Hotline: 02432 99 98 98 Đề thi thử Tài liệu Giáo viên Vinh danh Xếp hạng Hỏi - Đáp Thi online
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Pro S 2018
Luyện thi THPT QG (4/2017)
Pro A, A+
Luyện đề THI THỬ (12/2017)
Pro T
Tổng ôn KIẾN THỨC (3/2018)

THI ONLINE: Quang hợp ở thực vật

Trong khóa: Pro T: Tổng ôn THPT Quốc gia - 2018

Giáo viên: Quang Anh & Ngọc Hà

Học phí: 50.000

Đăng ký khóa học: Đăng ký

VÀO ĐỀ THI
Bài 1. Để tiến hành chiết rút diệp lục và carôtenôít người ta dùng:
A. Cồn 90 → 96o
B. Nước cất
C. H2SO4
D. NaCl
Bài 2. Giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên C6H12O6 ở cây mía là:
A. Pha tối.
B. Chu trình CanVin
C. Quang phân li nước
D. Pha sáng
Bài 3. Khi được chiếu sáng, cây xanh giải phóng ra khí O2. Các phân tử O2 đó được bắt nguồn từ quá trình nào sau đây?
A. Phân giải đường.
B. Sự khử CO2.
C. Sự quang phân li nước.
D. Hô hấp sáng.
Bài 4. Lá cây có màu xanh lục vì:
A. các tia sáng màu xanh lục không được diệp lục hấp thụ.
B. nhóm sắc tố phụ (carôenôit) hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.
C. diệp lục a hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.  
D. diệp lục b hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.
Bài 5. Nguyên liệu được sử dụng trong pha tối của quá trình quang hợp là:
A. ATP, NADPH, CO2.
B. NADPH, H2O, CO2.
C. H2O, ATP, NADPH.
D. O2, ATP, NADPH.
Bài 6. Pha tối của quá trình quang hợp diễn ra ở vị trí nào sau đây?
A. ở mảng tilacoit.
B. ở chất nền của lục lạp.
C. ở tế bào chất của tế bào rễ.
D. ở xoang tilacoit.
Bài 7. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về pha sáng của quá trình quang hợp?
A. Trong pha sáng diễn ra quá trình quang phân li nước.
B. Một trong những sản phẩm của pha sáng là NADH.
C. Pha sáng là pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thu thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH.
D. Ở thực vật, pha sáng diễn ra trên màng tilacôit của lục lạp.
Bài 8. Sắc tố tham gia trực tiếp vào chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong sản phẩm quang hợp ở cây xanh là
A. diệp lục a
B. diệp lục a,b 
C. carôtenôit
D. diệp lục b
Bài 9. Chu trình cố định CO2 ở thực vật C4 diễn ra ở đâu?
(1) Giai đoạn đầu cố định CO2 và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch.
(2)Giai đoạn đầu cố định CO2 và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu.
(3) Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu.
(4) Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch.
Phương án sai gồm:
A. (3), (4).
B. (1), (2), (3).
C. (2), (3), (4).
D. (1), (3), (4).
Bài 10. Chu trình C4 thích ứng với những điều kiện nào?
A. Cường độ ánh sáng bình thường, nhiệt độ bình thường, nồng độ CO2 bình thường, nồng độ O2 bình thường.
B. Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ O2 bình thường, nồng độ CO2 cao.
C. Cường độ ánh sáng thấp, nhiệt độ thấp, nồng độ CO2 thấp, nồng độ O2 thấp. 
D. Cường độ ánh sáng cao, nhiệt độ cao, nồng độ O2 cao, nồng độ CO2 thấp.
Bài 11. Chu trình cố định CO2 ở thực vật C4 diễn ra ở đâu?
A. Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu, còn giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào bao bó mạch.
B. Giai đoạn đầu cố định CO2 và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trì Canvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào bao bó mạch.
C. Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra ở lục lạp trong tế bào bao bó mạch, còn giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu.
D. Giai đoạn đầu cố định CO2 và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu.
Bài 12. Chất được tách ra khỏi chu trình Canvin để khởi đầu cho tổng hợp glucozo là:
A. RiDP (ribulôzơ-1,5-điphôtphat)
B. APG (axit phôtphoglixeric)
C. ALPG (anđehit photphoglixeric)
D. AM (axitmalic).
Bài 13. Sản phẩm của quá trình quang hợp ở thực vật là:
A. ATP, C6H12O6, O2, H2O.
B. C6H12O6, O2, ATP.
C. C6H12O6, O2, H2O.
D. H2O, CO2.
Bài 14. Sản phẩm đầu tiên của chu trình Canvin là:
A. RiDP.
B. ALPG.
C. AM.
D. APG.
Bài 15. Trong quang hợp ở thực vật, sản phẩm của pha sáng gồm có:
A. ADP, NADPH và CO2.
B. ATP, NADPH và CO2.
C. ATP, NADPH và O2.
D. ADP, NADPH và O2.
Bài 16. Những cây thuộc nhóm thực vật C3 là
A. Lúa, khoai, sắn, đậu.
B. Rau dền, kê, các loại rau, xương rồng.
C. Dừa, xương rồng, thuốc bỏng.
D. Mía ngô, cỏ lồng vực, cỏ gấu.
Bài 17. Những cây thuộc nhóm thực vật CAM là:
A. Dứa, xương rồng, thuốc bỏng.
B. Rau dền, kê, các loại rau.
C. Lúa, khoai, sắn, đậu.
D. Ngô, mía, cỏ lồng vực, cỏ gấu.
Bài 18. Có mấy nội dung sau đây là đúng khi nói về pha sáng của quá trình quang hợp?
(1) Pha sáng là pha oxy hóa nước để sử dụng H+ và điện từ cho việc hình thành ATP.
(2) Pha sáng là pha khử CO2 nhờ ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.
(3) Sản phẩm của pha sáng là ATP + NADPH + O2.
(4) Pha sáng xảy ra cả ngày lẫn đêm.
A. 1
B. 4
C. 3
D. 2
Bài 19. Khái niệm quang hợp nào dưới đây là đúng?
A. Quang hợp là quá trình mà thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (đường glucôzơ) từ chất vô cơ (chất khoáng và nước).
B. Quang hợp là quá trình mà thực vật có hoa sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (đường glucôzơ) từ chất vô cơ (CO2 và nước).
C. Quang hợp là quá trình mà thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (đường galactôzơ) từ chất vô cơ (CO2 và nước).
D. Quang hợp là quá trình mà thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (đường glucôzơ) từ chất vô cơ (CO2 và nước).
Bài 20. Các tilacôit không chứa:
A. Hệ các sắc tố.
B. Các trung tâm phản ứng.
C. Các chất chuyền điện tử.  
D. Enzim cácbôxi hoá.
Bài 21. Sản phẩm quang hợp đầu tiên của chu trình C4 là:
A. APG (axit phốtphoglixêric).
B. ALPG (anđêhit photphoglixêric).
C. AM (axitmalic).
D. Một chất hữu cơ có 4 các bon trong phân tử ( axit ôxalô axêtic – AOA).
Bài 22. Cho sơ đồ mối quan hệ giữa quang hợp của thực vật C3 và C4 với cường độ ánh sáng và nhiệt độ. Xác định đường cong A và B tương ứng với nhóm thực vật nào? Giải thích
c20.png
A. A: C4; B: C3 vì cây C4 có điểm bão hòa ánh sáng cao hơn cây C3
B. A: C3; B: C4 vì cây C3 có điểm bão hòa ánh sáng cao hơn cây C4
C. A: C4; B: C3 vì cây C4 phân bố chủ yếu ở vùng sa mạc nên chịu nhiệt tốt hơn
D. A: C3; B: C4 vì cây C3 thường là các cây thân gỗ nên chịu nhiệt tốt hơn
Bài 23. Muốn cắm hoa trong nước lâu, ta phải ngắt cuống hoa khi đang ở trong nước vì
A. các phân tử nước trong mạch gỗ của hoa không bị ngắt quãng
B. các phân tử nước trong mạch rây của hoa không bị ngắt quãng
C. giúp phần thân hoa hấp thụ thêm được nước
D. giảm nhiệt độ của hoa khi đã rời thân, nên hoa ít mất nước hơn. 
Bài 24. Trong các nhận định dưới đây nhận định nào là không chính xác?
A. Ưu điểm của thực vật CAM là có thể quang hợp trong điều kiện nồng độ CO2 thấp.
B. Ở thực vật C3 chất nhận CO2 trực tiếp là Ribulozo- 1,5điP
C. Cây C4 có năng suất cao hơn so với cây C3
D. Cây C4 thích nghi với các vùng khí hậu nóng, khô và nhiều ánh sáng.
Bài 25. Hiện tượng làm giảm hiệu suất quang hợp của cây khi gặp điều kiện khô, nóng, sáng là gì?
A. Hô hấp sáng
B. Hô hấp hiếu khí
C. Hô hấp kị khí 
D. Lên men
Bài 26. Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài đến quá trình quang hợp, người ta vễ được đồ thị như sau: 
c25.png 
Hãy cho biết điểm A, B ở đây có ý nghĩa gì?
A. A: điểm bù CO2; B: điểm bão hòa CO2 
B. A: điểm no CO2; B: điểm bù CO2
C. A: điểm giới hạn CO2; B: điểm no CO2
D. A: điểm giới hạn CO2; B: điểm bù CO2

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang

Đăng ký lần đầu: ngày 10 tháng 02 năm 2009 - Do Sở kế hoạch và Đầu từ Thành Phố Hà Nội.

Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Tuấn Anh; Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017

Chính sách và quy định chung

Chính sách bảo mật thông tin

Cty CP Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang