Thông tin Mooner
XuanMai1403
Quách Linh Chii
Level: 48 SP: 83
Đã làm 6629 bài tập
FB: https://m.facebook.com/Chimcuteo1310
Tỉnh thành: Hải Dương
Trường THPT: THPT Kinh Môn
Đia chỉ trường THPT: TT An Lưu, H. Kinh Môn
Ngày tham gia: 18-11-2019 02:23