Fe và 25 %                      C. Al và 30 %                         D. Fe và 70 %

Hướng dẫn: nHCl = 0,4 mol ; nCl2 = 0,25 mol ; nMg = x mol ; nM = y mol 24x + My = 8 (1)
- X tác dụng với dung dịch HCl (M thể hiện hóa trị n) → 2x + ny = 0,4 (2)
- X tác dụng với Cl2 (M thể hiện hóa trị m) → 2x + my = 0,5 (3)
- Từ (2) ; (3) → y(m – n) = 0,1 → m > n → No duy nhất m = 3 và n = 2 → x = y = 0,1 mol
- Từ (1) → M = 56 → Fe và % M = 70 % → đáp án D

Ví dụ 3: Hỗn hợp X gồm hai muối cacbonat của 2 kim loại kiềm thổ ở hai chu kì liên tiếp. Cho 7,65 gam X vào dung dịch HCl dư. Kết thúc phản ứng, cô cạn dung dịch thì thu được 8,75 gam muối khan. Hai kim loại đó là:
A. Mg và Ca                      B. Ca và Sr                      C. Be và Mg                         D. Sr và Ba

Hướng dẫn:
- Đặt công thức chung của hai muối là image012.gifCO3. Phương trình phản ứng:

image012.gifCO3 + 2HCl → image012.gifCl2 + CO2 + H2O

- Từ phương trình thấy: 1 mol image012.gifCO3 phản ứng thì khối lượng muối tăng: 71 – 60 = 11 gam
- Theo đề bài khối lượng muối tăng: 8,75 – 7,65 = 1,1 gam → có 0,1 mol image012.gifCO3 tham gia phản ứng
→ image012.gif+ 60 = 76,5 → image012.gif = 16,5 → 2 kim loại là Be và Mg → đáp án C

Ví dụ 4: Hòa tan hoàn toàn 6 gam hỗn hợp X gồm Fe và một kim loại M (hóa trị II) vào dung dịch HCl dư, thu được 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Nếu chỉ hòa tan 1,0 gam M thì dùng không đến 0,09 mol HCl trong dung dịch. Kim loại M là:
A. Mg                            B. Zn                                     C. Ca                                  D. Ni

Hướng dẫn: nH2 = 0,15 mol
- nX = nH2 = 0,15 mol → image012.gifX = 40
- Để hòa tan 1 gam M dùng không đến 0,09 mol HCl → image019.gif → 22,2 < M < 40 < 56 → M là Mg  → đáp án A

Ví dụ 5: Để hòa tan hoàn toàn 6,834 gam một oxit của kim loại M cần dùng tối thiểu 201 ml dung dịch HCl 2M. Kim loại M là:
A. Mg                            B. Cu                         C. Al                               D. Fe

Hướng dẫn: Gọi công thức oxit là MxOy ; nHCl = nH+ = 0,402 mol
- Ta có nO2– (trong oxit) = image021.gifmol → nMxOy = image023.gifmol → (Mx + 16y) = image025.gif → Mx = 18y
→ M = image027.gif → No duy nhất image029.gifvà M = 27 → Al → đáp án C

II – BÀI TOÁN VỀ KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI NƯỚC, KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH BAZƠ KIỀM

1) Một số chú ý khi giải bài tập:

- Chỉ có kim loại kiềm, Ca, Sr, Ba mới tan trong nước ở nhiệt độ thường
- Các kim loại mà hiđroxit của chúng có tính lưỡng tính như Al, Zn, Be, Sn, Pb…tác dụng được với dung dịch kiềm (đặc)
- Nếu đề bài cho nhiều kim loại tác dụng với nước tạo dung dịch kiềm, rồi sau đó lấy dung dịch kiềm tác dụng với dung dịch hỗn hợp axit thì: 
         + Giải bằng cách viết phương trình ion thu gọn 
         + nOH = 2nH2
- Nếu đề bài cho hỗn hợp kim loại kiềm hoặc kiềm thổ và kim loại M hóa trị n vào nước thì có thể có hai khả năng: 
         + M là kim loại tan trực tiếp (như kim loại kiềm, Ca, Sr, Ba) 
         + M là kim loại có hiđroxit lưỡng tính (như Al, Zn) 
                     M + (4 – n)OH + (n – 2)H2O → MO2n – 4 + image032.gifH2 (dựa vào số mol kim loại kiềm hoặc kiềm thổ → số mol OH rồi biện luận xem kim loại M có tan hết không hay chỉ tan một phần)

2) Một số ví dụ minh họa:

Ví dụ 1: Hỗn hợp X gồm Na, K, Ba hòa tan hết trong nước dư tạo dung dịch Y và 5,6 lít khí (ở đktc). Tính V ml dung dịch H2SO4 2M tối thiểu để trung hòa Y
A. 125 ml                            B. 100 ml                            C. 200 ml                               D. 150 ml

Hướng dẫn: nH2 = 0,25 mol
Ta có nOH = 2nH2 mà nOH = nH+ → nH2SO4 = image034.gif = nH2 = 0,25 mol → V = 0,125 lít hay 125 ml → đáp án A

Ví dụ 2: Thực hiện hai thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: Cho m gam hỗn hợp Ba và Al vào nước dư, thu được 0,896 lít khí (ở đktc)
Thí nghiệm 2: Cũng cho m gam hỗn hợp trên cho vào dung dịch NaOH dư thu được 2,24 lít khí (ở đktc) Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:
A. 2,85 gam                         B. 2,99 gam                   C. 2,72 gam                               D. 2,80 gam

Hướng dẫn: nH2 ở thí nghiệm 1 = 0,04 < nH2 ở thí nghiệm 2 = 0,1 mol → ở thí nghiệm 1 Ba hết, Al dư còn thí nghiệm 2 thì cả Ba và Al đều hết
- Gọi nBa = x mol và nAl = y mol trong m gam hỗn hợp
- Thí nghiệm 1:

                                                   Ba + 2H2O → Ba2+ + 2OH + H
                                                    x →                           2x       x 
                                                   Al + OH + H2O → AlO2– + image036.gifH2 
                                                           2x→                               3x
→ nH2 = 4x = 0,04 → x = 0,01 mol

- Thí nghiệm 2: tương tự thí nghiệm 1 ta có: x + image038.gif= 0,1 → y = 0,06 mol
→ m = 0,01.137 + 0,06.27 = 2,99 gam → đáp án B

Ví dụ 3: Hòa tan hoàn toàn 7,3 gam hỗn hợp X gồm kim loại Na và kim loại M (hóa trị n không đổi) trong nước thu được dung dịch Y và 5,6 lít khí hiđro (ở đktc). Để trung hòa dung dịch Y cần dùng 100 ml dung dịch HCl 1M. Phần trăm về khối lượng của kim loại M trong hỗn hợp X là:
A. 68,4 %                         B. 36,9 %                                  C. 63,1 %                               D. 31,6 %

Hướng dẫn: nH2 = 0,25 mol ; nHCl = 0,1 mol
- Gọi nNa = x mol và nM = y mol → 23x + My = 7,3 (1)
- Nếu M tác dụng trực tiếp với nước → nH2 = image040.gif→ nOH = 0,5 > nHCl = 0,1 → loại
- Nếu M là kim loại có hiđroxit lưỡng tính (n = 2 hoặc 3):

                                    M + (4 – n)OH + (n – 2)H2O → MO2n – 4 + image032.gifH2 
                                    y      (4 – n)y                                              ny/2

- Do OH dư nên kim loại M tan hết và nOH dư = x – (4 – n)y mol → x – (4 – n)y = 0,1 (2) và x + ny = 0,5 (3) → y = 0,1 mol
- Thay lần lượt n = 2 hoặc 3 vào (1) ; (2) ; (3) → chỉ có n = 3 ; x = 0,2 ; M = 27 là thỏa mãn → %M = 36,9 % → đáp án B

III – BÀI TOÁN VỀ KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH AXIT

1) Kim loại tác dụng với dung dịch axit:

a) Đối với dung dịch HCl, H2SO4 loãng:

M + nH+ image042.gifMn+ + n/2H2
(M đứng trước hiđro trong dãy thế điện cực chuẩn)

b) Đối với H2SO4 đặc, HNO3 (axit có tính oxi hóa mạnh):

- Kim loại thể hiện nhiều số oxi hóa khác nhau khi phản ứng với H2SO4 đặc, HNO3 sẽ đạt số oxi hóa cao nhất
- Hầu hết các kim loại phản ứng được với H2SO4 đặc nóng (trừ Pt, Au) và H2SO4 đặc nguội (trừ Pt, Au, Fe, Al, Cr…), khi đó S+6 trong H2SO4 bị khử thành S+4 (SO2) ; So hoặc S-2 (H2S)
- Hầu hết các kim loại phản ứng được với HNO3 đặc nóng (trừ Pt, Au) và HNO3 đặc nguội (trừ Pt, Au, Fe, Al, Cr…), khi đó N+5 trong HNO3 bị khử thành N+4 (NO2)
- Hầu hết các kim loại phản ứng được với HNO3 loãng (trừ Pt, Au), khi đó N+5 trong HNO3 bị khử thành N+2 (NO) ; N+1 (N2O) ; No (N2) hoặc N-3 (NH4+)

c) Kim loại tan trong nước (Na, K, Ba, Ca,…) tác dụng với axit: có 2 trường hợp

- Nếu dung dịch axit dùng dư: chỉ có phản ứng của kim loại với axit
- Nếu axit thiếu thì ngoài phản ứng giữa kim loại với axit (xảy ra trước) còn có phản ứng kim loại dư tác dụng với nước của dung dịch

2) Một số chú ý khi giải bài tập:

- Kim loại tác dụng với hỗn hợp axit HCl, H2SO4 loãng (H+ đóng vai trò là chất oxi hóa) thì tạo ra muối có số oxi hóa thấp và giải phóng H2: M + nH+ → Mn+ + n/2H2 (nH+ = nHCl + 2nH2SO4)
- Kim loại tác dụng với hỗn hợp axit HCl, H2SO4 loãng, HNO3 → viết phương trình phản ứng dưới dạng ion thu gọn (H+ đóng vai trò môi trường, NO3– đóng vai trò chất oxi hóa) và so sánh các tỉ số giữa số mol ban đầu và hệ số tỉ lượng trong phương trình xem tỉ số nào nhỏ nhất thì chất đó sẽ hết trước (để tính theo)
- Các kim loại tác dụng với ion NO3– trong môi trường axit H+ xem như tác dụng với HNO3
- Các kim loại Zn, Al tác dụng với ion NO3– trong môi trường kiềm OHgiải phóng NH3

4Zn + NO3– + 7OH → 4ZnO22– + NH3 + 2H2O
(4Zn + NO3– + 7OH+ 6H2O → 4[Zn(OH)4]2– + NH3)
8Al + 3NO3– + 5OH + 2H2O → 8AlO2– + 3NH3
(8Al + 3NO3– + 5OH + 18H2O → 8[Al(OH)4] + 3NH3

- Khi hỗn hợp nhiều kim loại tác dụng với hỗn hợp axit thì dùng định luật bảo toàn mol electron và phương pháp ion – electron để giải cho nhanh. So sánh tổng số mol electron cho và nhận để biện luận xem chất nào hết, chất nào dư
- Khi hỗn hợp kim loại trong đó có Fe tác dụng với H2SO4 đặc nóng hoặc HNO3 cần chú ý xem kim loại có dư không. Nếu kim loại (Mg → Cu) dư thì có phản ứng kim loại khử Fe3+ về Fe2+. Ví dụ: Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+ ; Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+
- Khi hòa tan hoàn hoàn hỗn hợp kim loại trong đó có Fe bằng dung dịch HNO3 mà thể tích axit cần dùng là nhỏ nhất → muối Fe2+
- Kim loại có tính khử mạnh hơn sẽ ưu tiên phản ứng trước
- Nếu đề bài yêu cầu tính khối lượng muối trong dung dịch, ta áp dụng công thức sau:

mmuối = mcation + manion tạo muối = mkim loại + manion tạo muối
(manion tạo muối = manion ban đầu – manion tạo khí)

