Hotline: 0473 09 98 98 Hệ thống level Đăng ký Đăng nhập
Cổng luyện thi đại học moon.vn Cổng luyện thi đại học moon.vn
Trang chủ Toán họcVật lýHóa họcSinh họcTiếng AnhNgữ vănIELTS / TOEICToán CCThi onlineTin tức
Bài giảng miễn phíToán họcVật lýHóa học

Phương pháp giải bài tập về điện phân

I – NHẮC LẠI LÍ THUYẾT

1) Điện phân chất điện li nóng chảy: áp dụng đối với MCln, M(OH)n và Al2O3 (M là kim loại nhóm IA và IIA)
2) Điện phân dung dịch chất điện li trong nước:
- Vai trò của nước: trước hết là dung môi hòa tan các chất điện phân, sau đó có thể tham gia trực tiếp vào quá trình điện phân:
+ Tại catot (cực âm) H2O bị khử: 2H2O + 2e → H2 + 2OH
+ Tại anot (cực dương) H2O bị oxi hóa: 2H2O → O2 + 4H+ + 4e
- Tại catot (cực âm) xảy ra quá trình khử M+, H+ (axit), H2O theo quy tắc:
+ Các cation nhóm IA, IIA, Al3+ không bị khử (khi đó H2O bị khử)
+ Các ion H+ (axit) và cation kim loại khác bị khử theo thứ tự trong dãy thế điện cực chuẩn (ion có tính oxi hóa mạnh hơn bị khử trước): Mn+ + ne → M
+ Các ion H+ (axit) dễ bị khử hơn các ion H+ (H2O)

image005.GIF

+ Ví dụ khi điện phân dung dịch hỗn hợp chứa FeCl3, CuCl2 và HCl thì thứ tự các ion bị khử là: Fe3+ + 1e → Fe2+ ; Cu2+ + 2e → Cu ; 2H+ + 2e → H2 ; Fe2+ + 2e → Fe
- Tại anot (cực dương) xảy ra quá trình oxi hóa anion gốc axit, OH (bazơ kiềm), H2O theo quy tắc:
+ Các anion gốc axit có oxi như NO3–, SO42–, PO43–, CO32–, ClO4–…không bị oxi hóa
+ Các trường hợp khác bị oxi hóa theo thứ tự: S2– > I > Br > Cl > RCOO > OH > H2O
3) Định luật Faraday

m = image006.gif

Trong đó:
+ m: khối lượng chất giải phóng ở điện cực (gam)
+ A: khối lượng mol của chất thu được ở điện cực
+ n: số electron trao đổi ở điện cực
+ I: cường độ dòng điện (A)
+ t: thời gian điện phân (s)
+ F: hằng số Faraday là điện tích của 1 mol electron hay điện lượng cần thiết để 1 mol electron chuyển dời trong mạch ở catot hoặc ở anot (F = 1,602.10-19.6,022.1023 ≈ 96500 C.mol-1)

II – MỘT SỐ CƠ SỞ ĐỂ GIẢI BÀI TẬP VỀ ĐIỆN PHÂN

- Khối lượng catot tăng chính là khối lượng kim loại tạo thành sau điện phân bám vào
- m (dung dịch sau điện phân) = m (dung dịch trước điện phân) – (m kết tủa + m khí)
- Độ giảm khối lượng của dung dịch: Δm = (m kết tủa + m khí)
- Khi điện phân các dung dịch: 
      + Hiđroxit của kim loại hoạt động hóa học mạnh (KOH, NaOH, Ba(OH)2,…) 
      + Axit có oxi (HNO3, H2SO4, HClO4,…) 
      + Muối tạo bởi axit có oxi và bazơ kiềm (KNO3, Na2SO4,…)
→ Thực tế là điện phân H2O để cho H2 (ở catot) và O2 (ở anot)
- Khi điện phân dung dịch với anot là một kim loại không trơ (không phải Pt hay điện cực than chì) thì tại anot chỉ xảy ra quá trình oxi hóa điện cực
- Có thể có các phản ứng phụ xảy ra giữa từng cặp: chất tạo thành ở điện cực, chất tan trong dung dịch, chất dùng làm điện cực. Ví dụ: 
         + Điện phân nóng chảy Al2O3 (có Na3AlF6) với anot làm bằng than chì thì điện cực bị ăn mòn dần do chúng cháy trong oxi mới sinh 
         + Điện phân dung dịch NaCl không màng ngăn tạo ra nước Gia–ven và có khí H2 thoát ra ở catot 
         + Phản ứng giữa axit trong dung dịch với kim loại bám trên catot
- Viết phản ứng (thu hoặc nhường electron) xảy ra ở các điện cực theo đúng thứ tự, không cần viết phương trình điện phân tổng quát
- Viết phương trình điện phân tổng quát (như những phương trình hóa học thông thường) để tính toán khi cần thiết
- Từ công thức Faraday → số mol chất thu được ở điện cực image010.gif
- Nếu đề bài cho I và t thì trước hết tính số mol electron trao đổi ở từng điện cực (ne) theo công thức: ne = image012.gif(*) (với F = 96500 khi t = giây và F = 26,8 khi t = giờ). Sau đó dựa vào thứ tự điện phân, so sánh tổng số mol electron nhường hoặc nhận với ne để biết mức độ điện phân xảy ra. Ví dụ để dự đoán xem cation kim loại có bị khử hết không hay nước có bị điện phân không và H2O có bị điện phân thì ở điện cực nào…
- Nếu đề bài cho lượng khí thoát ra ở điện cực hoặc sự thay đổi về khối lượng dung dịch, khối lượng điện cực, pH,…thì dựa vào các bán phản ứng để tính số mol electron thu hoặc nhường ở mỗi điện cực rồi thay vào công thức (*) để tính I hoặc t
- Nếu đề bài yêu cầu tính điên lượng cần cho quá trình điện phân thì áp dụng công thức: Q = I.t = ne.F
- Có thể tính thời gian t’ cần điện phân hết một lượng ion mà đề bài đã cho rồi so sánh với thời gian t trong đề bài. Nếu t’ < t thì lượng ion đó đã bị điện phân hết còn nếu t’ > t thì lượng ion đó chưa bị điện phân hết
- Khi điện phân các dung dịch trong các bình điện phân mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện và thời gian điện phân ở mỗi bình là như nhau → sự thu hoặc nhường electron ở các điện cực cùng tên phải như nhau và các chất sinh ra ở các điện cực cùng tên tỉ lệ mol với nhau
- Trong nhiều trường hợp có thể dùng định luật bảo toàn mol electron (số mol electron thu được ở catot = số mol electron nhường ở anot) để giải cho nhanh

III – MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA

Ví dụ 1: Điện phân hòa toàn 2,22 gam muối clorua kim loại ở trạng thái nóng chảy thu được 448 ml khí (ở đktc) ở anot. Kim loại trong muối là:
A. Na                                     B. Ca                                     C. K                                     D. Mg

Hướng dẫn: nCl2 = 0,02
Tại catot: Mn+ + ne → M Theo đlbt khối lượng mM = m(muối) – m(Cl2) = 2,22 – 0,02.71 = 0,8 gam
Tại anot: 2Cl → Cl2 + 2e Theo đlbt mol electron ta có nM = image015.gif→ M = 20.n → n = 2 và M là Ca
(hoặc có thể viết phương trình điện phân MCln image017.gifM + n/2Cl2 để tính) → đáp án B

Ví dụ 2: Tiến hành điện phân (với điện cực Pt) 200 gam dung dịch NaOH 10 % đến khi dung dịch NaOH trong bình có nồng độ 25 % thì ngừng điện phân. Thể tích khí (ở đktc) thoát ra ở anot và catot lần lượt là:
A. 149,3 lít và 74,7 lít                                              B. 156,8 lít và 78,4 lít
C. 78,4 lít và 156,8 lít                                              D. 74,7 lít và 149,3 lít

Hướng dẫn: mNaOH (trước điện phân) = 20 gam
Điện phân dung dịch NaOH thực chất là điện phân nước: H2O → 1/2 O2 (anot) + H2 (catot) → NaOH không đổi → m (dung dịch sau điện phân) = 80 gam → m (H2O bị điện phân) = 200 – 80 = 120 gam → nH2O = 20/3 mol → VOimage019.gif = 74,7 lít và VHimage019.gif = 149,3 lít → đáp án D

Ví dụ 3: Sau một thời gian điện phân 200 ml dung dịch CuSO4 ( d = 1,25 g/ml) với điện cực graphit (than chì) thấy khối lượng dung dịch giảm 8 gam. Để làm kết tủa hết ion Cu2+ còn lại trong dung dịch sau điện phân cần dùng 100 ml dung dịch H2S 0,5 M. Nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4 ban đầu là:
A. 12,8 %                               B. 9,6 %                            C. 10,6 %                               D. 11,8 %

Hướng dẫn: nH2S = 0,05 mol
- Gọi x là số mol CuSO4 tham gia quá trình điện phân: CuSO4 + H2O → Cu + 1/2O2 + H2SO4 (1) → m (dung dịch giảm) = m Cu(catot) + m O2(anot) = 64x + 16x = 8 → x = 0,1 mol - CuSO4 + H2S → CuS + H2SO4 (2)
→ nH2S = nCuSO4 = 0,05 mol
- Từ (1) và (2) → nCuSO4 (ban đầu) = 0,1 + 0,05 = 0,15 (mol) → C% = image022.gif
→ đáp án B

Ví dụ 4: Điện phân 100 ml dung dịch CuSO4 0,2 M với cường độ dòng điện 9,65A. Tính khối lượng Cu bám vào catot khi thời gian điện phân t1 = 200 s và t2 = 500 s. Biết hiệu suất điện phân là 100 %
A. 0,32 gam và 0,64 gam                                              B. 0,64 gam và 1,28 gam
C. 0,64 gam và 1,60 gam                                              D. 0,64 gam và 1,32 gam

Hướng dẫn: nCuSO4 = 0,02 = nCu2+
Thời gian cần thiết để điện phân hết Cu2+ là t = image024.gifs → t1 < t < t2 → Tại t1 có 1/2 số mol Cu2+ bị điện phân → m1 = 0,01.64 = 0,64 gam và tại t2 Cu2+ đã bị điện phân hết → m2 = 1,28 gam → đáp án B

Ví dụ 5: Điện phân 200 ml dung dịch CuSO4 với điện cực trơ và cường độ dòng điện 1A. Khi thấy ở catot bắt đầu có bọt khí thoát ra thì dừng điện phân. Để trung hòa dung dịch thu được sau khi điện phân cần dùng 100 ml dung dịch NaOH 0,1M. Thời gian điện phân và nồng độ mol của dung dịch CuSO4 ban đầu là:
A. 965 s và 0,025 M                                                          B. 1930 s và 0,05 M
C. 965 s và 0,05 M                                                            D. 1930 s và 0,025 M

Hướng dẫn: nNaOH = 0,01 mol
- Khi ở catot bắt đầu có bọt khí (H2) thoát ra chứng tỏ CuSO4 đã bị điện phân hết theo phương trình:
CuSO4 + H2O → Cu + 1/2O2 + H2SO4
- nNaOH = nOH = 0,01 mol → nH2SO4 = 0,5.nH+ = 0,5.nOH = 0,005 (mol) → nCu = nCuSO4 = 0,005 (mol) → image026.gif = 0,005 → t = 965 s và CM(CuSOimage028.gif) = image030.gifM (hoặc có thể dựa vào các phản ứng thu hoặc nhường electron ở điện cực để tính) → đáp án A

Ví dụ 6: Điện phân 200 ml dung dịch hỗn hợp AgNO3 0,1 M và Cu(NO3)2 0,2 M với điện cực trơ và cường độ dòng điện bằng 5A. Sau 19 phút 18 giây dừng điện phân, lấy catot sấy khô thấy tăng m gam. Giá trị của m là:
A. 5,16 gam                      B. 1,72 gam                      C. 2,58 gam                      D. 3,44 gam

Hướng dẫn: nAg+ = 0,02 mol ; nCu2+ = 0,04 mol
- Ta có ne = image032.gifmol
- Thứ tự các ion bị khử tại catot:
Ag+ + 1e → Ag (1) → sau (1) còn 0,06 – 0,02 = 0,04 mol electron
0,02   0,02     0,02
Cu2+ + 2e → Cu (2) → sau (2) còn dư 0,02 mol Cu2+
0,02    0,04      0,02
m (catot tăng) = m (kim loại bám vào) = 0,02.(108 + 64) = 3,44 gam → đáp án D

Ví dụ 7: Hòa tan 50 gam tinh thể CuSO4.5H2O vào 200 ml dung dịch HCl 0,6 M thu được dung dịch X. Đem điện phân dung dịch X (các điện cực trơ) với cường độ dòng điện 1,34A trong 4 giờ. Khối lượng kim loại thoát ra ở catot và thể tích khí thoát ra ở anot (ở đktc) lần lượt là (Biết hiệu suất điện phân là 100 %):
A. 6,4 gam và 1,792 lít                                                    B. 10,8 gam và 1,344 lít
C. 6,4 gam và 2,016 lít                                                      D. 9,6 gam và 1,792 lít

Hướng dẫn: nCuSO4.5H2O = nCuSO4 = 0,2 mol ; nHCl = 0,12 mol
- Ta có ne image034.gif= mol
- Thứ tự điện phân tại catot và anot là:
Tại catot: Cu2+ + 2e → Cu → Cu2+ chưa bị điện phân hết → m (kim loại ở catot) = 0,1.64 = 6,4 gam 
               0,1       0,2       0,1
Tại anot:
2Cl → Cl2 + 2e → ne (do Cl nhường) = 0,12 < 0,2 mol → tại anot Cl đã bị điện phân hết và
0,12     0,06  0,12             đến nước bị điện phân → ne (do H2O nhường) = 0,2 – 0,12 = 0,08 mol
2H2O → O2 + 4H+ + 4e 
               0,02          0,08
V (khí thoát ra ở anot) = (0,06 + 0,02).22,4 = 1,792 lít → đáp án A

Ví dụ 8: Có 200 ml dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 và AgNO3, để điện phân hết ion kim loại trong dung dịch cần dùng cường độ dòng điện 0,402A trong 4 giờ. Sau khi điện phân xong thấy có 3,44 gam kim loại bám ở catot. Nồng độ mol của Cu(NO3)2 và AgNO3 trong hỗn hợp đầu lần lượt là:
A. 0,2 M và 0,1 M                                                             B. 0,1 M và 0,2 M
C. 0,2 M và 0,2 M                                                             D. 0,1 M và 0,1 M

Hướng dẫn:
- Ta có ne = image036.gifmol
- Tại catot: Ag+ + 1e → Ag                      Ta có hệ phương trình: 
                   x                  x (mol)               image038.gif
                  Cu2+ + 2e → Cu                → CM Cu(NO3)2 = CM AgNO3 = 0,1 M  → đáp án D 
                     y                   y (mol)

Ví dụ 9: Hòa tan 4,5 gam tinh thể MSO4.5H2O vào nước được dung dịch X. Điện phân dung dịch X với điện cực trơ và cường độ dòng điện 1,93A. Nếu thời gian điện phân là t (s) thì thu được kim loại M ở catot và 156,8 ml khí tại anot. Nếu thời gian điện phân là 2t (s) thì thu được 537,6 ml khí . Biết thể tích các khí đo ở đktc. Kim loại M và thời gian t lần lượt là:
A. Ni và 1400 s                                                 B. Cu và 2800 s
C. Ni và 2800 s                                                 D. Cu và 1400 s

Hướng dẫn: Gọi nMSO4 = nM2+ = x mol
image040.GIF
Ví dụ 10: Mắc nối tiếp hai bình điện phân: bình (1) chứa dung dịch MCl2 và bình (2) chứa dung dịch AgNO3. Sau 3 phút 13 giây thì ở catot bình (1) thu được 1,6 gam kim loại còn ở catot bình (2) thu được 5,4 gam kim loại. Cả hai bình đều không thấy khí ở catot thoát ra. Kim loại M là:
A. Zn                            B. Cu                         C. Ni                            D. Pb

Hướng dẫn: - Do hai bình mắc nối tiếp nên ta có:
Q = I.t = image043.gif→ M = 64 → Cu → đáp án B

Ví dụ 11: Điện phân nóng chảy Al2O3 với anot than chì (hiệu suất điện phân 100 %) thu được m kg Al ở catot và 67,2 m3 (ở đktc) hỗn hợp khí X có tỉ khối so với hiđro bằng 16. Lấy 2,24 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X sục vào dung dịch nước vôi trong (dư) thu được 2 gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 54,0 kg                             B. 75,6 kg                          C. 67,5 kg                             D. 108,0 kg

Hướng dẫn: 2Al2O3 image017.gif4Al + 3O2 (1) ; C + O2 image045.gif CO2 (2) ; 2C + O2 image045.gif 2CO (3)
- Do image048.gifX = 32 → hỗn hợp X có CO2 ; CO (x mol) và O2 dư (y mol)
- 2,24 lít X + Ca(OH)2 dư → 0,02 mol kết tủa = nCO2 → trong 67,2 m3 X có 0,6 CO2
- Ta có hệ phương trình: image050.gif và 0,6 + x + y = 3 → x = 1,8 và y = 0,6
Từ (1) ; (2) ; (3) → mAl = image052.gifkg → đáp án B

