Thông tin Mooner
NguyenHongMinh1904
Nguyễn Thị Hồng Minh
Level: 18 SP: 100
Đã làm 1146 bài tập
FB: https://facebook.com/hong.minh.nguyen.1904/
Tỉnh thành: Hà Nội
Trường THPT: THPT Nguyễn Du- Thanh Oai
Đia chỉ trường THPT: Huyện Thanh Oai
Ngày tham gia: 23-05-2020 12:00