- Cần nhớ một số các bán phản ứng sau:
2H+ + 2e → H2                                                             NO3- + e + 2H+ → NO2 + H2O
SO42– + 2e + 4H+ → SO2 + 2H2O                                 NO3- + 3e + 4H+ → NO + 2H2O
SO42– + 6e + 8H+ → S + 4H2O                                     2NO3- + 8e + 10H+ N2O + 5H2O
SO42– + 8e + 10H+ → H2S + 4H2O                               2NO3- + 10e + 12H+ → N2 + 6H2
                                                                                  NO3- + 8e + 10H+ → NH4+ + 3H2O
- Cần nhớ số mol anion tạo muối và số mol axit tham gia phản ứng:
nSO42–tạo muối = Σ .image047.gifnX (a là số electron mà S+6 nhận để tạo sản phẩm khử X)
nH2SO4 phản ứng = 2nSO2 + 4nS + 5nH2S
nNO3tạo muối = Σ a.nX (a là số electron mà N+5 nhận để tạo ra sản phẩm khử X) 
nHNO3 phản ứng = 2nNO2 + 4nNO + 10nN2O + 12nN2

3) Một số ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10 %, thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là:
A. 101,68 gam                   B. 88,20 gam                         C. 101,48 gam                            D. 97,80 gam

Hướng dẫn: nH2 = nH2SO4 = 0,1 mol → m (dung dịch H2SO4) = 98 gam → m (dung dịch sau phản ứng) = 3,68 + 98 - 0,2 = 101,48 gam → đáp án C

Ví dụ 2: Hoà tan hoàn toàn 14,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Sn bằng dung dịch HCl (dư), thu được 5,6 lít khí H2 (ở đktc). Thể tích khí O2 (ở đktc) cần để phản ứng hoàn toàn với 14,6 gam hỗn hợp X là:
A. 2,80 lít                         B. 1,68 lít                         C. 4,48 lít                               D. 3,92 lít

Hướng dẫn: Gọi nAl = x mol ; nSn = y mol → 27x + 119y = 14,6 (1) ; nH2 = 0,25 mol
- Khi X tác dụng với dung dịch HCl: 

image048.GIF

Ví dụ 3: Cho 7,68 gam hỗn hợp X gồm Mg và Al vào 400 ml dung dịch Y gồm HCl 1M và H2SO4 0,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 8,512 lít khí (ở đktc). Biết trong dung dịch, các axit phân li hoàn toàn thành các ion. Phần trăm về khối lượng của Al trong X là:
A. 56,25 %                B. 49,22 %                         C. 50,78 %                               D. 43,75 %

Hướng dẫn: Σ nH+ = 0,8 mol ; nH2 = 0,38 mol → nH+phản ứng = 0,76 mol < 0,8 mol → axit dư, kim loại hết
- Gọi nMg = x mol ; nAl = y mol → image057.gifimage059.gif → % Al = image061.gif%
đáp án A

Ví dụ 4: Cho 0,10 mol Ba vào dung dịch chứa 0,10 mol CuSO4 và 0,12 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc lấy kết tủa nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:
A. 23,3 gam                   B. 26,5 gam                      C. 24,9 gam                            D. 25,2 gam

Hướng dẫn: Các phản ứng xảy ra là:
Ba + 2HCl → BaCl2 + H2                                                    BaCl2 + CuSO4 → BaSO4 + CuCl2
0,06 0,12 → 0,06                                                            0,06 →   0,06          0,06
Ba + 2H2O →Ba(OH)2 + H2                                                Ba(OH)2 + CuSO4 → BaSO4 + Cu(OH)2
0,04 →            0,04                                                             0,04 →      0,04          0,04          0,04 
                                                                                        Cu(OH)2 image064.gifCuO + H2
                                                                                          0,04                 0,04
→ m (chất rắn) = mBaSO4 + mCuO = (0,06 + 0,04).233 + 0,04.80 = 26,5 gam → đáp án B 

Ví dụ 5: Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn 18 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu trộn theo tỉ lệ mol 1 : 1 là: (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO)
A. 1,0 lít                            B. 0,6 lít                            C. 0,8 lít                                     D. 1,2 lít

Hướng dẫn: nFe = nCu = 0,15 mol
- Do thể tích dung dịch HNO3 cần dùng ít nhất → muối Fe2+ → ∑ ne cho = 2.(0,15 + 0,15) = 0,6 mol
- Theo đlbt mol electron nH+ = nHNO3 = image066.gifmol → VHNOimage068.gif = 0,8 lít → đáp án C

Ví dụ 6: Hòa tan 9,6 gam Cu vào 180 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 1M và H2SO4 0,5M, kết thúc phản ứng thu được V lít (ở đktc) khí không màu duy nhất thoát ra, hóa nâu ngoài không khí. Giá trị của V là:
A. 1,344 lít                      B. 4,032 lít                         C. 2,016 lít                               D. 1,008 lít

Hướng dẫn: nCu = 0,15 mol ; nNO3– = 0,18 mol ; Σ nH+ = 0,36 mol
3Cu + 8H+ + 2NO3– → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O                         Do image070.gif→ H+ hết ; Cu dư 
         0,36→                               0,09
→ VNO = 0,09.22,4 = 2,016 lít → đáp án C

Ví dụ 7: Cho hỗn hợp gồm 1,12 gam Fe và 1,92 gam Cu vào 400 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0,5M và NaNO3 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu của V là:
A. 360 ml                      B. 240 ml                         C. 400 ml                               D. 120 ml

Hướng dẫn: nFe = 0,02 mol ; nCu = 0,03 mol → Σ ne cho = 0,02.3 + 0,03.2 = 0,12 mol ; nH+ = 0,4 mol ; nNO3– = 0,08 mol (Ion NO3– trong môi trường H+ có tính oxi hóa mạnh như HNO3)
- Bán phản ứng: NO3– + 3e + 4H+ → NO + 2H2O          Do image072.gif→ kim loại kết và H+ dư 
                                    0,12→ 0,16
→ nH+ dư = 0,4 – 0,16 = 0,24 mol → Σ nOH (tạo kết tủa max) = 0,24 + 0,02.3 + 0,03.2 = 0,36 → V = 0,36 lít hay 360 ml → đáp án A

Ví dụ 8: Cho 24,3 gam bột Al vào 225 ml dung dịch hỗn hợp NaNO3 1M và NaOH 3M khuấy đều cho đến khi khí ngừng thoát ra thì dừng lại và thu được V lít khí (ở đktc).Giá trị của V là:
A. 11,76 lít                            B. 9,072 lít                      C. 13,44 lít                            D. 15,12 lít

Hướng dẫn: nAl = 0,9 mol ; nNO3– = 0,225 mol ; nOH = 0,675 mol
8Al + 3NO3– + 5OH + 18H2O → 8[Al(OH)4] + 3NH3 (1)             Do image076.gif→ NO3– hết
Bđ: 0,9         0,225          0,675
Pư: 0,6    0,225   →    0,375           0,225
image078.gif 
Dư: 0,3            0               0,3
Al + OH (dư) + H2O → AlO2– + image036.gifH2 (2)
0,3    0,3                                        0,45
Từ (1) ; (2) → V = (0,225 + 0,45).22,4 = 15,12 lít → đáp án D

Ví dụ 9: Hòa tan hoàn toàn 100 gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu , Ag trong dung dịch HNO3 (dư). Kết thúc phản ứng thu được 13,44 lít hỗn hợp khí Y gồm NO2, NO, N2O theo tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 2 : 1 và dung dịch Z (không chứa muối NH4NO3). Cô cạn dung dịch Z thu được m gam muối khan. Giá trị của m và số mol HNO3 đã phản ứng lần lượt là:
A. 205,4 gam và 2,5 mol                                                B. 199,2 gam và 2,4 mol
C. 205,4 gam và 2,4 mol                                              D. 199,2 gam và 2,5 mol

Hướng dẫn: nY = 0,6 mol → nNO2 = 0,3 mol ; nNO = 0,2 mol ; nN2O = 0,1 mol
- nNOimage068.gif tạo muối = nNOimage053.gif + 3.nNO + 8.nNimage053.gifO = 0,3 + 3.0,2 + 8.0,1 = 1,7 mol → mZ = mKl + mNOimage068.gif tạo muối = 100 + 1,7.62 = 205,4 gam (1)
- nHNOimage068.gifphản ứng = 2.nNOimage053.gif+ 4.nNO + 10.nNimage053.gifO = 2.0,3 + 4.0,2 + 10.0,1 = 2,4 mol (2)
- Từ (1) ; (2) → đáp án C

Ví dụ 10: Cho 6,72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là:
A. 1,92 gam                      B. 3,20 gam                            C. 0,64 gam                            D. 3,84 gam

Hướng dẫn: nFe = 0,12 mol → ne cho = 0,36 mol; nHNO3 = 0,4 mol → ne nhận = 0,3 mol
- Do ne cho > ne nhận → Fe còn dư → dung dịch X có Fe2+ và Fe3+
- Các phản ứng xảy ra là:
Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O
0,1 0,4 →        0,1
Fe (dư) + 2Fe3+ → 3Fe2+
0,02 → 0,04
Cu + 2Fe3+ (dư) → Cu2+ + 2Fe2+
0,03 0,06
→ mCu = 0,03.64 = 1,92 gam → đáp án A

Ví dụ 11: Hoà tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:
A. 38,34 gam                            B. 34,08 gam                      C. 106,38 gam                         D. 97,98 gam

Hướng dẫn: nAl = 0,46 mol → ne cho = 1,38 mol ; nY = 0,06 mol ; image012.gifY = 36
- Dễ dàng tính được nN2O = nN2 = 0,03 mol → Σ ne nhận = 0,03.(8 + 10) = 0,54 mol < ne cho → dung dịch X còn chứa muối NH4NO3 → nNH4+ = NO3– = image089.gifmol
- Vậy mX = mAl(NOimage068.gif)image068.gif + mNHimage093.gifNOimage068.gif = 0,46.213 + 0,105.80 = 106,38 gam → đáp án C
(Hoặc có thể tính mX = mKl + mNOimage068.giftạo muối + mNHimage096.gif = 12,42 + (0,03.8 + 0,03.10 + 0,105.8 + 0,105).62 + 0,105.18 = 106,38 gam)

III – BÀI TẬP VỀ KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI

1) Kim loại tác dụng với dung dịch muối:

- Điều kiện để kim loại M đẩy được kim loại X ra khỏi dung dịch muối của nó:

xM (r) + nXx+ (dd) image042.gifxMn+ (dd) + nX (r)

                        + M đứng trước X trong dãy thế điện cực chuẩn 
                        + Cả M và X đều không tác dụng được với nước ở điều kiện thường 
                        + Muối tham gia phản ứng và muối tạo thành phải là muối tan
- Khối lượng chất rắn tăng: ∆m↑ = mX tạo ra – mM tan
- Khối lượng chất rắn giảm: ∆m↓ = mM tan – mX tạo ra
- Khối lượng chất rắn tăng = khối lượng dung dịch giảm
- Ngoại lệ: 
                     + Nếu M là kim loại kiềm, kiềm thổ (Ca, Sr, Ba) thì M sẽ khử H+ của H2O thành H2 và tạo thành dung dịch bazơ kiềm. Sau đó là phản ứng trao đổi giữa muối và bazơ kiềm 
                     + Ở trạng thái nóng chảy vẫn có phản ứng: 3Na + AlCl3 (khan) → 3NaCl + Al 
                     + Với nhiều anion có tính oxi hóa mạnh như NO3-, MnO4-,…thì kim loại M sẽ khử các anion trong môi trường axit (hoặc bazơ)
- Hỗn hợp các kim loại phản ứng với hỗn hợp dung dịch muối theo thứ tự ưu tiên: kim loại khử mạnh nhất tác dụng với cation oxi hóa mạnh nhất để tạo ra kim loại khử yếu nhất và cation oxi hóa yếu nhất
- Thứ tự tăng dần giá trị thế khử chuẩn (Eo) của một số cặp oxi hóa – khử:
Mg2+/Mg < Al3+/Al < Zn2+/Zn < Cr3+/Cr < Fe2+/Fe < Ni2+/Ni < Sn2+/Sn < Pb2+/Pb < 2H+/H2 < Cu2+/Cu < Fe3+/Fe2+ < Ag+/Ag < Hg2+/Hg < Au3+/Au