 • Biên soạn Hồ Chí Tuấn - ĐH Y Hà Nội
 • Bình luận (235)
  thuyngan3011 - (27/04/2015 02:43:07)
  Cái ví dụ 9 xem lại thời gian giúp em với ạ ^^
  blackrosei - (14/11/2014 11:7:36)
  vd5 ?
  nguyentuan96tt2 - (25/06/2014 03:4:12)
  Hiệu suất k là 100% thì thính m rui nhân vs H là xong ak mn
  nguyentuan96tt2 - (25/06/2014 03:4:11)
  Hiệu suất k là 100% thì thính m rui nhân vs H là xong ak mn
  nguyentuan96tt2 - (25/06/2014 03:4:10)
  Hiệu suất k là 100% thì thính m rui nhân vs H là xong ak mn
  nguyentuan96tt2 - (25/06/2014 03:4:08)
  Hiệu suất k là 100% thì thính m rui nhân vs H là xong ak mn
  nguyentuan96tt2 - (25/06/2014 03:4:07)
  Hiệu suất k là 100% thì thính m rui nhân vs H là xong ak mn
  nguyentuan96tt2 - (25/06/2014 03:4:05)
  Hiệu suất k là 100% thì thính m rui nhân vs H là xong ak mn
  nguyentuan96tt2 - (25/06/2014 03:4:04)
  Hiệu suất k là 100% thì thính m rui nhân vs H là xong ak mn
  nguyentuan96tt2 - (25/06/2014 03:4:03)
  Hiệu suất k là 100% thì thính m rui nhân vs H là xong ak mn
  nguyentuan96tt2 - (25/06/2014 03:4:02)
  Hiệu suất k là 100% thì thính m rui nhân vs H là xong ak mn
  nguyentuan96tt2 - (25/06/2014 03:4:02)
  Hiệu suất k là 100% thì thính m rui nhân vs H là xong ak mn
  nguyentuan96tt2 - (25/06/2014 03:4:01)
  Hiệu suất k là 100% thì thính m rui nhân vs H là xong ak mn
  nguyentuan96tt2 - (25/06/2014 03:4:00)
  Hiệu suất k là 100% thì thính m rui nhân vs H là xong ak mn
  nguyentuan96tt2 - (25/06/2014 03:4:00)
  Hiệu suất k là 100% thì thính m rui nhân vs H là xong ak mn
  nguyentuan96tt2 - (25/06/2014 03:3:59)
  Hiệu suất k là 100% thì thính m rui nhân vs H là xong ak mn
  nguyentuan96tt2 - (25/06/2014 03:3:58)
  Hiệu suất k là 100% thì thính m rui nhân vs H là xong ak mn
  nguyentuan96tt2 - (25/06/2014 03:1:09)
  Hiệu suất k là 100% thì thính m rui nhân vs H là xong ak mn
  nguyentuan96tt2 - (25/06/2014 03:0:56)
  Hiệu suất k là 100% thì thính m rui nhân vs H là xong ak mn
  quyettam6789 - (04/03/2014 03:12:54)
  hay quá di mất
  nohuy19ble - (17/11/2013 11:52:22)
  vidu 11 thầy em giải ko khác 1 chữ
  giacatnotiensinh - (17/11/2013 07:41:07)
  hay wa
  cici96 - (17/09/2013 12:14:55)
  thế nếu hiệu suất nhỏ hơn 100% thì sao hả thầy?
  cici96 - (17/09/2013 12:12:11)
  thế nếu hiệu suất nhỏ hơn 100 thì làm ntn hả thầy?
  cici96 - (17/09/2013 12:11:31)
  thế nếu hiệu suất nhỏ hơn 100% thì sao hả thầy?
  ngoc1thu2 - (15/08/2013 08:7:12)
  gio m moi biet cai nay :))
  VietNamTheBest - (24/07/2013 11:54:21)
  ¿¿¿
  huongbala - (02/07/2013 05:55:51)
  ai trả lời giùm mình với. ở vd9 ý tsao nH2 = 0,01 và nO2= 0,014 vậy???
  huongbala - (02/07/2013 10:39:45)
  ai trả lời giùm mình với. ở vd9 ý tsao nH2 = 0,01 và nO2= 0,014 vậy???
  huongbala - (02/07/2013 10:21:39)
  ai trả lời giùm mình với. ở vd9 ý tsao nH2 = 0,01 và nO2= 0,014 vậy???
  huongbala - (02/07/2013 10:12:01)
  ai trả lời giùm mình với. ở vd9 ý tsao nH2 = 0,01 và nO2= 0,014 vậy???
  emkobiet - (16/06/2013 11:17:28)
  Sao o vd3 em cu tinh ra 4s vay ca^_~ minh ngu qua a
  phuong2310 - (11/06/2013 03:34:35)
  cho e hoi nha: dien phan voi dien cuc tro 2lit dd cuso4 cho den khi o moi dien cuc deu thoat ra 0.02 mol khí thì ngừng . dung dich sau dien phan co pH la bao nhieu ? xem the tich dung dich k doi. e cam on nhieu.
  htpdhnt - (22/04/2013 11:37:24)
  mình đang học ngoại thương muốn thi lại có ai muốn ôn cùng không ? liên hệ nhé 01659018133
  caotuan - (13/04/2013 10:25:44)
  Vi du 11: cho em hoi vi sao tu X=32 lai co the khang dinh X chua 3 khi do la CO2,CO Va O2. Sao khong phai CO2 va CO
  ksogi - (30/03/2013 08:43:18)
  mình đang hoc tại ngân hang nhung năm nay thi lại mà k có ai học nhóm cùng.chán wa
  doanhkubj - (22/01/2013 12:56:54)
  Ua hay zay
  anhtien1995 - (10/01/2013 11:57:43)
  sao m(dd sau đ)= 80g nhỉ??
  hathktkp - (11/12/2012 07:49:37)
  bạn thắc mắc đúng đấy phải lấy số mol là 0.018 chứ, ta tính đc 1800s, bài này đại học khối A 2011
  amethyst95 - (29/11/2012 11:27:33)
  rat hay, tuy nhien e thac mac ve vd9, theo e thi :t=(0,056.96500):1,93=2800s .xin giai thich gium,cam on!
  ngoccungdau - (27/11/2012 08:26:32)
  ai gjup mjh hoc hoa dc ko
  dungnguyenxuan66 - (24/10/2012 10:47:18)
  thank thầy nha đang bí :D
  dungnguyenxuan66 - (24/10/2012 10:46:59)
  thank thầy nha đang bí :D
  quangquan - (11/10/2012 10:34:36)
  phai chi co nh` bai giang nhu the nay thi wa tuyet
  linhkhanh2303 - (05/10/2012 09:57:44)
  tài liệu hay quá. em cảm ơn thầy ạ
  hoangmyvuongvu - (19/09/2012 06:6:37)
  hoho! cảm ơn thầy!
  anhdung95 - (13/09/2012 09:15:27)
  thanks
  minhheovubon718 - (09/07/2012 10:1:26)
  hay qá đi.. em cảm ơn các thầy các cô nhé
  toilaquan - (20/06/2012 11:48:23)
  minh moi vao xin cac ban
  natrimon - (22/04/2012 04:30:47)
  ai co bai giang cua thay Hung gui cho m nha. email mon_a_smile_for_u@yahoo.com.vn
  natrimon - (22/04/2012 04:29:45)
  ádas
  no1luckyboy9x - (15/03/2012 12:57:14)
  chao ka mnha lau lam, ko ol hjx
  nguyenthithuytien - (12/03/2012 10:17:59)
  cung hay thiet nhung chua hay lam
  no1luckyboy9x - (11/03/2012 01:58:22)
  e moi tham gia vao gia dinh mong cac ban giup do nhieu
  manhcuong2809 - (24/02/2012 01:9:09)
  bài giảng hay quá em cám ơn thầy!!!
  huynhcongtinh - (02/12/2011 09:55:35)
  cam on cac thay` co da~ chj~ djem~
  ctctume - (02/12/2011 04:36:46)
  hay qua thay ak
  trammai - (30/11/2011 04:23:52)
  hay
  phuongkute - (28/11/2011 04:59:20)
  bai gjang nay hay nhung chj co dieu em ko dat duoc trinh do de hieu ..hjhj.cam on cac thay co
  paperflower - (18/11/2011 11:19:44)
  noi dung hay! bai tap sat voi thuc te !!!!
  rongxanhcaithe - (26/10/2011 11:16:09)
  CHAN THANH CAM ON!
  knightpig95 - (03/10/2011 10:10:08)
  bai` gjang hay===nhug hoi roi' ng` doc kho' hieu?
  ycantho301 - (07/09/2011 09:58:56)
  bai tap rat hap dan
  lenhung93 - (07/07/2011 03:44:05)
  e hoc msi ms van k lam dc bai tap pahn dien phan thay ak chan that day
  nguyen van dien - (02/07/2011 07:22:34)
  cug dc
  smile.hamchoi - (22/06/2011 09:38:14)
  bai nay hay that... e cam on thay ah... nam nay e thi bach khoa....mong rang e se dc hoc thay....
  darkskaj - (20/06/2011 07:20:42)
  Bài giảng hay, tiếc cho các bạn không hiểu được lại đi nói này nói nọ. Giữ cho mình một chút lòng tự trọng đi. P/s:Cảm ơn thầy vì bài giảng này, nếu có thể thầy nên đưa thêm các dạng bài như điện phân dung dịch xong, có thể hòa tàn kim loại...
  anhsuca - (17/06/2011 02:27:00)
  teo007 nhan xet that hay dung y cua minh bai tap thi loang ngoang khong co su chon loc gi ca
  Nam_A2 - (15/06/2011 10:27:19)
  rat hay nhung hoi it dang bai
  quyetvaomtaqs - (10/06/2011 09:45:56)
  không phải xoắn
  oanh123abc - (08/06/2011 09:53:46)
  cam on thay
  01636516376 - (03/06/2011 10:32:02)
  em thất các bài viết của thầy rất hay. nhưng em mong thầy sẽ viết thêm nhìu bài giảng hơn nữa. em xin cảm ơn!
  letuananh2111 - (02/06/2011 04:3:15)
  thầy ui!!! gửi e bài giảng qua email letuananh2111@yahoo.com được hk thầy? mong rằng lời đề nghị chân thành của e tới thầy...cảm ơn thầy nhìu nhìu!!!^^
  teo007 - (19/05/2011 01:52:43)
  Thay ak. Thay viet bai giang dc day nhung thay viet xong roi thay upload len day de tui. e doc, con viec hieu hay khong thi mat. tui. e, tui e co hoi? gi` thi thay chang tra loi cho tui. e cau nao`, thay ngi~ coi luong tam cua thay co' can rut k vay., Thay k co' mot chut luong tam nha` giao het vay.
  buithuytien - (15/05/2011 09:14:22)
  thay viet rat chi tiet nhung em ngu hoa wa hoc mai ma cung khong gioi thay oj
  wertran - (11/05/2011 10:3:04)
  cam on thay nhieu
  yeu1nguoik0quen - (08/05/2011 07:41:41)
  cam on dai ca
  HungNghiemTrong - (08/05/2011 06:58:17)
  bài giảng của thầy chi tiết dễ hiểu cám ơn thầy nhiều
  tandat - (27/04/2011 09:58:24)
  bai giang hay.cam on cac thay
  quethycvl - (14/04/2011 08:34:03)
  con cam on thay
  thamhong - (14/04/2011 01:41:45)
  co aj tri dk benh nhak hok k thj gjup tụ vs huhuhu:(
  ha_a2 - (19/03/2011 10:57:45)
  bai giang cua thay hay nhung khong hay bang bai cua go giao em
  thanhzip - (08/03/2011 05:14:43)
  cam on yhay
  daretolead - (25/02/2011 11:10:16)
  thay cho them bai dang nay thay nhe
  nhoc_hong_93 - (20/01/2011 10:35:49)
  cam on thay luc dau em chang hieu gi ve dien han ca khi nghe bai giang nay em da hieu ra nhieu ^.^
  the_thinh_9x - (19/01/2011 11:51:42)
  eo" dowload dk
  dinhthangno1 - (16/01/2011 11:20:00)
  cam on thay.em moi bjk dc bai nay
  huyen beo - (11/01/2011 11:10:33)
  kho hieu hoc sinh k lam duoc bai
  hailn1 - (09/01/2011 09:30:35)
  Nản.xịt lô suốt thì còn tâm trạng đâu mà học hành cơ chứ ~_^.dù sao cũn cảm ơn thầy
  ngocduyen011 - (05/01/2011 04:30:55)
  duoc do,co gang hat huy thay nha
  ngochiep_vipboy_1993 - (03/01/2011 09:19:55)
  bai giang cua thay hay nhg chua dc day du lam thi faj vj dang bai ta thay nde ca den hoj jt
  binh711 - (30/12/2010 06:45:48)
  bai ta hay lam thay oi!!!!
  le huyen - (30/12/2010 01:11:53)
  cam on thay nhieu
  khakha_bun - (29/12/2010 11:12:02)
  bai nay hay wa.em cam on thay nhieu
  buratino2r - (08/12/2010 06:30:42)
  cám ơn thầy nhiều!
  trung_duc111993 - (06/12/2010 09:56:48)
  cung dc
  ruoicon_bn - (06/12/2010 11:42:50)
  luc dau` em thay` dien fan rac roi! h doc xong thay cung~ on? ! thanks thay` naz
  taikute03 - (01/12/2010 07:20:20)
  thay co the giang ki hon ve (duong cuc tan ) ko?
  P.Hoa_PĐL - (30/11/2010 10:6:47)
  he,đúng là có ích thật đó
  totrinha3 - (30/11/2010 07:52:49)
  hihi thay cho nhiu bt ve dang nay nha thay
  tuan.12e.yka/10-11 - (21/11/2010 09:40:08)
  bai giang cua thay hay thi hay that nhung ma con han de cho hoc sinh tu lam de nang cao toc do tjhi thay khong dua vao thanh ra chung em chi xem han giang cua thay chu khong nam vung kien thuc mong thay cho them bai ta de chung em tu lam thi bai ging nay se them han ha dan tui em hon
  nvtq1993 - (19/11/2010 08:11:24)
  Bai` giang~ nay that thu vi va` bo ich
  canhochoa - (14/11/2010 09:2:21)
  cam on thay
  maleboy - (12/11/2010 10:10:55)
  hix nho` thay ma em da hieu them duoc rat nhieu` cam on thay nhju nhju
  duatretuyet - (31/10/2010 11:1:48)
  cam on thay nhiu !!!
  muabongbong94 - (25/10/2010 09:23:16)
  baj gjang cua thay hay va de~ hju lam'! thank thay nha!:) hjhjhj
  muabongbong94 - (25/10/2010 09:18:24)
  hay wa'!hjhj
  danganh0620 - (15/10/2010 08:55:31)
  hay nhi~
  trang_1202 - (09/09/2010 01:0:36)
  bai giang cua thay hay qua.Em cam on thaynhiu lam. chuc thay luon thanh cong trong cong viec
  boyub93 - (06/09/2010 09:26:46)
  hay qua' thank thay` nha
  Mercury277 - (16/08/2010 10:54:35)
  + dd sau điện hân có m =80 đơn giản vì lượng NaOH ko thay đổi mà NaOH sau khi điện hân có nồng độ 25%.
  khicon_92 - (14/08/2010 10:2:33)
  sao em không thấy thầy trả lời
  coco_ngusi - (10/08/2010 04:3:42)
  cam on thay!!
  Duong Thuy_Le - (07/08/2010 11:37:25)
  de hieu lam thay a,cam on thay nhieu
  hadungdung - (25/07/2010 04:43:26)
  thầy ơi, ở ví dụ 2 sao m(dung dịch sau điện hân)=80 g. mà ai biết chỉ dùm tớ đi.cảm ơn nhiều
  hadungdung - (23/07/2010 10:15:32)
  thưa thầy,bài giảng này rất cụ thể nhiều giáo viên dạy bộ môn hóa trong trường em sử dụng bài giảng của thầy làm tài liệu giảng dạy nhờ đó mà em đã hiểu thêm về hần điện hân cảm ơn thầy nhiều
  acthat - (03/07/2010 08:18:02)
  DAU DOI
  acthat - (03/07/2010 08:16:56)
  can hai thuc te ti na
  tuyenphoghe - (01/07/2010 08:18:07)
  nhieu bai hay that.nhung ko thay co han dieu che vo co nhi
  mrdom - (23/06/2010 10:50:48)
  thank
  luckystar_onl - (18/06/2010 01:26:43)
  Cảm ơn thầy nhiều ạ, thầy ơi tiế tục ost thêm thầy nhé !! ^^
  gyg1993 - (17/06/2010 05:52:01)
  nhiu bai ta hay wa thanks you
  ducminhthuhuong - (17/06/2010 05:9:25)
  thanks thay nhieu, hjxxx, em ngu wa ah, bun ghe
  trang2292 - (17/06/2010 10:17:45)
  noi dung binh thuong không có gì dặc sắc,chẳng có gì mới mẻ cả
  LT Dkny - (16/06/2010 01:56:14)
  E học dốt nhất hần diện hân,nhưng đọc xong bài này cũng thấy khá hơn :D cám ơn thầy
  hantin - (12/06/2010 09:30:20)
  bai viêt hay lam thay oi,cung kha huc ta
  hantin - (12/06/2010 09:30:19)
  bai viêt hay lam thay oi,cung kha huc ta
  dennyhongthuy - (12/06/2010 03:34:52)
  lan dau toi website. mong cac ban giu do. cam on thay .
  changtraisitinh179 - (10/06/2010 03:39:32)
  cam on thay da cho chung em nhung kien thuc moi bo ich
  myluckystar - (09/06/2010 01:1:46)
  hay qua, binh thuong thay a!
  nguyennhat - (30/05/2010 08:37:28)
  ec' thay` ma giai sai ah`. thang neo lao' vay. hit
  tramcongnuong - (25/05/2010 04:9:03)
  hay qua thay oi
  Supersun - (23/05/2010 11:36:53)
  Hay jnh thu0ng
  spring_2312 - (22/05/2010 01:26:34)
  ủa chả hiểu vD9 thế nào,thầy giải chi tiết hơn đc ko
  TheZeus9x - (19/05/2010 07:55:29)
  Ví dụ 9 ta đưa nó về hản ứng với thời gian 2t(Cu cũng chỉ u giống ở 1t) mà ta đã biết nO2 ở u 1 => nO2 ở u 2 vậy => nH2 => nCu theo bảo toàn e. Bài giảng rất tuyệt. Cảm ơn thầy nhiều lắm
  doihocngu - (17/05/2010 07:41:17)
  kho wa
  tatk08a1 - (12/05/2010 10:18:40)
  sao không thấy moon udate bài giảng nữa nhỉ! Bài giảng hay và đầy đủ rất tốt cho ôn cấ tốc đó các bạn !cảm ơn Thầy nhiều ạ!
  anhtoan12c1 - (10/05/2010 05:30:11)
  thay oi ?thay co the dua ra nhieu bt hon nua dc khong thay
  hung_van - (10/05/2010 03:12:57)
  chan wa nhi
  tolyte_1410 - (06/05/2010 11:6:04)
  Thay oi, thay co the noi ro, hay vi du ve truong ho sau dc k?? : "Khi điện hân dung dịch với anot là một kim loại không trơ (không hải t hay điện cực than chì) thì tại anot chỉ xảy ra quá trình oxi hóa điện cực"
  emlahtein - (04/05/2010 03:47:54)
  bai giang cua thay hay qua. con cam on thay
  thiensu92 - (28/04/2010 10:16:59)
  bai hay ra et'
  MissSunny - (28/04/2010 01:45:33)
  thầy ơi giảng cho em về độ h trong điện hân đi
  hnmonkey - (21/04/2010 11:17:58)
  cảm ơn thầy
  vagabond0501 - (20/04/2010 06:22:23)
  xitrum90 may dac taj hay
  hoamattroihungnangtn - (18/04/2010 04:56:40)
  hay wa ko kho wa ma van tong wat kt nen lam khong chan
  ngu910 - (17/04/2010 03:59:48)
  bt thuj
  LeDucLit - (11/04/2010 02:26:52)
  nhjn chung thay' cung duoc.baj viet hay.
  xitrum90 - (05/04/2010 11:51:12)
  thay oi thay xem lai hidro con co qua the tre dien cuc nua thi lam sao bi dien han truoc ion Fe2+ duoc----thuc te hidro luon bi dien han sau cac ion kim loai co the dien han duoc co ma
  chodoi_52 - (02/04/2010 08:30:29)
  bai viet ni bt thui
  trannhatquang - (02/04/2010 05:31:50)
  duyet
  trannhatquang - (02/04/2010 05:31:43)
  duyet
  thaison901 - (29/03/2010 07:2:37)
  mình ngu hần này lắm nhất là cái chỗ như VD 9 ấy cảm ơn thầy nhiều
  congchuaxinh_110_ko - (29/03/2010 02:24:35)
  cam on thay nhieu!
  visao_anhbuon_9x - (26/03/2010 11:26:10)
  aj mak` ja? dc jk'
  Trang_XYZ_unxi - (25/03/2010 09:32:25)
  vd 9, tại ca tốt nH2=0,01 mol lấy mu ra đó các bạn
  thien7712000 - (24/03/2010 10:23:40)
  bài giảng của thầy ứa tuyệt
  bboy_hbl - (22/03/2010 01:51:05)
  Ví dụ 9: Hòa tan 4,5 gam tinh thể MSO4.5H2O vào nước được dung dịch X. Điện hân dung dịch X với điện cực trơ và cường độ dòng điện 1,93A. Nếu thời gian điện hân là t (s) thì thu được kim loại M ở catot và 156,8 ml khí tại anot. Nếu thời gian điện hân là 2t (s) thì thu được 537,6 ml khí . Biết thể tích các khí đo ở đktc. Kim loại M và thời gian t lần lượt là: A. Ni và 1400 s B. Cu và 2800 s C. Ni và 2800 s D. Cu và 1400 s Hướng dẫn: Gọi nMSO4 = nM2+ = x mol image040.GIF em hok hiu cho 0.056 mong thay giu cho
  toilathuy - (11/03/2010 09:31:09)
  thày ơi hay thiệt nha ,cảm ơ thầy nhiều,mong thầy có thể viết nhiều bài giang hay như này nha
  toilathuy - (11/03/2010 09:31:08)
  thày ơi hay thiệt nha ,cảm ơ thầy nhiều,mong thầy có thể viết nhiều bài giang hay như này nha
  thai_kont - (11/03/2010 09:53:01)
  rất hay thầy ạ!
  rinhdinhdog - (11/03/2010 12:23:11)
  bai viet cua thay rat hay,nhung kha nhieu kien thuc nen kho nam bat
  nguyenthehung - (09/03/2010 07:18:05)
  giai the ma sai ah, giai thu xem
  quoctrinh217 - (06/03/2010 12:7:52)
  vd 8: thay goi sai roi
  nhungcoi - (04/03/2010 11:40:34)
  bai giang cua thay rat hay song doi cho con hoi chung chung wa!
  nhok32 - (03/03/2010 03:13:28)
  lần sau có thể vjk rõ hơn được không ạ'?
  ngoc quynh - (01/03/2010 10:13:50)
  hay
  longquochan - (01/03/2010 02:22:03)
  dung la TRUNG THI HỮU HỌA day la loi e nhan xet ve bai giang cua thay,OK THANK ...............
  hongkieu - (26/02/2010 11:20:44)
  rat tuyet
  hongkieu - (26/02/2010 11:20:35)
  rat tuyet
  lyly12 - (23/02/2010 08:19:58)
  thank thay very much a!
  Yahoo.ooo - (21/02/2010 02:38:30)
  thanks thầy rất nhiều
  datin_hl13 - (20/02/2010 12:26:34)
  hay
  vinhchuot_1991 - (19/02/2010 12:12:17)
  có ai mún kết bạn k
  phambaokhoa - (09/02/2010 03:22:12)
  han nay chua hoc den nhung doc thay hay qua
  tieutuyet111 - (07/02/2010 09:30:31)
  co mot so van de em muon hoi thay co duoc ko a neu duoc thi thay co the add noi chuyen voi em qua nick yh duoc ko la tieutuyet1111
  produc - (06/02/2010 02:7:10)
  cam on thay
  gecko - (05/02/2010 10:33:44)
  hay wa'! hi vọng đời ngu hóa từ nay sẽ chấm dứt
  openseahp2k8 - (01/02/2010 10:27:08)
  chuc cac thay va moi nguoi nam moi vui ve hanh huc ^=^
  ngakuto - (30/01/2010 05:2:30)
  hy
  basketgirl - (23/01/2010 12:33:48)
  vd11: để dễ hiểu ta có t: (44.0.6+28x+32y):(0.6+x+y)=32 => ta rút được y => x=1.8 ^_^
  phuonghip - (15/01/2010 11:8:11)
  hay lam' ak. hum nay e moi bit' trang ni` moi xem dc vai vd mai e se xem het cam on thay!
  tamhoa - (13/01/2010 10:10:05)
  thầy giảng giống cô giáo em
  dragon2_nb - (13/01/2010 04:5:17)
  THAY CO THE NEU TOM TAT HON DE CHO NHEU BAI TA
  dragon2_nb - (13/01/2010 04:3:27)
  BAI GIANG DAY NHUNG CAN CO BAI TA TU LUYEN
  sukun(*..*)!? - (08/01/2010 10:29:34)
  du lieu nay sao tai ve may lai ko xem dc vay?co cach nay tai dc ko nhi....co ai cho toi bit voi dc ko
  truongngocson - (08/01/2010 06:50:52)
  mong cac thay luon khoe manh
  uantanh - (08/01/2010 01:54:36)
  Em không biết gì cả
  NOPROMISE - (02/01/2010 05:2:10)
  ss
  wanted - (01/01/2010 07:43:57)
  chuc cac thay nam moi vui ve!!!!!!!!!!!!!!
  lovehk48 - (31/12/2009 08:42:52)
  sao m(dd sau đ)= 80g nhỉ???????????
  lovehk48 - (31/12/2009 08:40:53)
  tại sao m(dd sau điện hân ) = 200-80 nhỉ? chẳng hỉu j` cả
  vip_bexinh - (31/12/2009 07:38:39)
  m (H2O bị điện hân) = 200 – 80 = 120 gam vd2??????????????/
  vip_bexinh - (31/12/2009 07:25:54)
  hay qua!!!.ro`
  huongcute - (29/12/2009 08:5:22)
  Mong thầy hãy giới thiệu cho chúng e nhiều bài tậ và hương há giải nhanh bài tậ đó hơn nữa ạ.Bài giảng đã rất hay rồi nhưng e thấy chưa hong hú về các kĩ thuật và các hương há giải nhanh BT
  giacmodajhoc - (24/12/2009 02:51:50)
  VD11 kho the lam tui hok giaj dc thi oj la thi huhu
  abcd_00 - (22/12/2009 12:49:03)
  chứa dung dịch MCl2 và bình (2) chứa dung dịch AgNO3. Sau 3 hút 13 giây thì ở catot bình (1) thu được 1,6 gam kim loại còn ở catot bình (2) thu được 5,4 gam kim loại. Cả hai bình đều không thấy khí ở catot thoát ra. Kim loại M là: A. Zn B. Cu C. Ni D. b Hướng dẫn: - Do hai bình mắc nối tiế nên ta có: Q = I.t = image043.gif→ M = 64 → Cu → đá án B Ví dụ 11: Điện hân nóng chảy Al2O3 với anot than chì (hiệu suất điện hân 100 %) thu được m kg Al ở catot và 67,2 m3 (ở đktc) hỗn hợ khí X có tỉ khối so với hiđro bằng 16. Lấy 2,24 lít (ở đktc) hỗn hợ khí X sục vào dung dịch nước vôi trong (dư) thu được 2 gam kết tủa. Giá trị của m là: A. 54,0 kg B. 75,6 kg C. 67,5 kg D. 108,0 kg Hướng dẫn: 2Al2O3 image017.gif4Al + 3O2 (1) ; C + O2 image045.gif CO2 (2) ; 2C + O2 image045.gif 2CO (3) - Do image048.gifX = 32 → hỗn hợ X có CO2 ; CO (x mol) và O2 dư (y mol) - 2,24 lít X + Ca(OH)2 dư → 0,02 mol kết tủa = nCO2 → trong 67,2 m3 X có 0,6 CO2 - Ta có hệ hương trình: image050.gif và 0,6 + x + y = 3 → x = 1,8 và y = 0,6 Từ (1) ; (2) ; (3) → mAl = image052.gifkg → đá án B
  abcd_00 - (22/12/2009 12:48:42)
  ng dịch chất điện li trong nước: - Vai trò của nước: trước hết là dung môi hòa tan các chất điện hân, sau đó có thể tham gia trực tiế vào quá trình điện hân: + Tại catot (cực âm) H2O bị khử: 2H2O + 2e → H2 + 2OH– + Tại anot (cực dương) H2O bị oxi hóa: 2H2O → O2 + 4H+ + 4e - Tại catot (cực âm) xảy ra quá trình khử M+, H+ (axit), H2O theo quy tắc: + Các cation nhóm IA, IIA, Al3+ không bị khử (khi đó H2O bị khử) + Các ion H+ (axit) và cation kim loại khác bị khử theo thứ tự trong dãy thế điện cực chuẩn (ion có tính oxi hóa mạnh hơn bị khử trước): Mn+ + ne → M
  abcd_00 - (22/12/2009 12:48:31)
  Ví dụ 5: Điện hân 200 ml dung dịch CuSO4 với điện cực trơ và cường độ dòng điện 1A. Khi thấy ở catot bắt đầu có bọt khí thoát ra thì dừng điện hân. Để trung hòa dung dịch thu được sau khi điện hân cần dùng 100 ml dung dịch NaOH 0,1M. Thời gian điện hân và nồng độ mol của dung dịch CuSO4 ban đầu là: A. 965 s và 0,025 M B. 1930 s và 0,05 M C. 965 s và 0,05 M D. 1930 s và 0,025 M Hướng dẫn: nNaOH = 0,01 mol
  abcd_00 - (22/12/2009 12:48:15)
  Ví dụ 11: Điện hân nóng chảy Al2O3 với anot than chì (hiệu suất điện hân 100 %) thu được m kg Al ở catot và 67,2 m3 (ở đktc) hỗn hợ khí X có tỉ khối so với hiđro bằng 16. Lấy 2,24 lít (ở đktc) hỗn hợ khí X sục vào dung dịch nước vôi trong (dư) thu được 2 gam kết tủa. Giá trị của m là: A. 54,0 kg B. 75,6 kg C. 67,5 kg D. 108,0 kg Hướng dẫn: 2Al2O3 image017.gif4Al + 3O2 (1) ; C + O2 image045.gif CO2 (2) ; 2C + O2 image045.gif 2CO (3) - Do image048.gifX = 32 → hỗn hợ X có C
  abcd_00 - (22/12/2009 12:47:57)
  làm thế nào mà ko thi vẫn đỗ đại học nhỉ mình đã có cáh
  abcd_00 - (22/12/2009 12:46:39)
  đéo gì mà đắt thế
  abcd_00 - (22/12/2009 12:46:16)
  mong thay co that nhieu chuyende hay hon nua cam on thay
  tuyetroimuahe_vtn - (22/12/2009 09:56:31)
  cảm ơn thầy rất nhiều
  0o0hoangminh0o0 - (21/12/2009 09:15:12)
  Thay gjang cha cua hay. Thay dung la su hu cua em.Hj!Hj!
  ngayxuatoida_007 - (21/12/2009 08:56:51)
  vi du 8 huong dan giai nham kia
  november_rain_15_3 - (20/12/2009 08:47:42)
  cảm ơn thầy nhiều lắm ạ. bài giảng rất hay và dễ hiểu...
  tuong - (20/12/2009 03:1:32)
  Thay gjang hay lam thay ah.Cam on thay rat rat rat rat nhju.
  inuyasha_act - (19/12/2009 10:41:18)
  bài giảng của thầy chi tiết dễ hiểu cám ơn thầy nhiều
  thích trúc thiên anh - (19/12/2009 09:39:04)
  em vẫn rất là biết ơn ba mẹ thầy đã đẻ ra một người giỏi như thầy
  hoangquynh9x - (19/12/2009 08:5:13)
  thay oi.thay cho em hoi :dien han nong chay Hidroxit thi co the D hidroxit cua Kl kiem va kiem tho ay chi co the la KL kiem.thay giao e day chi co KL kirm thoi a.thay giai thich ho em cai.e thanks thay nhieu
  ngankute - (18/12/2009 10:38:13)
  doc xong ui thay hieu han ra. thank. hjhj
  ngankute - (18/12/2009 10:37:31)
  mjn mun lam tot han bai ta nay. hix. hoc chan qua
  boy_tt - (17/12/2009 03:58:04)
  bai giang hay va thu vi! nhung hinh nhu co cho de sai hay sao
  thiensu - (17/12/2009 01:9:05)
  THT ♥LE VAN HUU♥ WIN YEAH !!!
  hoangvu2310 - (17/12/2009 12:57:34)
  quyết tâm tu thành chính quả!!
  khiconhaykhoc - (16/12/2009 07:51:28)
  bai hay nhung chua doc het tiec qua
  115599 - (16/12/2009 03:33:56)
  gio hieu roi
  115599 - (15/12/2009 06:49:24)
  ai giai thich gium minh VD9 di
  keo.cola - (15/12/2009 12:11:00)
  Mời các bạn tham gia vào đội 12a1_LH!:D
  galaxy1 - (14/12/2009 07:51:50)
  hay
  only_you_n2nb - (13/12/2009 04:34:44)
  naf ko bi dien han ke ca dien han nong chay va dien han dung dich va ca han ung nhiet nhom nua!
  only_you_n2nb - (13/12/2009 04:32:59)
  thay giang hay qua!:):):):):)
  only_you_n2nb - (13/12/2009 04:30:32)
  thay giang rat hay em mong thay giang them nhieu bay hay nua
  longnguyen.dz15 - (13/12/2009 10:15:59)
  Thầy ơi ! gởi cho em bản df đi thầy bài giảng thầy hay quá email của em nè thầy : longnguyen.dz15@yahoo.com
  KIM_DUONG - (13/12/2009 09:42:59)
  mog thây` sẽ cho thêm nhiu` dạg bt nữa:D bài giảng của thầy hay lắm ạh thanks thầy nhiu`
  kingvip - (12/12/2009 06:38:10)
  HẾT CHÔ CHÊ. ERFECT^^!
  nguyenphuongthao - (12/12/2009 05:22:08)
  lần này thầy jảng rất tỉ mỉ và hay lắm ạh.Cảm ơn thầy
  bssst_tuan - (12/12/2009 04:42:06)
  Bài giảng rất hay
  misluv - (12/12/2009 03:43:51)
  thay day hay wa
  hoangvu2310 - (12/12/2009 03:31:25)
  bài giảng rất thú vị bài tậ cũng dc cảm ơn thầy nhiu` nhiu`
  nguyenvandunga11 - (12/12/2009 03:26:59)
  hjc vua m,oi cham cham 1 ti ma`
  nguyenvandunga11 - (12/12/2009 03:26:31)
  boc tem ne`
  hoangvu2310 - (12/12/2009 03:25:53)
  occccccc tem octem
  hoangvu2310 - (12/12/2009 03:25:43)
  occccccc tem
  Viết bình luận
  Nội dung:  

  Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

  Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

  VP: Số 19 - Lô 12B - Đường Trung Yên 10 - P Yên Hòa - Q Cầu Giấy - Hà Nội

  Điện thoại: 0473 09 98 98