Hotline: 02432 99 98 98 Đề thi thử Tài liệu Giáo viên Vinh danh Xếp hạng Hỏi - Đáp Thi online
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Pro S 2018
Luyện thi THPT QG (4/2017)
Pro A, A+
Luyện đề THI THỬ (12/2017)
Pro T
Tổng ôn KIẾN THỨC (3/2018)

Thi online – các dạng toán trọng điểm về cacbohiđrat – Phần 2

Trong khóa: Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2019

Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn

Học phí: 500.000

Đăng ký khóa học: Đăng ký

VÀO ĐỀ THI
Bài 1. Trong công nghiệp, glucozơ (được chuyển hóa từ nguyên liệu có tinh bột và xenlulozơ) dùng để sản xuất etanol. Cần lên men bao nhiêu gam kg glucozơ với hiệu suất của cả quá trình là 80% để thu được 23 lít etanol (khối lượng riêng của etanol là 0,8 g/mL)?
A. 72 kg.
B. 29 kg.
C. 36 kg.
D. 45 kg.
Bài 2. Tiến hành quá trình lên men dung dịch chứa m gam glucozơ đựng trong một bình thủy tinh theo sơ đồ hình vẽ:
42.png
Kết thúc thí nghiệm, thu được khí CO2 và 230 mL ancol etylic. Biết hiệu suất quá trình lên men đạt 90% và khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 g/mL. Giá trị của m là
A. 360.
B. 400.
C. 270.
D. 180.
Bài 3. Lên men dung dịch chứa m gam glucozơ với hiệu suất 90%. Hấp thụ hết lượng khí CO2 sinh ra vào nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa, đồng thời khối lượng phần dung dịch giảm bớt 3,4 gam so với ban đầu. Giá trị của m là
A. 18,0.
B. 13,5.
C. 12,2.
D. 15,0.
Bài 4. Tại một xưởng sản xuất đường thủ công, 1 tấn mía nguyên liệu được đưa vào máy ép, thu được 700 kg nước mía có nồng độ saccarozơ là 12%. Sau khi chế biến toàn bộ lượng nước mía này với hiệu suất 90%, thu được m kg đường saccarozơ. Giá trị của m là
A. 75,6.
B. 84,0.
C. 93,3.
D. 108,0.
Bài 5. Một nhà máy đường sử dụng 60 tấn mía nguyên liệu để ép một ngày.
43.png
Biết trung bình ép 1 tạ mía thu được 68 kg nước mía với nồng độ đường saccarozơ là 13%. Sau khi chế biến toàn bộ lượng nước mía này với hiệu suất 90%, thu được m kg đường saccarozơ. Giá trị của m là
A. 5893,4.
B. 3672,0.
C. 5304,0.
D. 4773,6.
Bài 6. Tiến hành lên men 4,8 kg dung dịch glucozơ nồng độ a%, thu được 4,6 lít dung dịch ancol etylic 12o. Biết khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 g/mL và hiệu suất toàn bộ quá trình lên men là 90%. Giá trị của a là
A. 24.
B. 16.
C. 18.
D. 20.
Bài 7. Lên men 100 kg nước ép quả nho với hiệu suất 90%, thu được 92 lít rượu vang 10o. Biết khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 g/mL).
48.png
Giả thiết trong nước ép quả nho chỉ chứa một loại cacbohiđrat duy nhất là glucozơ với nồng độ a%. Giá trị của a là
A. 12.
B. 16.
C. 9.
D. 18.
Bài 8. Tiến hành sản xuất ancol etylic từ 81 kg tinh bột theo hai giai đoạn sau:
64.png
Kết thúc quá trình sản xuất, thu được V lít ancol etylic. Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/mL. Giá trị của V là
A. 27,60.
B. 34,50.
C. 46,00.
D. 22,08.
Bài 9. Tại một nhà máy, etanol được sản xuất từ tinh bột theo sơ đồ dưới đây với hiệu suất của cả quá trình là 60%:
65.png
Toàn bộ lượng etanol sau đó được pha chế thành rượu 40o. Để sản xuất được 460 lít rượu 40o cần bao nhiêu kg tinh bột (biết khối lượng riêng của etanol là 0,8 g/mL)?
A. 432,0.
B. 259,2.
C. 540,0.
D. 324,0.
Bài 10. Để sản xuất 29,7 kg xenlulozơ trinitrat cần dùng ít nhất V lít dung dịch HNO3 60% (D = 1,4 g/mL) phản ứng với xenlulozơ dư. Biết hiệu suất quá trình phản ứng là 90%. Giá trị của V là
A. 35.
B. 25.
C. 49.
D. 30.
Bài 11. Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ phản ứng giữa axit nitric với xenlulozơ (hiệu suất phản ứng 90% tính theo xenlulozơ). Để điều chế được 297 kg xenlulozơ trinitrat thì khối lượng xenlulozơ cần dùng là
A. 180 kg.
B. 162 kg.
C. 200 kg.
D. 146 kg.
Bài 12. Lên men m kg tinh bột với hiệu suất của cả quá trình là 81%, thu được 10 lít dung dịch ancol etylic 46o (khối lượng riêng của etanol là 0,8 g/mL). Giá trị của m là
A. 8.
B. 10.
C. 5.
D. 9.
Bài 13. Nấu chín m kg gạo nếp (chứa 80% tinh bột) rồi trộn với men và đem ủ.
66.png