2) Một số chú ý khi giải bài tập:

- Phản ứng của kim loại với dung dịch muối là phản ứng oxi hóa – khử nên thường sử dụng phương pháp bảo toàn mol electron để giải các bài tập phức tạp, khó biện luận như hỗn hợp nhiều kim loại tác dụng với dung dịch chứa hỗn hợp nhiều muối. Các bài tập đơn giản hơn như một kim loại tác dụng với dung dịch một muối, hai kim loại tác dụng với dung dịch một muối,…có thể tính toán theo thứ tự các phương trình phản ứng xảy ra
- Sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng để tính khối lượng thanh kim loại sau phản ứng,…
- Từ số mol ban đầu của các chất tham gia phản ứng → biện luận các trường hợp xảy ra
- Nếu chưa biết số mol các chất phản ứng thì dựa vào thành phần dung dịch sau phản ứng và chất rắn thu được → biện luận các trường hợp xảy ra
- Kim loại khử anion của muối trong môi trường axit (bazơ) thì nên viết phương trình dạng ion thu gọn
- Kim loại (Mg → Cu) đẩy được Fe3+ về Fe2+. Ví dụ: Fe + 2Fe3+ 3Fe2+ ; Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+
- Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag. Nếu Fe hết, Ag+ còn dư thì: Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag

3) Một số ví dụ minh họa:

Ví dụ 1: Nhúng một thanh kim loại M hóa trị II nặng m gam vào dung dịch Fe(NO3)2 thì khối lượng thanh kim loại giảm 6 % so với ban đầu. Nếu nhúng thanh kim loại trên vào dung dịch AgNO3 thì khối lượng thanh kim loại tăng 25 % so với ban đầu. Biết độ giảm số mol của Fe(NO3)2 gấp đôi độ giảm số mol của AgNO3 và kim loại kết tủa bám hết lên thanh kim loại M. Kim loại M là:
A. Pb                            B. Ni                            C. Cd                                     D. Zn

Hướng dẫn: Gọi nFe2+ = 2x mol → nAg+ = x mol
M + Fe2+ → M2+ + Fe
2x 2x →            2x
→ ∆m↓ = 2x.(M – 56) → %mKl giảm = image105.gif(1)
M + 2Ag+ → M2+ + 2Ag
0,5x x →             x
→ ∆m↑ = 0,5x.(216 – M) → %mKl tăng = image109.gif(2)
- Từ (1) ; (2) → image111.gif→ M = 65 → Zn → đáp án D

Ví dụ 2: Cho m gam hỗn hợp bột các kim loại Ni và Cu vào dung dịch AgNO3 dư. Khuấy kĩ cho đến khi phản ứng kết thúc thu được 54 gam kim loại. Mặt khác cũng cho m gam hỗn hợp bột các kim loại trên vào dung dịch CuSO4 dư, khuấy kĩ cho đến khi phản ứng kết thúc, thu được kim loại có khối lượng bằng (m + 0,5) gam. Giá trị của m là:
A. 15,5 gam                         B. 16 gam                      C. 12,5 gam                         D. 18,5 gam

Hướng dẫn: Gọi nNi = x mol ; nCu = y mol có trong m gam hỗn hợp
Ni + 2Ag+ → Ni2+ + 2Ag (1)
Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag (2)
Ni + Cu2+ → Ni2+ + Cu (3)
- Từ (3) → (64 – 59).x = 0,5 → x = 0,1 mol (*)
- Từ (1) → nAg(1) = 0,2 mol → mAg(1) = 21,6 gam → mAg(2) = 54 – 21,6 = 32,4 gam → nAg(2) = 0,3 mol → y = 0,15 mol (**)
- Từ (*) ; (**) → m = 0,1.59 + 0,15.64 = 15,5 gam → đáp án A

Ví dụ 3: Hòa tan hỗn hợp bột kim loại gồm 8,4 gam Fe và 6,4 gam Cu vào 350 ml dung dịch AgNO3 2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:
A. 70,2 gam                            B. 54 gam                               C. 75,6 gam                            D. 64,8 gam

Hướng dẫn: nFe = 0,15 mol ; nCu = 0,1 ; nAg+ = 0,7 mol
Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag (1)
0,15→ 0,3      0,15      0,3
Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag
0,1 → 0,2                   0,2
Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag (3)
0,15 → 0,15                   0,15
Từ (1) ; (2) → m = (0,3 + 0,2 + 0,15).108 = 70,2 gam →  Đáp án A

Ví dụ 4: Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là:
A. 2,80 gam                            B. 4,08 gam                            C. 2,16 gam                            D. 0,64 gam

Hướng dẫn: nFe = 0,04 mol ; nAg+ = 0,02 mol ; nCu2+ = 0,1 mol
Thứ tự các phản ứng xảy ra là: (Fe2+/Fe < Cu2+/Cu < Fe3+ < Fe2+ < Ag+ < Ag)
Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag (1)
0,01 0,02 →          0,02
Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu (2)
0,03→                       0,03
Từ (1) ; (2) → mY = 0,02.108 + 0,03.64 = 4,08 gam →  đáp án B

Ví dụ 5: Cho hỗn hợp gồm 1,2 mol Mg và x mol Zn vào dung dịch chứa 2 mol Cu2+ và 1 mol Ag+ đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được một dung dịch chứa ba ion kim loại. Trong các giá trị sau đây, giá trị nào của x thoả mãn trường hợp trên:
A. 1,8                      B. 1,5                            C. 1,2                            D. 2,0

Hướng dẫn:

- Dung dịch chứa 3 ion kim loại →  Mg2+, Zn2+, Cu2+
- Σ ne cho = (2,4 + 2x) mol và Σ ne nhận = 1 + 2.2 = 5 mol
- Yêu cầu bài toán thỏa mãn khi Σ ne cho < Σ ne nhận hay (2,4 + 2x) < 5 → x < 1,3 → x =1,2 →  đáp án C

Ví dụ 6: Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m và V lần lượt là:
A. 17,8 và 4,48                      B. 17,8 và 2,24                   C. 10,8 và 4,48                      D. 10,8 và 2,24

Hướng dẫn: nCu2+ = 0,16 mol ; nNO3– = 0,32 mol ; nH+ = 0,4 mol
- Các phản ứng xảy ra là:
Fe + 4H+ + NO3– →  Fe3+ + NO + 2H2O (1)
0,1 0,4 → 0,1       0,1      0,1
→ VNO = 0,1.22,4 = 2,24 lít (*)
Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+ (2)
0,05 0,1
Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu (3)
0,16 0,16
- Từ (1) ; (2) ; (3) → nFe = 0,1 + 0,05 + 0,16 = 0,31 mol
- Hỗn hợp bột kim loại gồm Fe dư và Cu → (m – 0,31.56) + 0,16.64 = 0,6m → m = 17,8 gam (**)
- Từ (*) ; (**) → đáp án B

IV – BÀI TẬP VỀ KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI OXIT KIM LOẠI (PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM)

1) Một số chú ý khi giải bài tập:

- Phản ứng nhiệt nhôm: Al + oxit kim loại image064.gif oxit nhôm + kim loại 
                                          (Hỗn hợp X)                      (Hỗn hợp Y)
- Thường gặp: 
         + 2Al + Fe2O3 image064.gif Al2O3 + 2Fe 
         + 2yAl + 3FexOy y image064.gif Al2O3 + 3xFe 
         + (6x – 4y)Al + 3xFe2O3 image064.gif 6FexOy + (3x – 2y)Al2O3
- Nếu phản ứng xảy ra hoàn toàn, tùy theo tính chất của hỗn hợp Y tạo thành để biện luận. Ví dụ: 
         + Hỗn hợp Y chứa 2 kim loại → Al dư ; oxit kim loại hết 
         + Hỗn hợp Y tác dụng với dung dịch bazơ kiềm (NaOH,…) giải phóng H2 → có Al dư 
         + Hỗn hợp Y tác dụng với dung dịch axit có khí bay ra thì có khả năng hỗn hợp Y chứa (Al2O3 + Fe) hoặc (Al2O3 + Fe + Al dư) hoặc (Al2O3 + Fe + oxit kim loại dư)
- Nếu phản ứng xảy ra không hoàn toàn, hỗn hợp Y gồm Al2O3, Fe, Al dư và Fe2O3
- Thường sử dụng: 
         + Định luật bảo toàn khối lượng: mhhX = mhhY 
         + Định luật bảo toàn nguyên tố (mol nguyên tử): nAl (X) = nAl (Y) ; nFe (X) = nFe (Y) ; nO (X) = nO (Y)

2) Một số ví dụ minh họa:

Ví dụ 1: Nung nóng m gam hỗn hợp Al và Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau:
Phần 1: tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư) sinh ra 3,08 lít khí H2 (ở đktc)
Phần 2: tác dụng với dung dịch NaOH (dư) sinh ra 0,84 lít khí H2 (ở đktc) Giá trị của m là:
A. 22,75 gam                B. 21,40 gam                            C. 29,40 gam                            D. 29,43 gam

Hướng dẫn: nH2(1) = 0,1375 mol ; nH2(2) = 0,0375 mol
- Hỗn hợp rắn Y tác dụng với NaOH giải phóng H2 → Al dư và vì phản ứng xảy ra hoàn toàn nên thành phần hỗn hợp rắn Y gồm: Al2O3, Fe và Al dư
- Gọi nFe = x mol ; nAl dư = y mol có trong 1/2 hỗn hợp Y
- Từ đề ta có hệ phương trình: image119.gif
- Theo đlbt nguyên tố đối với O và Fe: nAl2O3 = nFe2O3 = image121.gif= 0,05 mol
- Theo đlbt khối lượng: m = (0,05.102 + 0,1.56 + 0,025.27).2 = 22,75 gam → đáp án A

Ví dụ 2: Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Y, thu được 39 gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 45,6 gam                   B. 57,0 gam                      C. 48,3 gam                                     D. 36,7 gam

Hướng dẫn: nH2 = 0,15 mol ; nAl(OH)3 = 0,5 mol
- Từ đề suy ra thành phần hỗn hợp rắn X gồm: Fe, Al2O3 (x mol) và Al dư (y mol)
- Các phản ứng xảy ra là:
2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] + 3H2
Al2O3 + 2NaOH + 3H2O → 2Na[Al(OH)4]
CO2 + Na[Al(OH)4] → Al(OH)3 + NaHCO3
- nH2 = 0,15 mol → y = 0,1 mol
- Theo đlbt nguyên tố đối với Al: 2x + y = 0,5 → x = 0,2 mol
- Theo đlbt nguyên tố đối với O: nO(Feimage068.gifOimage093.gif) = nO(Alimage053.gifOimage068.gif) → nFe3O4 = image127.gifmol
- Theo đlbt nguyên tố đối với Fe: nFe = 3nF3O4 = 3.0,15 = 0,45 mol
- Theo đlbt khối lượng: m = 0,45.56 + 0,2.102 + 0,1.27 = 48,3 gam → đáp án C

Ví dụ 3: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Al và một oxit sắt FexOy (trong điều kiện không có không khí) thu được 92,35 gam chất rắn Y. Hòa tan Y trong dung dịch NaOH (dư) thấy có 8,4 lít khí H2 (ở đktc) thoát ra và còn lại phần không tan Z. Hòa tan 1/2 lượng Z bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) thấy có 13,44 lít khí SO2 (ở đktc) thoát ra. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng Al2O3 trong Y và công thức oxit sắt lần lượt là:
A. 40,8 gam và Fe3O4                                        B. 45,9 gam và Fe2O3
C. 40,8 gam và Fe2O3                                        D. 45,9 gam và Fe3O4

Hướng dẫn: nH2 = 0,375 mol ; nSO2(cả Z) = 2.0,6 = 1,2 mol
- Từ đề suy ra thành phần chất rắn Y gồm: Fe, Al2O3, Al dư và phần không tan Z là Fe
- nH2 = 0,375 mol → nAl dư = 0,25 mol
- nSO2 = 1,2 mol → nFe = image129.gifmol
- mAl2O3 = 92,35 – 0,8.56 – 0,25.27 = 40,8 gam (1) → nAl2O3 = 0,4 mol
- Theo đlbt nguyên tố đối với O → nO(Feimage131.gifOimage133.gif) = 0,4.3 = 1,2 mol
- Ta có: image135.gif → công thức oxit sắt là Fe2O3 (2)
- Từ (1) ; (2) → đáp án C

Ví dụ 4: Trộn 5,4 gam bột Al với 17,4 gam bột Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm (trong điều kiện không có không khí). Giả sử chỉ xảy ra phản ứng khử Fe3O4 thành Fe. Hòa tan hoàn toàn chất rắn sau phản ứng bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được 5,376 lít khí H2 (ở đktc). Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm và số mol H2SO4 đã phản ứng là:
A. 75 % và 0,54 mol                                              B. 80 % và 0,52 mol
C. 75 % và 0,52 mol                                              D. 80 % và 0,54 mol

Hướng dẫn: nAl = 0,2 mol ; nFe3O4 = 0,075 mol ; nH2 = 0,24 mol
- Phản ứng xảy ra không hoàn toàn: 8Al + 3Fe3O4 image064.gif 4Al2O3 + 9Fe 
                                                      x→      image137.gif                   0,5x       image139.gif(mol)
- Hỗn hợp chất rắn gồm: image141.gif
- Ta có phương trình: image139.gif.2 + (0,2 – x).3 = 0,24.2 → x = 0,16 mol → Hphản ứng =image143.gif% (1)
- nH+phản ứng = 2.nFe + 3.nAl + 6.nAl2O3 + 8.nFe3O4 = 0,36 + 0,12 + 0,48 + 0,12 = 1,08 mol
→ nH2SO4phản ứng = image145.gifmol (2)
- Từ (1) ; (2) → đáp án D

V – MỘT BÀI TOÁN KINH ĐIỂN

1) Nội dung tổng quát:

                     M image147.gif hỗn hợp rắn (M, MxOy) image149.gif M+n + sản phẩm khử 
                     m gam                   m1 gam                                        (n là số oxi hóa cao nhất của M)
(M là kim loại Fe hoặc Cu và dung dịch HNO3 (H2SO4 đặc nóng) lấy vừa đủ hoặc dư)
- Gọi: nM = x mol ; ne (2) nhận = y mol → ∑ ne nhường = x.n mol
- Theo đlbt khối lượng từ (1) → nO = image151.gifmol
- ∑ ne nhận = ne (oxi) + ne (2) = image151.gif.2 + y = image153.gif+ y mol
- Theo đlbt mol electron: ∑ ne nhường = ∑ ne nhận → x.n = image153.gif+ y
- Nhân cả hai vế với M ta được: (M.x).n = image155.gif+ M.y → m.n = image157.gif→ m.image159.gif= image161.gif→ m = image163.gif(*)
- Thay M = 56 (Fe) ; n = 3 vào (*) ta được: m = 0,7.m1 + 5,6.y (1)
- Thay M = 64 (Cu) ; n = 2 vào (*) ta được: m = 0,8.m1 + 6,4.y (2)
(Khi biết 2 trong 3 đại lượng m, m1, y ta sẽ tính được đại lượng còn lại) 2)

Ví dụ minh họa:

Ví dụ 1: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị m là:
A. 38,72 gam                B. 35,50 gam             C. 49,09 gam                   D. 34,36 gam

Hướng dẫn: nNO = 0,06 mol → y = 0,06.3 = 0,18 mol
Theo công thức (1) ta có: nFe = image165.gifmol → nFe(NO3)3 = 0,16 mol
→ mmuối khan = 0,16.242 = 38,72 gam → đáp án A

Ví dụ 2: Để khử hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 cần 0,05 mol H2. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X trong dung dịch H2SO4 đặc thu được V ml khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V là:
A. 112 ml                      B. 224 ml                               C. 336 ml                               D. 448 ml

Hướng dẫn: Thực chất phản ứng khử các oxit là: H2 + O(oxit) → H2O. Vì vậy nO(oxit) = nH2 = 0,05 mol → mFe = 3,04 – 0,05.16 = 2,24 gam
Theo công thức (1) ta có: ne nhận (S+6 → S+4) = y = image168.gifmol → nSO2 = 0,01 mol → V = 0,01.22,4 = 0,224 lít hay 224 ml → đáp án B

Ví dụ 3: Nung m gam bột Cu trong oxi thu được 37,6 gam hỗn hợp rắn X gồm Cu, CuO và Cu2O. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) thấy thoát ra 3,36 lít khí (ở đktc). Giá trị của m là:
A. 25,6 gam                         B. 32 gam                      C. 19,2 gam                            D. 22,4 gam

Hướng dẫn: nSO2 = 0,15 mol → y = 0,15.2 = 0,3 mol
Theo công thức (2) ta có: m = 0,8.37,6 + 6,4.0,3 = 32 gam → đáp án B

 • Biên soạn Hồ Chí Tuấn - ĐH Y Hà Nội
 • Bình luận (395)
  casung98 - (25/08/2015 09:24:09)
  Hay Ưa'
  tvi4597 - (22/05/2015 08:12:39)
  hihi.em yêu MOON
  ngando12a3 - (17/01/2015 04:35:26)
  thầy ơi.thầy gửi bài giảng vào gmail cho e với ạ.hay quá mà em không tải về được ạ. hoccachtulap1997@gmail.com dạ em cảm ơn thầy nhiều lắm ạ!
  ngando12a3 - (17/01/2015 04:32:09)
  lam the nao de copy ve vay a hj
  minhtoanle - (20/11/2014 11:0:29)
  HAY
  LiBinhPhuong - (27/09/2014 08:45:11)
  http://dethi.violet.vn/present/show/entry_id/10574363
  manschaft2014 - (26/09/2014 07:28:10)
  hay qá :))
  phamhung1 - (13/08/2014 10:1:21)
  thay oi !! thay co the gui bai giang nay den dia chi phamquochung2233@gmail.com cho e ko thay. e cam on
  phamhung1 - (13/08/2014 09:59:50)
  lam sao de down ve vay cac ban
  vanhieu94 - (27/12/2013 08:45:10)
  em se co gang hieu nhung gi thay viet. zeee co len.
  ronaldochungtinh - (22/11/2013 06:45:01)
  the end tem đây nè!!
  dotienlong199666 - (06/11/2013 11:34:07)
  xin lỗi các bác nhưng em mới là người đóng tem hahaha
  ngocmai288 - (05/11/2013 09:58:13)
  may ban vao cho nao de xem vay
  lovely9x - (27/10/2013 12:50:10)
  đây mới là đóng tem nè :))
  xedapkhongyen1996 - (29/09/2013 08:7:17)
  đóng tem phát :))
  aduongcl - (08/07/2013 02:5:54)
  ai có tài liệu này .có thể gửi cho em xin một bản vao email ;aduongcl12@yahoo.com .hoặc aduongcl197@gmail được không.cảm ơn trước nha
  hieubk2010 - (11/04/2013 09:48:28)
  mấy bài hỗn hợp các oxit sắt , đồng các bạn cứ quy đổi ra cho dễ giải???
  Alittleloveht1368 - (14/01/2013 09:27:02)
  Hay
  amethyst95 - (01/01/2013 08:41:29)
  thay oi lam on gui cac bai giang cua thay qua mail giup em duoc khong .cam on thay nhieu nhieu: heoconxinhxinh1995@yahoo.com.vn
  hobahoa - (03/12/2012 11:16:24)
  Chuan men!
  amethyst95 - (02/12/2012 10:50:43)
  phan dang ro tuy nhien chua thuc su hay, hoi kho hieu va nhieu cho lam dai khong can thiet.
  tranmytrinh - (30/11/2012 05:10:27)
  thay oi nhung de nam ki nhung phan nay pai lam nhiu moj biet dc. thay co tu lieu ve tung phan hok thay
  quangquan - (11/10/2012 10:30:36)
  hay
  longtime2012 - (16/07/2012 01:33:58)
  bai viet con don gian chua tao an tuong tot cho nguoi xem
  LKTVTTB - (15/06/2012 10:2:14)
  e cam on thay! thsy da cho chung em nhieu dieu bo ich
  caotiendat - (15/06/2012 09:44:10)
  kho hju wa
  ducnv1994 - (09/06/2012 04:50:45)
  thay oi! em hoc phan nay te lan. thay co the gui tai lieu nay qua dia chi langtu_timem_tkqn@yahoo.com. em cam on thay.
  hoangtannguyen95bn - (07/06/2012 11:57:49)
  thầy dạy thế có ôn thi tốt nghiệp
  vjendepzaj - (03/06/2012 05:19:40)
  rat on dinh cho chung ta !! hao-lo( tot)
  lazyxx1994 - (30/05/2012 04:15:51)
  bá đạo ^^
  mrvietbao - (28/05/2012 08:33:07)
  dc do
  NOMUONHOOOOC - (19/05/2012 03:10:18)
  HAY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  KaKaAcMaBenEm - (07/05/2012 01:47:50)
  cũng thú vị
  tienduclgbg93 - (06/05/2012 09:59:03)
  hay vô đối
  ctduongc1hr - (03/05/2012 10:51:16)
  Bài giảng Hoá hay quá. Hay hơn lí Với toán nhiều
  thedream - (03/03/2012 05:42:42)
  bai giai cua thay hay wa.co rat nhieu cho minh con chua biet
  quyfpt12 - (03/03/2012 01:58:16)
  thay co the gui bai giang ve quyfpt12@yahoo.com khong ah
  lolotica93 - (03/03/2012 12:19:22)
  thay gi dau ma moi nguoi tan duong du vay
  nhilun22 - (29/02/2012 07:25:53)
  cho mình hỏi VD2 tại sao nCl2 lại là 0.5 mol mà không phải là 0.25
  nhuthicuc - (26/02/2012 04:46:27)
  vi sao phen chua lai co vi chua
  ngocsona10 - (16/11/2011 04:54:29)
  thay gjup e gjaj thjch bt phan kl td voi nuoc va kiem k a
  khoa_k - (06/11/2011 05:21:17)
  hay!!
  duanvan - (01/11/2011 09:44:10)
  thay oi thay co the gui bai giang nay qua mail cua em dk ko a.em cam on thay nhieu........ muamuaha_dv@yahoo.com.vn
  dautay273 - (27/10/2011 10:16:03)
  ai giai giup e bai nay voi a:Cho 8,8g hon hop 2KL A &B thuoc nhom IIA va o 1 cki lien tiep td vua du vs dd HCL du thu dc ddDva V lit H2.Neu them 0,5 mol AgNO3 vao dd D thi chua ket tua het A,B.Neu them 0,7 molAgNO3 con du.Xac dinh A &B
  dautay273 - (27/10/2011 10:16:02)
  ai giai giup e bai nay voi a:Cho 8,8g hon hop 2KL A &B thuoc nhom IIA va o 1 cki lien tiep td vua du vs dd HCL du thu dc ddDva V lit H2.Neu them 0,5 mol AgNO3 vao dd D thi chua ket tua het A,B.Neu them 0,7 molAgNO3 con du.Xac dinh A &B
  dautay273 - (27/10/2011 10:15:50)
  ai giai giup e bai nay voi a:Cho 8,8g hon hop 2KL A &B thuoc nhom IIA va o 1 cki lien tiep td vua du vs dd HCL du thu dc ddDva V lit H2.Neu them 0,5 mol AgNO3 vao dd D thi chua ket tua het A,B.Neu them 0,7 molAgNO3 con du.Xac dinh A &B
  anhtuantran - (27/10/2011 12:9:41)
  Bai giang rat hay!!!!!!!!
  lelinhtn - (26/10/2011 10:40:15)
  thày có thể giúp e bài giảng này tới mail của e k ah! E cám ơn thày nhiều! lephuonglinh191994@yahoo.com
  ikaros21 - (14/10/2011 09:28:43)
  aj hju het cac baj tap o tren co the jaj thjk jum mjh vaj cho dc ko.
  ikaros21 - (14/10/2011 09:27:39)
  besmart cau hju het cac baj tap o tren ko?
  besmart - (13/10/2011 07:43:17)
  bai giang hay kinh!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  kedoctai - (13/10/2011 05:13:45)
  lam sao tai dc bai nay ve?
  ikaros21 - (12/10/2011 09:40:45)
  e
  tn16160 - (08/10/2011 09:33:05)
  ngu
  hongphucheo - (07/10/2011 10:51:49)
  may ban oi...lam sao tai bai giang ve may vay?
  ikaros21 - (07/10/2011 09:50:24)
  ok
  thaithachthao - (02/10/2011 02:17:21)
  bai giang hay
  xanhdatroi - (24/09/2011 05:12:14)
  bai giang hay wa
  quean - (11/09/2011 09:17:40)
  wa hay!!! em chua doc co??? hjhjhj
  nhocken1994 - (04/09/2011 09:50:51)
  may bai giang cua thay hay thi co hay nhung ma chua ki con mot so cho em chua hieu
  aka_Mr.kute - (13/08/2011 02:40:35)
  \[' ;'';ơ
  nguyenvantienhy - (11/08/2011 11:49:41)
  hay
  kernel - (11/08/2011 11:9:33)
  Hay quá, giờ có thế copy bài giảng về máy rùi :D
  luvrua - (31/07/2011 03:24:23)
  thay oi dua them bai tap di a.
  lehung.211 - (28/07/2011 03:18:07)
  sarachan - (24/07/2011 10:12:54)
  đúng đó thầy , thầy đưa những bài tập khó và đáp số lên cho chúng em giải với thầy!
  darko - (24/07/2011 08:49:35)
  cam on thay nhiu em thay rat hay
  hathithanhluyen - (22/07/2011 10:22:32)
  HAY QUA
  quanchua_93 - (02/07/2011 08:13:05)
  hayyy
  backnumber - (01/07/2011 09:18:43)
  aoooo
  anhsuca - (15/06/2011 11:47:15)
  bai thi hay nhung vao dang het ca rui vay thi hay hay la do?
  tubjonline - (12/06/2011 12:6:09)
  cam on thay nhung vd thay ra chau da dang lam thj phaj?
  ghostangel123 - (07/06/2011 08:27:41)
  hay hay lem bi the la` tot rui` cu lam` bt thoi kho chj voi ma` chac gj` moi nguoi da~ lam` dc het @@
  lupin:D - (04/06/2011 11:57:39)
  e k có ý kiến vì e chưa đọc:(
  hoangthuytan - (31/05/2011 11:34:49)
  thay co the? dua nhung bai tap kho co kem theo loi giai? dc ko a!
  hvktquansu - (22/05/2011 08:30:50)
  hoi it dang bt mong thay nen dua them nhieu dang bt kho'
  chick_ttn - (14/05/2011 03:26:49)
  hay wa thay oi.chac ngay nao e dug len xem wa!hjhj.
  minhphuongpro12c1 - (04/05/2011 10:11:59)
  ok hay cong nhan thay gioi tro hay hjhj
  sangsn93 - (04/05/2011 09:46:54)
  dai wa di
  dt_95 - (24/04/2011 09:51:26)
  cảm ơn thầy nhiều lắm ạ
  phanthjnjna - (24/04/2011 08:17:13)
  nội dung sơ sài...ko có j để nói
  ngxuanthanh - (22/04/2011 09:44:14)
  nhung bai nay cu roi.mong thay bo sung nhieu bai moi
  gauxinh_4ever - (10/04/2011 04:52:49)
  bai viet kha hay thay a! phan ly thuyet thay noi tuong doi ky nhung phan bai tap cac vi du con de, em mong thay co the cho cac vi du kho hon duoc khong a? em cam on thay nhieu! thay co the gui bai giang vao email cua em ko a? " gauxinh_sieuquay@yahoo.com "
  gaconlonton1993 - (08/04/2011 08:58:51)
  hay ma
  cuoiconduong_159 - (30/03/2011 06:30:49)
  Bài giảng rất hay. Em cám ơn thầy nhiều và mong thầy cung cấp nhiều bài giảng hơn nữa.
  duymanh - (24/03/2011 07:29:06)
  cam on thay nhieu
  ha_a2 - (19/03/2011 11:8:36)
  bai nay thay giang hay lam. cam on thay
  vvvvvv - (19/03/2011 04:57:14)
  domload the nao vay
  tuanpro_yt3 - (18/03/2011 03:24:42)
  nên cho các bài tập khó hơn nữa và đa dạng hơn nữa , xin cảm ơn
  leconghuynh - (13/03/2011 10:14:12)
  cung dc.
  lulami - (12/03/2011 12:26:15)
  ok!
  vhoang_4701 - (12/03/2011 12:48:54)
  haynhung chi tiet hon
  vuichoivahoctap - (09/03/2011 06:8:31)
  hay đó thầy ơi
  wykiddsong - (05/03/2011 10:47:15)
  COPY & PASTE là đc mà!
  2161993 - (28/02/2011 10:16:38)
  đc đấy nhở! nhưng lại không dowload đc là sao?
  try_00 - (28/02/2011 12:55:55)
  thấy ơ em ko hĩu ỡ chỗ biện luận No= 2,3 làm sao bek no' = 2và 3 ạ
  tathuy93 - (27/02/2011 04:29:26)
  bai giang cua thay rat hay.thay co the gui vao mail cho e dk k ak.thank thay nhieu: nhoksl.nhonha@yahoo.com.vn
  vankute - (27/02/2011 12:26:36)
  phuong phap hay qua thay co the gui vao mail cho em voi vannguyenk55b2@gmail.mong thay se chia se nhieu bai hon.em cam on thay
  p3ngh0c - (27/02/2011 10:14:54)
  hay we. chi em down ve voi!!!
  make_believe - (26/02/2011 01:43:52)
  bai viet hay!nhung,vi du quen qua thay oi!
  Magic273 - (24/02/2011 08:5:20)
  Thầy ơi, thầy có thể gửi giúp em bài giảng này qua email này được không ạ: nvtuan236@ctu.edu.vn. Em cảm ơn thầy rất nhiều ạ!
  hoangtucodon0119 - (22/02/2011 09:53:11)
  cần phải có thêm bài tập cho học sjnk tự giải, hok cần đáp án, khj nào làm hok ra thj mới hỏi thầy sau, cảm ơn nhìu, ^^
  ngochiep_vipboy_1993 - (18/02/2011 07:8:50)
  moi 1 tac pham hay deu an? chua trong no gia tri noi dung va nghe thuat! phai hok ak moi chung ta can phai ton trong ban? quyen cua tac gia? khong dc cha` dap len no' do la` ban/ chat cua nguoi viet nam ta bai giang? nay hay tuyet! hjhj
  gacon11 - (16/02/2011 05:30:53)
  e cảm ơn thầy. Bài viết của thầy giúp em rất nhiều. Mong thầy viết nhiều bài hơn
  newsky - (16/02/2011 12:53:08)
  Cam on thay nhieu, mong la ai cung co tam huyet va chia se thong tin va giup do cho cac ban on thi tot
  thajungu - (16/02/2011 12:13:14)
  cac thay co the cho nhju dang bai mjen phj ko??:))
  bluesky181094 - (12/02/2011 02:4:37)
  bai giang nay hay do.co the them nhieu dang nua k
  thaohuong_93_hanam - (10/02/2011 07:42:11)
  ban nao da co bai giang nay thi gui mail cho to nhe . ngo_huong_2841993
  thethanh - (09/02/2011 08:33:45)
  em thấy bai giảng rất hay.Thấy có thể đua thêm nhiều dạng hơn nữa không ạ!!!!
  huong linh - (02/02/2011 01:34:36)
  bsj jang hay
  binhgia - (29/01/2011 10:16:34)
  tai ko dc thi coy vao word, don gian ma.
  giangsang - (25/01/2011 08:56:10)
  hay. nhung thay oi voi nhung bai tavan dung thay kan cho nhieu hon. em kam on thay
  kimnguyen - (23/01/2011 04:17:39)
  sao moi tai duoc
  dinhtheanh1993 - (16/01/2011 11:46:47)
  bai rat' hay, tuy nhien hoi it :D
  anhdaonomuon - (16/01/2011 10:54:21)
  làm sao tải về đc ;d;d
  bethuy_9793 - (16/01/2011 09:17:57)
  gửi qua mail cho em đc ko thầy? bethuy_113@yahoo.com.vn
  a2vodoi - (14/01/2011 08:21:03)
  bai nay tai kieu j ay nhi? giu minh voi
  purplecandy_vn - (12/01/2011 01:47:12)
  mấy bạn ơi sao tải về đc dzậy, chỉ mình với hic
  nguyen huyen 1992 - (11/01/2011 10:28:59)
  thay co the gui qua mail cho em duoc khong thay:thonhi_hstc92@yahoo.com.vn
  victory_701 - (10/01/2011 06:2:05)
  minh dawload duoc tai lieu nay ve may roi .ai can thi add nik mjnh guj cho "aologize_9293"
  cong.10e - (10/01/2011 02:31:22)
  quá tuyêt
  gaupooh108 - (09/01/2011 10:3:36)
  thay gui qua mail cho e duoc k thay? thanhthao_nguyen108
  khacthong94 - (09/01/2011 02:42:23)
  hay wa
  nguyenquy - (06/01/2011 07:41:44)
  hay chu giu ich rat nhieu day chu ta kum on nha
  ngochiep_vipboy_1993 - (03/01/2011 09:22:57)
  thay uj thay co the viet 1 bai giang de ca den tat ca cac dang bai ta vo co ko ak?e thay thay viet ve tung fan rat hay moz?
  wengleboy - (03/01/2011 07:18:58)
  bai giang noi chung la hay:))
  ktrang.10c.yka/10-11 - (03/01/2011 08:49:41)
  bai giang rat chi tiet.thay dinh ghe.
  mesut ozil - (31/12/2010 10:8:10)
  chú nào bày anh tải về máy với
  Oo_MoonVn - (30/12/2010 09:19:43)
  hay that daycung de hieu ma.down ve the nao nhj,
  hiepvn100 - (21/12/2010 09:26:43)
  thật là hay
  trung6193 - (21/12/2010 02:56:34)
  binh luc c.01663596088.a1k8.thank teacher.
  duytungtt2020 - (20/12/2010 08:30:38)
  thanks thầy nhiều lắm!!! bài viết có chất lượng !
  chacuaobama - (20/12/2010 02:47:12)
  aj mun mjnh gjang them xjn ljen he vao so nay 01203994484 thanks
  merino_271 - (15/12/2010 08:47:23)
  thầy ơi.sao thầy k đưa các hương há giải nhanh lên với cảđọc đối chỗ cũng hơi khó hỉu ak.chắc tại imnhf ngu .hehe
  thientai - (09/12/2010 03:57:16)
  bai giang nay minh chua tung dc ai day bao gio ca wa hay luon
  xaunpark - (06/12/2010 02:37:49)
  ke co nhieu bai ta jon nua thi hay qua
  wykiddsong - (05/12/2010 07:44:22)
  hay !
  bachthienhuong_26 - (04/12/2010 11:29:24)
  cac ban giu minh tai di,rui minh se ju lai cac ban cai j do bachthienhuong_26
  bachthienhuong_26 - (04/12/2010 11:27:38)
  minh thuc su rat can tai jan nay,ai bit thi ju minh qua nick:bachthienhuong_26
  hoa hồng - (30/11/2010 08:37:19)
  verry good. thanks thay nhieu
  cuongdola_94ht - (28/11/2010 01:24:34)
  em cam on thay
  ngoalongthanhiep93 - (26/11/2010 06:31:57)
  o rat hay
  tieukungfu113 - (26/11/2010 11:50:39)
  bai hay wa nhung dai wa hoii kho hieu
  trung_duc111993 - (26/11/2010 12:51:06)
  cam on thay nhieu
  hoantan114 - (25/11/2010 03:23:21)
  Hay qua' hiu so so cam on thay
  hangtrang - (23/11/2010 11:31:43)
  cm on thay
  nhochoang - (14/11/2010 11:0:01)
  bai giang hay, cam on thay nhieu
  truong quang hoi - (14/11/2010 10:15:02)
  em la hoc sinh lo 10.cung co chut thanh tich trong cac ky thi hsg tinh(nhi)sau khi doc qua cam thay kien thuc that vo han.em huc thay lem!!!!!!!
  trinhdieulinh - (11/11/2010 09:21:22)
  thay oi!bai thay hay qua,lam sao co the? down ve dc!thay guj? bai cho edc k thay?email of e:smilelove_259@yahoo.com
  thuvan1993 - (10/11/2010 12:16:40)
  em cảm ơn thầy nhiều lắm ạ
  nhatlong11m - (05/11/2010 03:41:17)
  kho wa
  meohoang - (03/11/2010 02:37:31)
  day khong hai la bai giang ma chac la cai khung xuong dung khong thay?
  tiendung - (02/11/2010 09:16:18)
  cảm ơn thầy rất nhiều. Bài giảng của thầy rất hay. Mong thầy có nhiều bài giảng hay hơn mữa
  h4ckpr0kid - (30/10/2010 12:37:22)
  ma de chi cho m hon ho kloai va so mol khi no tao ra no bat tinh khoi luong muoi cua s04-
  h4ckpr0kid - (30/10/2010 12:35:45)
  Cung hay thay ak! Nhung ma em dang co mot dang bai cho hon ho kim loai mg,al,cu vao hno3 va h2s40 roi tao khi' no va so2 de kho wa.
  heart1234 - (25/10/2010 01:26:58)
  thầy ơi.thầy gửi chuyên đề các hương há giải nhanh đi thầy.....xem bải giảng kết hợ làm bt luôn thầy à........thanks thầy lắm lắm...
  giotsuong - (20/10/2010 07:26:36)
  lam sao down duoc
  motsach_1992 - (20/10/2010 12:58:48)
  bai giai hay nhung thieu tinh sang tao.mot bai hai giai bang nhieu cach nhieu huong ha nhu the moi co chieu sau va hat huy dc tinh sang tao
  volam2260744 - (19/10/2010 07:3:48)
  ui,hay thế
  trungbeo - (19/10/2010 05:2:08)
  Tuyệt vời thầy ơi!
  con_loc_11a1 - (14/10/2010 11:12:04)
  thay gioi ưa ha
  daothuong - (06/10/2010 03:19:33)
  hay lắm ah ! nhưng em hải chú ý mới đọc hết dc . quả thật là hơi dài .
  khoaprovip - (03/10/2010 12:15:39)
  tui chao moj nguoi
  conheovang_yknb - (28/09/2010 11:32:23)
  thay viet hay lam ! tuy con đoi cho em k hiu nhung thuk su no rat hay
  wykiddsong - (18/09/2010 11:37:20)
  Hay!
  duytuan9x - (10/09/2010 10:0:49)
  thay ost bai ta 1 kim loai tac dung voi 2 kim loai khac di a.em rat can
  sunlove43 - (05/09/2010 02:29:26)
  hay qua
  peboo - (01/09/2010 09:4:20)
  học hoá sao cho có hiệu quả hả mọi người?
  sally_tjmmy - (23/08/2010 08:31:11)
  hjx.mjnk` học hóa kém nên cũng không hỉu lém ai giú mình với
  tongvu32 - (21/08/2010 12:40:43)
  hay wa xa
  takahara1193 - (18/08/2010 02:37:15)
  good!!! kiếm mãi mới ra!!!Haha
  khicon_92 - (14/08/2010 10:1:32)
  thầy có thể cho nhiều ví dụ hơn chút nữa được không thầy
  khicon_92 - (14/08/2010 10:0:08)
  thầy giú bọn em đi ạ
  lake9x - (12/08/2010 09:0:42)
  hay
  ilovestudent - (11/08/2010 09:50:08)
  cảm ơn thầy nhìu !.... thầy có thể cho em 1 số hương ha giải nhanh dc hok
  caoanhtuyen - (08/08/2010 09:33:59)
  tuyet cu meo cam on thay nha
  zztrinh - (08/08/2010 10:8:01)
  hay qua cam onthay
  nguoitungtrai - (31/07/2010 05:2:17)
  cac ban co hieu khong.chang biet co hai tui ngu khong ma chang hieu may .thoi vay .tui se co gang
  mylove_yenkhanha - (19/07/2010 08:34:56)
  lam sao de tai bai giang ve may xem dc a.co ai giu minh voi
  theblue_1214 - (19/07/2010 03:44:37)
  bai giang hay.thay nen cho nhung vd sau hon nua
  vuphu93 - (11/07/2010 09:22:08)
  co 1 so hoi kho hieu ??
  tho socola - (05/07/2010 03:23:57)
  hay
  tho socola - (05/07/2010 03:23:14)
  dai` the'
  myloveforyou - (03/07/2010 11:40:51)
  great!!!!!!!!!!!!!!!
  huonghuong129 - (03/07/2010 08:47:24)
  em mong thầy có nhiu bài giảng về KL td hỗn hợ Axit có tính oxihoa dạng này em hay mắc lắm
  huonghuong129 - (03/07/2010 08:45:57)
  thanks thầy nhiu lắm thầy ạh
  ngoctong_nd123 - (03/07/2010 12:1:54)
  noi binh thuong de thay con ost nhieu bai hay hon
  ngoctong_nd123 - (02/07/2010 07:0:11)
  chung may toan do linh hot
  ngoctong_nd123 - (02/07/2010 06:36:03)
  do ngu binh thuong thoi
  vodanh_030491 - (02/07/2010 12:58:13)
  em yeu thay nhieu
  trongts - (29/06/2010 09:42:51)
  cam on thay
  haanhle - (27/06/2010 09:59:00)
  Bài giảng rất tuyệt!!!
  c.jinny - (26/06/2010 09:57:03)
  good good thầy ơi mong thầy còn nhìu bài giảng hơn nữa thầy nhé!
  tuanluc - (26/06/2010 04:1:19)
  em hoc. hoa' ko duoc, do mat goc' tu`` hoi lo 8, nhung em thay minh thuc su dam me voi mon nay`, em dang rat co' gang've mon nay` trong dot thi dai hoc toi'! cam on thay vi` bai giang. em vo~ vac duoc nhieu dieu`!
  APPLE IPHONE - (24/06/2010 05:10:22)
  cam on thay da ost bai hay tuyet luon
  kita1409 - (21/06/2010 03:36:53)
  hay qua
  ak_kaka2 - (21/06/2010 02:28:46)
  thay that joj?
  ak_kaka2 - (21/06/2010 02:27:29)
  hay we' thay` oj
  starit - (15/06/2010 12:21:05)
  Cái bài toán kinh điển đó mình biết lâu rồi! Nó ra đời từ trong một đề thi đại học! Với bài toán cùng thể loại nếu làm bình thường sẽ mất tối thiểu 2 hút thì với công thức này chỉ cần 10s là xong! Tiếc là chưa tìm được nhiều công thức như vậy!!
  ducminhthuhuong - (15/06/2010 12:9:59)
  hay nhu doi ha lan da banh hum nay vay.....hjjjj
  okita_17 - (13/06/2010 05:59:35)
  e xin hỏi thầy 1 câu ngoai lề. mong dc chỉ giáo. Khí H2S có nhiều từ núi lửa,.... nhưng tại sao ko có nhiều tronh tự nhiên. A. do nó bị oxi hóa chậm bởi oxi. B. do tan trong nước. C D.... mong thầy trả lời ngay khi có thể :D hoặc ai có thể trả lời cũng dc :D
  okita_17 - (13/06/2010 05:58:21)
  e xin hỏi thầy 1 câu ngoai lề. mong dc chỉ giáo. Khí H2S có nhiều từ núi lửa,.... nhưng tại sao ko có nhiều tronh tự nhiên. A. do nó bị õi hóa chậm bởi oxi. B. do tan trong nước. C D mong thầy trả lời ngay khi có thể :D
  future_2075 - (13/06/2010 07:56:33)
  hay thiet!no cung gan giong trong cuon hoa hoc va umg dumg
  greatbanana_92 - (12/06/2010 12:52:56)
  thay oi thay nhiet huyet ma em cam on thay
  changtraisitinh179 - (12/06/2010 10:40:44)
  wa hay thay a!
  12a(2007-2010) - (12/06/2010 07:28:01)
  thầy cho em các chuyên đề luyện thi Đại Học đi thầy.
  heman123435 - (08/06/2010 07:45:03)
  thank. bài giảng rất hay
  tamkhac - (08/06/2010 07:25:48)
  hjx mjnh thj chang bjet j ve hoa ca , nhung dc caj dau tu hoa it nhung hieu qua cua no rat cao ? hjjjjjjjjj
  moon.lovely_qt - (08/06/2010 12:25:59)
  Hay.. tks vì bài giảng
  tealove - (06/06/2010 06:31:50)
  Hay lắm
  cobala9109 - (27/05/2010 11:46:26)
  may bai ve dang bai toan kinh dien thi hai nho cong thuc, tha ra ng lam theo ao toan e nhanh hon ma do bi nham!
  daotu - (23/05/2010 10:1:46)
  hay
  spring_2312 - (22/05/2010 09:26:00)
  thực ra hầu như những kái này giáo viên nào cũng dạy hết.mọi ng cố gắng nghe, để ý, vận dụng thì sẽ nhanh thui mà.he.nói thì dễ vậy thui
  spring_2312 - (22/05/2010 03:32:35)
  ui hần này khó
  mr.nhoc1992 - (21/05/2010 07:59:01)
  thank rat nhjeu!! ly thuyet rat hay :D
  Lieu_Trai - (15/05/2010 04:19:25)
  may cai' nay` mih` co' rui`chi ko co time de doc thui.but noi cung cug~ hay do' chu'.
  mituot01 - (14/05/2010 03:18:22)
  bai giang cua thay hieu qua that, xem qua thi hoc sinh co the nam so bo ve kien thuc can ban. nhat la ve hoa hoc vo co thi la mot van de kho nuot cua tui em,hihi
  vankhoa_206 - (12/05/2010 12:3:55)
  thay oi vao lam de o dau a
  vankhoa_206 - (12/05/2010 12:3:53)
  thay oi vao lam de o dau a
  matluuly - (11/05/2010 06:11:38)
  EM VIET NHAM LA NHAN 8 KO HAI NHAN 88 DAU A
  matluuly - (11/05/2010 06:10:31)
  thay cho em hoi la ni sao ban em lai co cong thuc nhu the nay a KHOI LUONG Fe(NO3)3=242/80*(KLUONG OXIT+SO MOL ENHUOG88)
  lionheart127 - (11/05/2010 04:14:06)
  Hay lắm thầy ơi!!
  toan ngo - (09/05/2010 12:16:42)
  co cong thuc tinh cho nhanh k
  lyoko - (08/05/2010 12:14:59)
  rat hay, em cảm ơn thầy nhiều lắm !!!
  binhminhxanh279 - (06/05/2010 04:27:44)
  hi, em cung co mot quyen ve cac cach giai vo co va huu co, cung chi tiet lam... Nhung bai cua thay cung rat hay, rat huu ich cho chung em!!! hi...
  huy_cuong_game - (02/05/2010 07:28:16)
  truoc day minh tuong hoc tot rui!nhung doc bai giang cua thay moi thay minh con rat kem, hai co that nhiu. mong cac ban hoc gioi chi giao them.
  matocdo1292 - (30/04/2010 03:1:21)
  Thầy ơi. Thầy cho em xin giải bài tậ CO2 td với dd kiềm đc ko ạ.
  ngaybinhyen - (29/04/2010 07:25:01)
  noi that la cung tam dc
  buithailoan - (27/04/2010 02:54:42)
  bài giảng của thầy hay thâth.Cám ơn thầy
  vietanhchicken - (27/04/2010 01:11:43)
  way em da doc nhieu tai lieu roi ma chua thay mot tl nao day du chi tiet sat voi de dai hoc nhu the nay hi em kam on thay nhieu lam day dung la mot mo vang co 1 hiem ga 2
  cobelolem_theki_21 - (24/04/2010 08:56:00)
  noi dung rat hay.rat bo ich cam on thay nhieu nha
  fushi8x - (24/04/2010 06:2:40)
  co ai hoc gioi hoa thi giu minh moi nha minh hoc kem lam" mong chi? them cho
  B_bnguyen - (24/04/2010 04:15:11)
  cám ơn thầy
  thuygianga1 - (24/04/2010 12:17:46)
  dù chưa học nhưng bài giải rất hay, cảm ơn thầy nhiều!
  anhchang151 - (22/04/2010 02:14:53)
  em cảm ơn thầy nhiều
  falling star_9x - (18/04/2010 11:49:56)
  hi hi hay that
  F_vitabella_Y - (18/04/2010 08:48:01)
  hihi bai giang hay that do.em cam on cac thay co.nhung bai ta it wa thay ogia nhu co nhieu bai ta voi nhieu dang hon thi hay biet may
  trang2292 - (16/04/2010 04:31:09)
  wa bai giang cua cac thay hay wa .cam on cac thay rat nhieu
  dangquang - (16/04/2010 04:59:06)
  cam on thay
  alqeada - (15/04/2010 05:56:20)
  hê hê
  votam - (15/04/2010 03:57:26)
  thay day hay wa sao bay jo e moi ga thay nhi
  tiendatpn - (14/04/2010 08:29:35)
  bai giang hay
  babilon - (13/04/2010 05:24:05)
  dạ cảm ơn thầy nhiều :):)
  luckystarmt - (13/04/2010 04:13:42)
  hay wa cam on thay trang web that la hay
  ngothihoangyen - (12/04/2010 11:27:51)
  thay nen noi ro hon cac truong ho cua nhom
  ngothihoangyen - (12/04/2010 11:26:34)
  thay nen noi ro hon cac truong ho cua nhom nhu la tao ket tua nhung sau do tan dan ...
  ngothihoangyen - (12/04/2010 11:26:23)
  thay nen noi ro hon cac truong ho cua nhom nhu la tao ket tua nhung sau do tan dan ...
  superPK - (12/04/2010 09:50:19)
  bai giang the nay la dc rui.gia nhu co them bai ta de luyen thi hay.cac bac biet lay bai ta o cho nao tren moon ko?
  gaodenvang - (11/04/2010 06:11:53)
  Thực ra thì thu hí trên mạng thế này cũng không nhiều so với đi học trung tâm hay học gia sư nhưng mà có điều không biết chất lượng thế nào. Nghe mấy forum khác nói moon cho đề hay bị sai không biết thực hư thế nào.
  nghean_pro94 - (11/04/2010 10:53:52)
  hay that
  ntl131191 - (10/04/2010 11:59:00)
  tien dau ma hoc thu hí, duoc mien hi zay, la tui mừng rồi :(
  gaodenvang - (09/04/2010 10:16:15)
  Bài giảng sơ sài vầy mà khen hay thì thua luôn, nhiu đây chí là 1/20 hần vô cơ đại học là cùng. Đúng là hàng miễn hí có khác.
  miumiu0506 - (08/04/2010 01:0:16)
  thanks nha" rat rat bo ich ? NGUYEN DUC THANG THT A DUY TIEN Thanks
  anhkhongmuonlamkhoem - (07/04/2010 03:20:40)
  dc hoc o moon.vn toi thay rat vui
  ntl131191 - (06/04/2010 08:26:34)
  hay wa', cam on thay nhieu nha
  kid1412tan - (04/04/2010 09:43:34)
  bai giang thay hay thiet e cam on thay nha hihi. Tan
  thithanhhuong - (04/04/2010 02:21:15)
  chỉ xem được thế này thui chứ k download về được hả thầy ơi
  thuong_map_a4 - (02/04/2010 10:10:02)
  ban NQ5692 ji do oi!Moi co may bai ma ban da nghi toi viec lay diem cao o ki thi sa toi ah!Co wa loi k?
  thuong_map_a4 - (02/04/2010 10:10:00)
  ban NQ5692 ji do oi!Moi co may bai ma ban da nghi toi viec lay diem cao o ki thi sa toi ah!Co wa loi k?
  thuong_map_a4 - (02/04/2010 10:4:25)
  chac thay chua ja lam nen moi co thoi jan tim hieu nhieu ve hinh thuc tn.Mong rang se co them nhieu bai jang ju ich cho dot thi sa toi.Cam on thay rat nhieu.
  ngoquyen5692 - (02/04/2010 07:13:58)
  em cảm ơn thầy giáo rất nhiu k có những bài tậ của thầy em khó có thể đạt điểm cao môn hóa học trong kỳ thi sắ tới
  yenanh - (02/04/2010 07:8:44)
  cam on thay nhieu
  trannhatquang - (02/04/2010 05:20:34)
  tam.hehe
  biinzu - (01/04/2010 12:53:40)
  cảm ơn các thày
  nhok_makuro_love_381 - (31/03/2010 10:57:43)
  thay oi thay giang them may bai ve bao toan electron nua thay nha,may dang bai do e lam ca trang giay moi ra da an , thay may ban lam chua day 1 ut da xong kham huc ghe
  kidpanda - (28/03/2010 10:18:25)
  cha hieu j ca!! chac chac!!
  taubaygiay - (20/03/2010 09:56:04)
  that bo ich, cam on thay nhieu ^^
  hlan10a1 - (18/03/2010 05:31:21)
  bai giang hay lam.em da coy ve de hoc ki hon,cam on thay nhieu lam
  thichquanghanh92 - (18/03/2010 04:9:20)
  thay oi co the giai cham hon ti ko .cam on thay nha, bai giang hay lam
  muamuahaa4 - (18/03/2010 12:51:50)
  bai giang cua thay rat hay,hay nhat la han kl tac dung voi axit
  muamuahaa4 - (18/03/2010 12:51:45)
  bai giang cua thay rat hay,hay nhat la han kl tac dung voi axit
  babon - (16/03/2010 06:43:58)
  cam on thay nhieu. hi vong thay se co that nhieu bai hay de viet cho chung em
  thuhien_299 - (16/03/2010 05:13:41)
  thankkiu sir
  mytam1008 - (15/03/2010 04:44:59)
  hay quá thầy ạ
  zikzuk - (14/03/2010 02:32:16)
  hay quá thầy oy... với những hương há thầy dạy thì có thể làm dc 30% đề thy đại học
  comayman_clover - (12/03/2010 08:18:05)
  hay wa thay oj. em mog thay viet ve hoa hoc huu co nua
  toilathuy - (11/03/2010 09:18:36)
  em thấy thày có rất nhiều bài hay mà em chưa bít ,hi vọng thày sẽ đóng gó nhiều hơn vào kho tàng hoá em sẽ cố học tốt no hơn
  toilathuy - (11/03/2010 09:18:34)
  em thấy thày có rất nhiều bài hay mà em chưa bít ,hi vọng thày sẽ đóng gó nhiều hơn vào kho tàng hoá em sẽ cố học tốt no hơn
  thai_kont - (11/03/2010 09:45:57)
  cảm ơn thầy nha!rất cụ thể
  hotboyhv - (10/03/2010 10:51:47)
  bai giang cua thay that bo ich va rat hay,em rat cam on thay^^
  yukjbmt - (10/03/2010 11:33:28)
  bai giang rat hay....giai bai rat can ke.......doc hieu lien`.......
  buinhau - (09/03/2010 04:18:41)
  cung kha' bo ich' day' nhi~
  saotruc - (08/03/2010 10:6:43)
  em cảm ơn thầy, bài rất hay
  thuhehe123321 - (08/03/2010 08:9:42)
  đứa nao xem hay thi nói ko thi thôi bày đặt chê thầy, thấy mà tức, trình độ cao thì cần quái gì vô hần này mà đọc mà chê, Cảm ơn thầy biên soạn cho tui em dù em ko co thi hóa hehe
  b0y9xzx - (06/03/2010 12:8:34)
  Cam on thay nhieu ak.
  kingbad - (05/03/2010 07:1:23)
  thanks
  try_again - (04/03/2010 05:51:20)
  em cam on thay nhieu,, nhung thay co the gfing ky hon mot chut cho chung em duoc khong ah? em cam on thay nhieu ah
  mai12myka - (03/03/2010 09:0:53)
  thay oj chan lem chang thuc yjen ty tao nao ca,co mon nao de soj hon hok thay
  mai chi than - (02/03/2010 10:14:13)
  hịc hay lắm thầy à
  khatvong_tnt_aig - (01/03/2010 08:3:49)
  thầy đưa thêm bài giảng hần khác lên đi thầy.em cảm ơn thầy
  chantroimoi_30111992 - (27/02/2010 04:11:25)
  bài giảng của thầy rất hay còn bài nào khác nữa không thầy ót lên choi tụi em nghe thầy,cảm ơn thầy rất nhiều
  gaodenvang - (25/02/2010 03:18:19)
