Thông tin Mooner
chihua
Ngu Như Bò
Level: 0 SP: 100
Đã làm bài tập
FB: Độc cô cầu bại
Tỉnh thành: Nghệ An
Trường THPT: THPT Đô Lương 3
Đia chỉ trường THPT: Quang Sơn, Đô Lương
Ngày tham gia: 14-09-2015 11:43