Kết thúc quá trình lên men, thu được 23 lít etanol. Biết hiệu suất của cả quá trình là 60% và khối lượng riêng của etanol là 0,8 g/mL. Giá trị của m là
A. 40,5.
B. 43,2.
C. 67,5.
D. 54,0.
Bài 14. Để sản xuất 59,4 kg xenlulozơ trinitrat cần dùng ít nhất V lít dung dịch HNO3 60% (D = 1,4 g/mL) phản ứng với xenlulozơ dư. Biết lượng axit nitric bị hao hụt trong quá trình sản xuất là 10%. Giá trị của V là
A. 50.
B. 70.
C. 98.
D. 45.
Bài 15. Để điều chế 29,7 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 80%) cần dùng ít nhất V lít dung dịch HNO3 63% (D = 1,5 g/mL) phản ứng với xenlulozơ dư. Giá trị của V là
A. 20.
B. 30.
C. 25.
D. 38.
Bài 16. Tại một nhà máy rượu, một loại mùn cưa (chứa 50% xenlulozơ) được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất ancol etylic theo sơ đồ:
67.png
Để sản xuất 2300 lít ancol etylic cần m tấn mùn cưa. Biết hiệu suất của toàn bộ quá trình là 81% và khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 g/mL. Giá trị của m là
A. 6,4.
B. 3,2.
C. 8,0.
D. 4,0.
Bài 17. Tại một hộ gia đình, m kg một loại bột gạo nếp (chứa 80% tinh bột) được sử dụng để lên men rượu.
68.png
Sau quá trình lên men, thu được 18,4 lít ancol etylic 40º . Biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 g/mL. Giá trị của m là
A. 14,4.
B. 18,0.
C. 27,0.
D. 21,6.
Bài 18. Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh, được dùng làm thuốc súng không khói. Để sản xuất 11,88 kg xenlulozơ trinitrat cần dùng m kg dung dịch HNO3 60% tác dụng với xenlulozơ dư. Biết hiệu suất của cả quá trình tổng hợp đạt 90%. Giá trị của m là
A. 12,6.
B. 14,0.
C. 16,8.
D. 8,4.
Bài 19. Đun nóng xenlulozơ trong hỗn hợp axit nitric đặc và axit sunfuric đặc, thu được xenlulozơ trinitrat. Để tổng hợp 62,37 kg xenlulozơ trinitrat cần dùng V lít dung dịch HNO3 63% (D = 1,4 g/mL) tác dụng với xenlulozơ dư. Biết hiệu suất của cả quá trình điều chế đạt 90%. Giá trị của V là
A. 50.
B. 63.
C. 70.
D. 98.
Bài 20. Cho xenlulozơ phản ứng với anhiđrit axetic, thu được 192 gam axit axetic và 312,6 gam hỗn hợp T gồm a mol xenlulozơ triaxetat và b mol xenlulozơ điaxetat. Giá trị của 98.png
A. 8.
B. 9.
C. 10.
D. 12.
Bài 21. Tiến hành lên men dung dịch chứa 90 gam glucozơ với hiệu suất 80%. Toàn bộ lượng etanol tạo thành được oxi hóa bằng phương pháp lên men giấm trong một bình thủy tinh theo sơ đồ hình vẽ:
40.png
Kết thúc thí nghiệm, để trung hòa lượng axit axetic có trong 38.png dung dịch tạo thành cần vừa đủ 24 mL dung dịch NaOH 2M. Hiệu suất của quá trình lên men giấm là
A. 40%.
B. 50%.
C. 60%.
D. 80%.
Bài 22. Từ 180 gam glucozơ, bằng phương pháp lên men rượu với hiệu suất h%, thu được ancol etylic. Oxi hoá 41.png lượng ancol etylic tạo thành bằng phương pháp lên men giấm với hiệu suất 90%, thu được hỗn hợp X. Để trung hoà X cần vừa đủ 36 mL dung dịch NaOH 2M. Giá trị của h là
A. 90.
B. 10.
C. 80.
D. 20.
Bài 23. Thủy phân m gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 90%, thu được sản phẩm chứa 32,4 gam glucozơ. Giá trị của m là
A. 136,80.
B. 68,40.
C. 61,56.
D. 54,72.
Bài 24. Tiến hành lên men dung dịch chứa m gam glucozơ đựng trong một bình thủy tinh để tạo thành ancol etylic và khí cacbonic theo sơ đồ hình vẽ:
36.png
Toàn bộ lượng khí cacbonic sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 6 gam kết tủa. Biết hiệu suất phản ứng lên men bằng 90%. Giá trị của m là
A. 4,86.
B. 6,48.
C. 5,40.
D. 6,00.
Bài 25. Lên men dung dịch chứa 60 gam glucozơ thu được 23 mL ancol etylic. Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/mL. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là
A. 40%.
B. 60%.
C. 80%.
D. 30%.

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang

Đăng ký lần đầu: ngày 10 tháng 02 năm 2009 - Do Sở kế hoạch và Đầu từ Thành Phố Hà Nội.

Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Tuấn Anh; Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017

Chính sách và quy định chung

Chính sách bảo mật thông tin

Cty CP Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang