Hotline: 02432 99 98 98 Đề thi thử Tài liệu Giáo viên Vinh danh Xếp hạng Hỏi - Đáp Thi online
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Pro S 2018
Luyện thi THPT QG (4/2017)
Pro A, A+
Luyện đề THI THỬ (12/2017)
Pro T
Tổng ôn KIẾN THỨC (3/2018)

Thi online – các dạng toán trọng điểm về cacbohiđrat – Phần 1

Trong khóa: Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2019

Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn

Học phí: 500.000

Đăng ký khóa học: Đăng ký

VÀO ĐỀ THI
Bài 1. Đun nóng 34,2 gam saccarozơ trong dung dịch axit clohiđric loãng để tiến hành phản ứng thủy phân với hiệu suất h%, thu được dung dịch E. Trung hòa E bằng dung dịch NaOH, thu được dung dịch T. Cho 38.png T tác dụng với AgNO3 dư (trong dung dịch NH3, to), thu được tối đa 3,888 gam Ag. Giá trị của h là
A. 45.
B. 40.
C. 80.
D. 90.
Bài 2. Chia dung dịch gồm glucozơ và saccarozơ (có tỉ lệ mol 1 : 1) thành hai phần bằng nhau.
Cho phần một tác dụng với AgNO3 dư (trong dung dịch NH3, to), thu được tối đa a mol Ag. Thủy phân hoàn toàn phần hai (có xúc tác axit, to), thu được dung dịch G; thực hiện phản ứng tráng bạc hoàn toàn G, thu được b mol Ag. Tỉ lệ a : b tương ứng là
A. 1 : 1.
B. 2 : 3.
C. 1 : 3.
D. 1 : 2.
Bài 3. Hỗn hợp E gồm glucozơ, fructozơ và saccarozơ. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol E, thu được số mol CO2 nhiều hơn số mol H2O là 0,04 mol. Hòa tan hoàn toàn 0,1 mol E vào nước rồi cho tác dụng với AgNO3 dư (trong dung dịch NH3, đun nóng), thu được tối đa bao nhiêu mol Ag?
A. 0,20 mol.
B. 0,08 mol.
C. 0,12 mol.
D. 0,28 mol.
Bài 4. Chia hỗn hợp gồm glucozơ, fructozơ và saccarozơ thành 2 phần bằng nhau.
Đốt cháy hoàn toàn phần một, thu được 0,24 mol CO2 và 0,23 mol H2O. Thủy phân hoàn hoàn phần hai trong môi trường axit, thu được dung dịch T. Trung hòa T bằng kiềm rồi cho tác dụng với AgNO3 dư (trong dung dịch NH3, đun nóng), thu được tối đa a gam Ag. Giá trị của a là
A. 4,32.
B. 8,64.
C. 6,48.
D. 12,96.
Bài 5. Thủy phân 10 gam bông trong dung dịch H2SO4 70%, đun nóng, thu được dung dịch X. Trung hòa X bằng kiềm rồi thêm tiếp AgNO3 dư (trong dung dịch NH3, đun nóng), tạo ra 12,96 gam Ag. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của xenlulozơ có trong bông là
A. 97,2%.
B. 98,1%.
C. 93,6%.
D. 95,4%.
Bài 6. Thủy phân 5 gam bột gỗ trong dung dịch H2SO4 70%, đun nóng, thu được dung dịch E. Trung hòa E bằng kiềm rồi thêm tiếp AgNO3 dư (trong dung dịch NH3, đun nóng), tạo ra 3,24 gam Ag. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của xenlulozơ có trong bột gỗ là
A. 40,00%.
B. 97,2%.
C. 48,6%.
D. 50,00%.
Bài 7. Hỗn hợp T gồm glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.
Đốt cháy hoàn toàn m gam T bằng khí O2, thu được 5,04 lít khí CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Giá trị của m là
A. 13,5.
B. 6,3.
C. 7,1.
D. 3,9.
Bài 8. Hỗn hợp E gồm saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.
Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 0,24 mol khí O2, thu được CO2 và 0,21 mol H2O.
Thủy phân hoàn toàn m gam E trong môi trường axit, thu được a mol glucozơ và b mol fructozơ. Tỉ lệ a : b tương ứng là
A. 5 : 2.
B. 3 : 2.
C. 4 : 1.
D. 3 : 1.
Bài 9. Đốt cháy hoàn toàn 8,46 gam hỗn hợp gồm glucozơ, fructozơ, saccarozơ và xenlulozơ cần vừa đủ 6,72 lít khí O2 (đktc), thu được CO2 và m gam H2O. Giá trị của m là
A. 13,26.
B. 4,86.
C. 1,26.
D. 5,40.
Bài 10. Chia hỗn hợp gồm glucozơ, fructozơ, saccarozơ và tinh bột thành hai phần bằng nhau.