  Muỗi thôi thày biết điều thì viết bài khác kỹ hơn đi, viết bậy bạ không àh
  hung sever 1992 - (24/02/2010 10:42:02)
  cam on thay!.nhung chua chi tiet lam
  hung sever 1992 - (24/02/2010 10:32:45)
  doi em doc
  baby_12 - (23/02/2010 04:16:38)
  hay
  ntntp112 - (23/02/2010 01:8:08)
  thay oi co the cu the hon nua~ ko >!<
  ntntp112 - (23/02/2010 01:8:07)
  thay oi co the cu the hon nua~ ko >!<
  phantomthief - (22/02/2010 08:38:22)
  chan thanh ma noi!thay ma viet sach em marketing cho thay lien!em mua lien!cam on thầy!^+^!
  phuthuybabykute - (19/02/2010 08:27:19)
  sao hok down dc ahhjx
  phuthuybabykute - (19/02/2010 08:27:17)
  sao hok down dc ahhjx
  johnngoc_92 - (19/02/2010 09:34:41)
  cảm ơn thầy nhìu
  johnngoc_92 - (19/02/2010 09:34:17)
  bài giảng hay thật thanhk
  cuchuoithichhoc - (18/02/2010 05:51:12)
  wua tuyet !!!cam on thay
  dung 12a yka - (14/02/2010 04:10:34)
  hay lam!
  trang quynh thi bui - (13/02/2010 04:59:40)
  rat hay
  minh tien - (11/02/2010 07:55:47)
  hello thay oi thay day ve dinh luat bao toan dien tich nhe
  lyly12 - (11/02/2010 05:25:51)
  bài giảng rất bổ ích ạ!Em cảm ơn thầy biên soạn!
  mukimkibum - (10/02/2010 12:10:07)
  tuyet ghe
  phambaokhoa - (09/02/2010 03:20:11)
  cam on thay
  trang1692 - (07/02/2010 10:9:48)
  dau nhu vao buoc khoi cho toi!!! cam on thay nhieu!! bai nay thuc su khien em hung thu giai may bai KL
  louisvuitton_1011 - (07/02/2010 12:51:17)
  cam on thay hi vong em se hoc gioi bo mon hoa hoc
  Suppersun92 - (05/02/2010 05:50:56)
  Hay day!
  david_xlong - (04/02/2010 04:36:19)
  rat hay. Em muon tham gia hoc ngay tu bay gio
  thicu2010 - (04/02/2010 03:29:39)
  Xem rui thay cung hay hay nhung bai ta con hoi it. Neu nhu luong bai ta tang nen thi se rat thanh cong.
  mai chi than - (03/02/2010 03:53:35)
  sắ tết rồi anh em ơi chúc anh em anh tết vui vẽ.khi nào rảnh ghé quảng trị chơi
  mai chi than - (03/02/2010 03:52:24)
  quá hay thay à.thank giáo viên nhé
  hoanglinha1 - (30/01/2010 03:8:12)
  hj TK
  nguyenducmjnh - (30/01/2010 09:33:38)
  hay qua em muon hoc luon duoc ko
  thanh_tv91 - (30/01/2010 01:33:21)
  thầy có thể có nội dung bài giảng về tỉ khối hơi đi ạ, với cả C02, S02 tác dụng với dung dịch kiềm.
  ngakuto - (30/01/2010 01:9:35)
  hay
  vocoithoi - (28/01/2010 10:31:22)
  hay!thanks thầy nhiều.
  tritrinlata - (27/01/2010 05:38:50)
  đúng rồi, dùng đồ thị hay lắm nhưng em vẫn chưa hiểu. Thầy chỉ cho bọn em với.
  tynnen - (27/01/2010 12:14:59)
  thầy ơi, thầy có đồ thị biểu diễn lượng kết tủa caco3 theo mol co2, oh- không thầy? dạy mấy trò với.
  waterbomb - (26/01/2010 03:45:53)
  bai nay biet duoc day chu
  hoangdieplinh - (25/01/2010 06:21:54)
  keke sinh vien nam dau quen kien thuc ca 3 la chuyen binh thuong dung ko a?loi nay ko hai chi rieng ta dau ma han nhieu o cach giao duc cua ca 3 .muc dich la do dh
  thegirl_nameless - (24/01/2010 10:30:37)
  tai sao ko tai duoc tai lieu ve nhi?
  phantung0101 - (23/01/2010 05:6:12)
  ka ka
  Dominating! - (20/01/2010 05:58:47)
  SAO CHUA CO' BÀI GIẢNG SÓNG ÁNH SÁNG VẬY CA1`
  studentlearnfuture - (18/01/2010 09:18:26)
  bay cảm ơn hết rồi tui kô dám cảm ơn nữa:d
  tienwest - (18/01/2010 05:16:38)
  toi van ko hiu tai sao neu bit a
  nguyenminhtam - (17/01/2010 09:44:02)
  BAI NÀY HAY ĐẤY .AI BIÊN SOẠN THẾ CHO TÔI BIẾT ĐỊA CHỈ CHAT VỚI HOẶC EMAIL VỚI
  sanghoangtu - (17/01/2010 03:37:41)
  toi lasang sao toi khong vao duoc ?
  trangkhanh2014 - (15/01/2010 09:29:18)
  hay wa' !!! (*)
  phamcongbach - (15/01/2010 05:25:36)
  caj' nay` faj? coy ve^` ruj` hoto ra thj` doc moj' de~ hju? dc. doc nay` haj mat' lem'
  super_junior_12d - (15/01/2010 04:38:45)
  hay ưa troi lun
  super_junior_12d - (15/01/2010 04:36:31)
  hi hi
  P_cute - (14/01/2010 09:3:26)
  lam sao coi ket qua thi ta?
  alqeada - (13/01/2010 05:7:58)
  ok
  keo.cola - (12/01/2010 02:34:31)
  BẠN NÀO Ở QUẢNG NINH HÃY ĐĂNG KÍ VÀO ĐỘI QUẢNG NINH NHÉ!! :D
  khanh3737 - (11/01/2010 06:7:53)
  ai viết cho mình mấy cái công thức kinh nghiệm giải hóa với.......nik chat này ngoisao_codon_zt...nhá.cảm ơn = hiện vật hẳn hoi.....tk trước !!
  sakuranc - (10/01/2010 09:41:25)
  thầy có thể viết một bài riêng để giải nhanh hần nhôm và sắt được ko ạ.bài viết của thầy rất hay đấy
  phanloc92 - (09/01/2010 09:27:03)
  Trời ơi khó quá. Đọc xong lòi con mắt luôn
  xuanphale - (09/01/2010 11:4:09)
  thầy ơi làm thế nào để học tốt môn hoá?
  sukun(*..*)!? - (08/01/2010 10:19:56)
  co ai biet cach tai cac du lieu nay ve may dc ko?giu toi voi...ok???ok
  sukun(*..*)!? - (08/01/2010 10:17:55)
  tai sao ko the tai ve may cac du lieu o day vay ha
  wanted - (08/01/2010 02:56:41)
  kiem bai nao kho ti. de wa(@_2)
  vitoi_chinhlatoi - (05/01/2010 10:8:01)
  hay hay hay
  khanh3737 - (03/01/2010 08:15:48)
  cũng tạm.hhihi
  stand by me - (02/01/2010 04:10:22)
  binh thuong thoi!!!!!!!!!
  dodoa2 - (02/01/2010 08:41:17)
  thay oi, khi nao moi co bai moi a
  Mr luong93:1031 - (01/01/2010 11:1:55)
  hôm ni em mới vô đọc bài giảng của thầy.em cứ tưởng sẽ khó hiểu hay rắc rối như mấy lần trước nên ko thử.năm mới năm me thử rùi mới thấy thầy lợi hại.BÀI HAY VÀ DỄ HIỂU QUÁ!!!!! CẢM ƠN THẦY> CHÚC TẤT CẢ CÁC BẠN TRÊN MOON HỌC TẬ TỐT
  lhnghia - (01/01/2010 10:32:31)
  hay qua
  chienbinhao - (31/12/2009 07:32:27)
  hai dang them bai moi cho hong hu
  girlnice_ss - (30/12/2009 07:50:24)
  bai nay kha la hay va bo ick^^!thankyou
  coctot - (30/12/2009 04:54:28)
  BAI DAY MA THAY BAO KHINH DIEN. EM THAY THAY CAN CHO THEM BAI KHO DE EM NGHIEN CUU ,TRAC NGHIEM HAI DUA TREN LY THIET VUNG VANG VA XIEU HAM. EM XI CAM ON!
  Dominating! - (30/12/2009 10:48:24)
  SAO THANG COLD LEN LV NHANH THE KO BIK NO HACK HA?
  hieu0211namdinh - (27/12/2009 10:10:59)
  mấy bài này thầy cho quả là kinh điển :D nhưng đọc mỏi mắt quà trời :((
  le van su - (26/12/2009 11:24:35)
  bai giang hay that day nhung e doc moi ca mat. hjx. thanks thay nhiu nha
  airline_278 - (26/12/2009 06:51:53)
  bài giảng này khá hay là hương há giải toán hoá học bổ ích về kim loại
  gahaplachanh - (26/12/2009 06:31:25)
  dai nhu dien ay'
  toiyeuvotoi_np - (26/12/2009 02:29:57)
  cam on thay nhieu ve bai giang nay
  bssst_tuan - (25/12/2009 08:1:47)
  Chỉ có thể nói là "Marvellous"
  thangloi kute - (24/12/2009 04:33:04)
  bai giang chua ki
  chuongk4411b7 - (23/12/2009 01:36:30)
  cam on thay do la thong tin bo ich em se che ve hoc that tot mong thay ra mot it bai ging ve hoa hoc hua co
  bemapyka - (23/12/2009 08:37:49)
  bai giang rat hay cam on thay
  mitxinh_love - (23/12/2009 08:2:02)
  bai viet cua thay hay wa.rat huu ich cko tui em
  ngantin100 - (22/12/2009 04:5:44)
  cam on thay rat nhieu ban cua thay rat hay CAm On thay
  52111v - (22/12/2009 06:46:53)
  cam on vi tat ca!
  nguyenquyk44a1 - (20/12/2009 12:5:31)
  cam on thay ve nhung ly thuyet do chung e kam on thay
  thienhoabachngoc - (19/12/2009 08:59:10)
  bố mẹ thầy đúng là những người giỏi nên mới đẻ ra thầy giỏi vậy
  bhyen - (18/12/2009 08:44:26)
  Hix hix, bai giang cua thay hay wa'
  tritrinlata - (17/12/2009 10:38:34)
  cảm ơn thầy bài giảng hay wa'
  Minouel - (17/12/2009 09:24:01)
  trời hay quá. cảm ơn thầy :D
  tienhuytv - (17/12/2009 08:19:23)
  đọc kĩ thì thấy chỉ nhiều thôi , chứ về chất còn sơ sài quá ...
  new_ton - (17/12/2009 02:20:40)
  cam on thay bai giang cua thay ki wa
  titanic007 - (17/12/2009 11:30:49)
  Kiểu này là khỏi hải đi học thêm cho mệt.Bài của thầy tuyệt quá! Cảm ơn thày nhiều lắm
  bad_boy - (16/12/2009 10:33:49)
  b của thầy quá hay thank thầy nhiều lắm
  tuananhnguyen.1992 - (16/12/2009 02:19:46)
  quá hay đây là bài giảng của thầy em thích nhất zzzzzzzzzzz
  mehoa_a2 - (15/12/2009 10:28:45)
  đã wa........em cảm ơn thầy
  htad_htad - (15/12/2009 09:29:02)
  hay lắm thầy ạ,nhưng em vẫn chưa rõ về ư KL+HNO3->muối amoni thầy có thể nói rõ hơn về các trường hợ có thể nhận biết ko?em cảm ơn thầy nhiu!!!!
  hoangvu2310 - (15/12/2009 02:0:20)
  hay lam thay oi con bai nao kinh dien nua thi cho them di thay`
  115599 - (15/12/2009 01:45:46)
  hay qua
  faraday - (14/12/2009 08:50:04)
  em cảm ơn thấy
  Dominating! - (14/12/2009 05:14:43)
  em nhác đọc wa' đi ,làm sao để nghe được thầy giảng đây ^^
  Dominating! - (14/12/2009 05:11:54)
  weeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!
  Duy_pro7 - (14/12/2009 04:52:34)
  hay quá,em đang rất cần cách giải bài tậ chi tiết như thế này,cảm ơn thầy nhiều.:D mỏi mắt quá hjuhu
  BaBy_love - (14/12/2009 01:48:25)
  rất chi tiết và đầy đủ............. Hay lem'
  kingvip - (14/12/2009 11:47:37)
  QUA HAY
  tajkut3 - (14/12/2009 10:6:02)
  hok jx ren de? gjoj? hoa' nhu they` nhj? aj chj? cho mjnh` zoj' !!!!!!!
  hikaru2692 - (14/12/2009 12:43:35)
  hay wa that la co ich
  nhochae - (13/12/2009 09:31:44)
  Thank thay nhieu nhieu
  hieu2707 - (13/12/2009 08:30:43)
  wa. bai giang cua thay that chi tiet, that hay thay a, cam on thay nhieu.
  tuan_pro_1256 - (13/12/2009 07:39:49)
  xui wa. cham chan 1 chut hihi thanhs thay nhiu. bai giag rat hay
  BuiQuangTuan - (13/12/2009 07:5:23)
  Hay thật đấy thầy ơi. Thank thay
  phong92 - (13/12/2009 06:37:11)
  hihi,bai giang cua thay hay thiet do,han nhiet nhom hay nhat ma lai it bt qua',tiec thiet
  Viết bình luận
  Nội dung:  

  Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

  Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

  VP: Số 19 - Lô 12B - Đường Trung Yên 10 - P Yên Hòa - Q Cầu Giấy - Hà Nội

  Điện thoại: 0473 09 98 98