Thông tin Mooner
VariousJCAnatolia
Lê Ngọc Hân
Level: 81 SP: 78
Đã làm bài tập
FB: http://facebook.com/variousjcanatolia
Tỉnh thành: Ninh Bình
Trường THPT: THPT Gia Viễn C
Đia chỉ trường THPT: Xã Gia Sinh H Gia Viễn
Ngày tham gia: 28-05-2019 11:11