Thông tin Mooner
Binhk3pro
Bình Phan
Level: 89 SP: 81
Đã làm 13790 bài tập
FB: https://facebook.com/binh.2003p
Tỉnh thành: Đà Nẵng
Trường THPT: THPT Ông ích Khiêm
Đia chỉ trường THPT: Hoà Phong, Hoà Vang
Ngày tham gia: 07-11-2019 02:09