Thông tin Mooner
khanhhuyenxinhdep
Nguyễn Khánh Huyền
Level: 0 SP: 100
Đã làm bài tập
FB: Khánh Huyền
Tỉnh thành: Quảng Nam
Trường THPT: THPT Sào Nam
Đia chỉ trường THPT: Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam
Ngày tham gia: 21-11-2015 08:27