Đốt cháy hoàn toàn phần một cần vừa đủ 4,032 lít khí O2 (đktc), thu được CO2 và H2O. Thủy phân hoàn toàn phần hai trong môi trường axit, thu được dung dịch T; trung hòa T bằng kiềm rồi cho tác dụng với AgNO3 dư (trong dung dịch NH3, to), thu được tối đa m gam Ag. Giá trị của m là
A. 6,48.
B. 3,24.
C. 9,72.
D. 19,44.
Bài 11. Chia hỗn hợp T gồm glucozơ và tinh bột thành hai phần bằng nhau.
Thực hiện phản ứng tráng bạc hoàn toàn phần một, thu được 2,16 gam Ag. Thủy phân hoàn toàn phần hai trong môi trường axit, thu được dung dịch Q; trung hòa Q bằng kiềm rồi cho tác dụng với AgNO3 dư (trong dung dịch NH3, to), thu được tối đa 8,64 gam Ag. Phần trăm khối lượng glucozơ trong T là
A. 27,03%.
B. 52,63%.
C. 42,55%.
D. 35,71%.
Bài 12. Hỗn hợp X gồm glucozơ, fructozơ và saccarozơ.
Thực hiện phản ứng tráng bạc hoàn toàn m gam X, thu được 4,32 gam Ag. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn cũng m gam X trong môi trường axit, thu được dung dịch Y; trung hòa Y bằng kiềm rồi cho tác dụng với AgNO3 dư (trong dung dịch NH3, to), thu được tối đa 8,64 gam Ag. Phần trăm số mol saccarozơ trong X là
A. 40,00%.
B. 60,00%.
C. 33,33%.
D. 66,67%.
Bài 13. Hỗn hợp T gồm saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.
Đốt cháy hoàn toàn m gam T bằng khí O2, thu được 5,04 lít khí CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Giá trị của m là
A. 13,5.
B. 6,3.
C. 7,1.
D. 3,9.
Bài 14. Trong công nghiệp, saccarozơ được thủy phân thành glucozơ và fructozơ dùng để thực hiện phản ứng tráng gương, tráng ruột phích. Cần ít nhất bao nhiêu gam saccarozơ để tạo được 4,32 gam Ag, đủ để tráng một chiếc ruột phích?
A. 6,84 gam.
B. 3,42 gam.
C. 10,26 gam.
D. 13,68 gam.
Bài 15. Thủy phân m gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 90%, thu được dung dịch E. Trung hòa E bằng kiềm, thu được dung dịch T. Thực hiện phản ứng tráng bạc hoàn toàn 38.pngdung dịch T, tạo thành 3,888 gam Ag. Giá trị của m là
A. 34,2.
B. 68,4.
C. 17,1.
D. 51,3.
Bài 16. Hòa tan 7,02 gam hỗn hợp gồm glucozơ và saccarozơ vào nước thu được 100 mL dung dịch E. Cho E tác dụng hoàn toàn với AgNO3 dư (trong dung dịch NH3, to), thu được 4,32 gam Ag. Nồng độ mol/L của saccarozơ trong E là
A. 0,10M.
B. 0,01M.
C. 0,20M.
D. 0,02M.
Bài 17. Hỗn hợp X gồm glucozơ, fructozơ và saccarozơ (trong X, đisaccarit chiếm 50% khối lượng).
Thủy phân hoàn toàn m gam X trong môi trường axit, thu được dung dịch Y. Trung hòa Y bằng kiềm rồi thêm tiếp AgNO3 dư (trong dung dịch NH3, to), tạo thành 8,424 gam Ag. Giá trị của m là
A. 3,42.
B. 6,84.
C. 3,60.
D. 3,90.
Bài 18. Cho 7,2 gam hỗn hợp gồm glucozơ và fructozơ tác dụng với AgNO3 dư (trong dung dịch NH3, đun nóng). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam Ag. Giá trị của m là
A. 3,24.
B. 2,16.
C. 4,32.
D. 8,64.
Bài 19. Cho hỗn hợp gồm m gam glucozơ và m gam saccarozơ tác dụng với AgNO3 dư (trong dung dịch NH3, đun nóng). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,104 gam Ag. Giá trị của m là
A. 3,42.
B. 5,22.
C. 6,84.
D. 10,44.
Bài 20. Chia m gam hỗn hợp gồm glucozơ và saccarozơ thành 2 phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần một bằng khí O2, thu được H2O và 0,234 mol CO2. Hòa tan hết phần hai vào dung dịch AgNO3 dư trong NH3 rồi đun nóng, thu được tối đa 0,038 mol Ag. Giá trị của m là
A. 13,68.
B. 5,22.
C. 6,84.
D. 10,44.

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang

Đăng ký lần đầu: ngày 10 tháng 02 năm 2009 - Do Sở kế hoạch và Đầu từ Thành Phố Hà Nội.

Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Tuấn Anh; Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017

Chính sách và quy định chung

Chính sách bảo mật thông tin

Cty CP Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang