Hotline: 02432 99 98 98 Đề thi thử Tài liệu Giáo viên Vinh danh Xếp hạng Hỏi - Đáp Thi online
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Pro S 2018
Luyện thi THPT QG (4/2017)
Pro A, A+
Luyện đề THI THỬ (12/2017)
Pro T
Tổng ôn KIẾN THỨC (3/2018)

Thi Online LỜI NÓI GIÁN TIẾP 1+2

Trong khóa: Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2019

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Học phí: 400.000

Đăng ký khóa học: Đăng ký

VÀO ĐỀ THI
Bài 1. Choose the best answer for each of the following sentences
“What were you doing last night, Mr John?” asked the police.
A. The police asked what were you doing last night, Mr John
B. The police asked Mr John what he had been doing the night before
C. The police asked Mr John what he had been done the night before
D. The police asked Mr John what had he been done the night before
Bài 2. My friend asked me who the piano in the sitting room.
A. was playing
B. plays
C. is playing
D. has played
Bài 3. “ Why hasn’t Minh phoned? ” she wondered
A. she wondered why Minh hasn’t phoned
B. she wondered why Minh didn’t phone
C. she wondered why Minh hadn’t phoned
D. she wondered why hadn’t Minh phoned
Bài 4. Jennifer asked me where the week before.
A. had I gone
B. did I go
C. I had gone
D. was I going
Bài 5. Tom asked me .
A. if was I having a good time last year
B. if would I have a good time the year before
C. whether I had had a good time the year before
D. whether I have had a good time the year before
Bài 6. Do you know where ?
A. he lives
B. did he live
C. does he live
D. he live
Bài 7. She asked me ____the seat ____or not
A. if / had occupied
B. whether / was occupied
C. if / has been occupied
D. whether / occupied
Bài 8. The policeman asked us ____
A. had any of us seen the accident happen
B. whether any of us had seen the accident happen
C. If had any of us seen the accident happen
D. that if any of us had seen the accident happen
Bài 9. I asked him ________, but he said nothing
A. what the matter was
B. what was the matter
C. the matter was what
D. what’s the matter was
Bài 10. James___ him up when the bus reached the square
A. told me wake
B. asked me to wake
C. said me to wake
D. requested me waking
Bài 11. Excuse me. Could you tell me________?
A. what time is it
B. what is the time
C. what time it is
D. it is what time
Bài 12. We wondered______from his office after that scandal
A. why did he not resign
B. why he did not resign
C. why he not resign
D. why didn’t he resign
Bài 13. Jeff wanted to know _____
A. that why were his friends laughing
B. why were his friends laughing
C. why his friends were laughing
D. the reason why his friends laughing
Bài 14. “I didn’t take your calculator”, Bob said to Mary .
A. Bob told Mary he hadn’t taken her calculator
B. Bob told Mary I didn’t take your calculator
C. Bob told Mary he haven’t taken her calculator
D. Bob told Mary he had taken her calculator
Bài 15. “If I were you, I would go to the doctor. ”Minh said to Lan.
A. Minh told Lan to become a doctor
B. Minh advised Lan to go to the doctor
C. Minh told Lan that he would to go to the doctor
D. Minh advised Lan not to go to the doctor
Bài 16. His wife said to him: “Write to me as often as you can”
A. His wife told him to write to her as often as he can
B. His wife told him to write to her as often as he could
C. His wife told him writing to her as often as he could
D. His wife told him writing to her as often as he can
Bài 17. Cindy said that “I haven’t seen John since last month.”
A. Cindy said she hasn’t seen John since the previous month
B. Cindy said she hadn’t seen John since the previous month
C. Cindy said she wasn’t seen John since the previous month
D. Cindy said she doesn’t see John since the previous month
Bài 18. Julia said that she_____ there at noon.
A. is going to be
B. was going to be
C. will be
D. can be
Bài 19. He____ that he was leaving way that afternoon.
A. told me
B. told to me
C. said me
D. says to me
Bài 20. Nam wanted to know what time ____ .
A. does the movie begin
B. did the movie begin
C. the movie begins
D. the movie began
Bài 21. I wondered____ the right thing.
A. whether I was doing
B. if I am doing
C. was I doing
D. am I doing
Bài 22. The scientist said the earth____ the sun.
A. goes around
B. is going around
C. went around
D. was going around
Bài 23. Peter said that if he ____ rich, he____ a lot.
A. is – will travel
B. were – would travel
C. had been – would have travelled
D. was – will travel
Bài 24. They said that they had been driving through the desert ____ .
A. the previous day
B. yesterday
C. the last day
D. the following day
Bài 25. The man said that the days ____ longer in summer.
A. will be
B. are
C. were
D. can be
Bài 26. The teacher said Columbus ____ America in 1942.
A. discovered
B. had discovered
C. was discovering
D. would discover
Bài 27. John said he___ her since they___ school.
A. hasn’t met – left
B. hadn’t met - had left
C. hadn’t met – left
D. didn’t meet – has left
Bài 28. The woman asked ______ get lunch at school.
A. can the children
B. whether the children could
C. if the children can
D. could the children
Bài 29. They told their parents that they_____ their best to do the test.
A. try
B. will try
C. are trying
D. would try
Bài 30. She asked me where I____ from.
A. Come
B. coming
C. to come
D. came
Bài 31. She____ me whether I liked classical music or not.
A. Ask
B. asks
C. asked
D. asking
Bài 32. He asked me who the editor of that book ____
A. was
B. were
C. is
D. has been
Bài 33. He wants to know whether I____________back tomorrow.
A. come
B. came
C. will come
D. would come
Bài 34. I wonder why he__________love his family.
A. doesn’t
B. don’t
C. didn’t
D. hasn’t
Bài 35. They asked me how many children ______ .
A. I had
B. had I
C. I have
D. have I
Bài 36. Thu said she had been_______the day before.
A. here
B. there
C. in this place
D. where
Bài 37. The student said that the English test_____________the most difficult.
A. is
B. was
C. will be
D. have been
Bài 38. He wanted to know _____________shopping during the previous morning.
A. if we had been going
B. that if we had been going
C. we were going
D. that we were going
Bài 39. He asked me____________Robert and I said I did not know ____________.
A. that did I know / who were Robert
B. that I knew / who Robert were
C. if I knew / who Robert was
D. whether I knew / who was Robert
Bài 40. The mother asked her son _____ .
A. where he has been
B. where he had been
C. where has he been
D. where had he been
Bài 41. Martin asked me _________ .
A. how is my father
B. how my father is
C. how was my father
D. how my father was
Bài 42. The host asked Peter____________tea or coffee.
A. whether he preferred
B. that he preferred
C. did he prefer
D. if he prefers
Bài 43. She asked me______________my holidays ______________.
A. where I spent / the previous year
B. where I had spent / the previous year
C. where I spent / last year
D. where did I spend / last year
Bài 44. John often says he_________boxing because it___________a cruel sport.
A. does not like / is
B. did not like / were
C. not liked / had been
D. had not liked / was
Bài 45. Nancy asked me why I had not gone to New York the summer ____ .
A. before
B. ago
C. last
D. previous
Bài 46. Jason told me that he____________his best in the exam the ____________ day.
A. had done / following
B. will do / previous
C. would do / following
D. was going / previous
Bài 47. John asked me ______________ in English.
A. what does this word mean
B. what that word means
C. what did this word mean
D. what that word meant
Bài 48. Laura said she had worked on the assignment since ______________.
A. yesterday
B. two days ago
C. the day before
D. the next day
Bài 49. John asked me __________interested in any kind of sports.
A. if I were
B. if were I
C. if was I
D. if I was
Bài 50. John asked me ________ that film the night before.
A. that I saw
B. had I seen
C. if I had seen
D. if had I seen
Bài 51. The guest told the host that ________.
A. I must go now
B. he must go now
C. he had to go now
D. he had to go then

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang

Đăng ký lần đầu: ngày 10 tháng 02 năm 2009 - Do Sở kế hoạch và Đầu từ Thành Phố Hà Nội.

Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Tuấn Anh; Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017

Chính sách và quy định chung

Chính sách bảo mật thông tin

Cty CP Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang