Hotline: 02432 99 98 98 Đề thi thử Tài liệu Giáo viên Vinh danh Xếp hạng Hỏi - Đáp Thi online
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Pro S 2018
Luyện thi THPT QG (4/2017)
Pro A, A+
Luyện đề THI THỬ (12/2017)
Pro T
Tổng ôn KIẾN THỨC (3/2018)

THI ONLINE: Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

Trong khóa: Pro T: Tổng ôn THPT Quốc gia - 2018

Giáo viên: Quang Anh & Ngọc Hà

Học phí: 50.000

Đăng ký khóa học: Đăng ký

VÀO ĐỀ THI
Bài 1. Cây cà chua ra hoa khi đã đạt đến tuổi lá thứ
A. 12
B. 13
C. 14
D. 15
Bài 2. Êtilen có vai trò
Chọn phương án đúng?
A. giữ cho quả tươi lâu.
B. giúp cây mau lớn.
C. giúp cây chóng ra hoa.
D. thúc quả chóng chín.
Bài 3. Hoocmôn thực vật nào sau đây có vai trò thúc quả chóng chín, rụng lá?
A. Êtilen.
B. Axit abxixic.
C. Auxin.
D. Gibêrelin.
Bài 4. Khi nói về hooc môn ở thực vật, phát biểu nào dưới đây sai?
A. Trong hạt đang nảy mầm GA(Giberelin) tăng nhanh và đạt cực đại nhưng AAB giảm mạnh.
B. Hooc môn ở thực vật có tính chuyên hoá cao hơn hooc môn động vật.
C. Xitokinin là hooc môn làm chậm sự già hoá của cây.
D. Hooc môn AAB(axit abxixic) được tích luỹ nhiều ở cơ quan đang hoá già.
Bài 5. Khi nói về phát triển ở thực vật có hoa, điều khẳng định nào sau đây đúng?
A. Diệp lục là sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật.
B. Cây ngày ngắn chỉ ra hoa khi độ dài ngày ít nhất bằng 14 giờ.
C. Thời điểm ra hoa ở thực vật một năm có phản ứng quang chu kì trung tính được xác định theo số lượng lá trên thân.
D. Quang chu kì không tác động đến sự ra hoa, rụng lá, tạo củ, di chuyển của hợp chất quang hợp.
Bài 6. Nhận định nào dưới đây sai?
A. Cơ quan tiếp nhận quang chu kì chu yếu là lá.
B. Rễ cây cũng có hình thức vận động cảm ứng.
C. Để tăng phân cành đối với cây quý, cây cảnh cần phải cắt ngọn.
D. Cây con thường có hàm lượng xitokinin lớn hơn axit abxixic.
Bài 7. Nhận định nào sau đây không đúng?
A. Êtylen có vai trò thúc quả chóng chín, rụng lá.
B. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật không liên quan đến nhau.
C. Những nhân tố chi phối sự ra hoa gồm: tuổi cây, xuân hóa và quang chu kì.
D. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật có liên quan mật thiết và tương tác lẫn nhau .
Bài 8. Nhận định nào sau đây không đúng?
A. Êtylen có vai trò thúc quả chóng chín, rụng lá.
B. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật không liên quan đến nhau.
C. Những nhân tố chi phối sự ra hoa gồm: tuổi cây, xuân hóa và quang chu kì.
D. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật có liên quan mật thiết và tương tác lẫn nhau
Bài 9. Nhân tố không điều tiết sự ra hoa của cây là:
A. hàm lượng ôxi.
B. Xuân hóa.
C. tuổi cây.
D. quang chu kì.
Bài 10. Sinh trưởng ở thực vật là
A. Quá trình cây ra hoa và tạo quả.
B. Quá trình từ lúc hạt nảy mầm đến lúc tạo quả, kết hạt.
C. Quá trình từ lúc hạt nảy mầm đến lúc cây chết đi.
D. Quá trình tăng lên về số lượng và kích thước của tế bào.
Bài 11. Trong quá trình phát triển ở thực vật có hóa, loại chất nào sau đây có liên quan tới sự ra hoa của cây?
A. Phitôcrôm
B. Auxin
C. Xitôkinin
D. Gibêrelin
Bài 12. Trong sản xuất công nghiệp muốn cho quả chín nhanh hơn, người ta sử dụng hooc môn nào dưới đây?
A. Etilen.
B. Axit abxixic. 
C. Xitokinin.
D. Gibberelin.
Bài 13. Đặc điểm nào sau đây không có ở hoocmôn thực vật?
A. Với nồng độ rất thấp gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể.
B. Được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây.
C. Được tạo ra một nơi nhưng gây ra phản ứng ở nơi khác.
D. Tính chuyển hoá cao hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật bậc cao.
Bài 14. Ở thực vật có các loại mô phân sinh
(1) Mô phân sinh đỉnh, (2) Mô phân sinh lóng (3) Mô phân sinh bên
Cây một lá mầm có những loại mô phân sinh nào?
A. (1) và (3)
B. (1), (2) và (3)
C. (2) và (3)
D. (1) và (2)
Bài 15. Một nhóm cây học sinh trồng một loại thực vật trong các chậu và tiến hành chiếu sáng theo các trường hợp dưới đây:
- Thí nghiệm 1: Chiếu sáng 14 giờ, trong tối 10 giờ → cây ra hoa
- Thí nghiệm 2: Chiếu sáng 16 giờ, trong tối 8 giờ → cây ra hoa
- Thí nghiệm 3: Chiếu sáng 13 giờ, trong tối 11 giờ → cây không ra hoa
Nhận định nào về thí nghiệm trên là chính xác
A. Nhóm cây trên là cây ngày dài
B. Nhóm cây trên là cây ngày ngắn
C. Nhóm cây trên là cây phản ứng trung tính về quang chu kì
D. Cây không có phản ứng quang chu kì
Bài 16. Người ta chia 30 chậu cây X tương tự nhau thành 3 nhóm, mỗi nhóm gồm 10 cây. Mỗi nhóm được xử lí bằng chế độ ánh sáng khác nhau. Sau một tháng, số cây ra hoa ở mỗi nhóm như sau
Nhóm 1: chiếu sáng 12h tối 12h → tất cả 10 cây ra hoa
Nhóm 2: chiếu sáng 14h tối 10h → 9 cây ra hoa 1 cây không ra hoa
Nhóm 3: chiếu sáng 16h tối 8h → tất cả 10 cây không ra hoa
Nhận định nào về thí nghiệm trên là chính xác
A. Nhóm cây trên là cây ngày dài
B. Nhóm cây trên là cây ngày ngắn
C. Nhóm cây trên là cây phản ứng trung tính về quang chu kì
D. Cây không có phản ứng quang chu kì
Bài 17. Trong các nhận đinh dưới đây có bao nhiêu nhận định chính xác
(1) Sự sinh trưởng sơ cấp chỉ có ở cây một lá mầm
(2) Gỗ lõi thực sự là mô mạch vận chuyển nước và muối khoáng
(3) Vòng sinh trưởng trong sinh trưởng thứ cấp vào mùa hè có màu sẫm hơn so với vòng sinh trưởng vào mùa đông.
(4) Sinh trưởng thứ cấp làm cho thân cây tăng về chiều ngang
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Bài 18. Trồng một cây ngắn ngày và một cây dài ngày ở cùng một môi trường, trong đó ánh sáng được chiếu theo một chu kì như sau trong 24 giờ: 8 giờ sáng- 8 giờ tối- 1 giờ sáng- 7 giờ tối. Trong các kết quả dưới đây, kết quả nào là chính xác nhất?
A. Cây ngày ngắn không ra hoa, cây ngày dài ra hoa
B. Cây ngày ngắn ra hoa, cây ngày dài không ra hoa
C. Cây ngày ngắn không ra hoa, cây ngày dài không ra hoa
D. Cả hai cây đều ra hoa
Bài 19. Khi nhập nội giống cây trồng chúng ta cần thực hiện một số các biện pháp kĩ thuật. Trong các biện pháp dưới đây có bao nhiêu biện pháp là cần thiết?
(1) Tìm hiểu quang chu kì nơi xuất xứ của giống.
(2) Bố trí thời vụ hợp lí sao cho thời gian trồng đủ để cây phát triển các cơ quan dinh dưỡng khi gặp quang chu kì phù hợp.
(3) Tiến hành thí nghiệm khảo nghiệm so sánh kĩ thuật để xây dựng hồ sơ kĩ thuật phù hợp giống mới.
(4) Lai với giống địa phương
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Bài 20. Trong các nhân tố chi phối sự ra hoa: tuổi cây, sự xuân hóa, quang chu kì và phitôcrôm. Bằng chứng nào dưới đây là ví dụ của hiện tượng xuân hóa?
A. Cây ngày ngắn ra hóa vào tháng 10.
B. Cây lúa mì Châu Âu ra hoa khi nhiệt là 4oC .
C. Cây bắp cải ra hoa khi nhiệt là - 3oC.
D. Cây hoa thược dược ra hoa tháng 12 nhiều hơn khi tháng 11 được bấm ngọn. 
Bài 21. Cây Thanh long ở miền Nam nước ta thường ra hoa, kết quả từ cuối tháng 3 đến tháng 9 dương lịch. Trong những năm gần đây, vào khoảng đầu tháng 10 đến cuối tháng 1 năm sau, nông dân ở một số địa phương miền Nam áp dụng biện pháp kĩ thuật “thắp đèn” nhằm kích thích cây ra hoa để thu quả trái vụ. Hãy giải thích cơ sở khoa học của việc áp dụng biện pháp trên. Trong các thông tin dưới đây có bao nhiêu thông tin chính xác?
(1) Cây thanh long là cây ngày ngắn ra hoa trong điều kiện độ dài ngày nhỏ hơn 12h
(2) Cây thanh long ra hoa khi độ dài ngày lớn hơn 12h
(3) Độ dài đêm mới thực sự chi phối sự ra hoa của cây thanh long
(4) Cây thanh long ra hoa khi đủ số lá nhất định.
(5) Thắp đèn có tác dụng để cây thanh long ra hoa đúng thời vụ.
(6 ) Kĩ thuật “thắp đèn” tạo ngày dài nhân tạo làm Pđx→ Pđ, nên lượng Pđ đủ để kích thích sự ra hoa của cây thanh long.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Bài 22. Các cây của loài Xanthium strunarium chỉ ra hoa khi được chiếu sáng tối đa là 16 giờ/ngày. Trong một thí nghiệm, người ta chiếu sáng các cây này mỗi ngày liên tục 16 giờ và để trong tối 8 giờ. Tuy nhiên, mỗi đêm lại được ngắt quãng bằng cách chiếu ánh sáng trắng kéo dài một vài phút. Dựa trên hiểu biết về quang chu kì, em hãy cho biết các cây được trồng trong điều kiện thí nghiệm như vậy có ra hoa không? Thuộc nhóm cây ngày ngắn hay ngày dài ?
A. Cây sẽ không ra hoa và thuộc nhóm cây ngày dài
B. Cây sẽ sẽ không ra hoa và thuộc nhóm cây ngày ngắn
C. Cây sẽ ra hoa và thuộc nhóm cây ngày ngắn
D. Cây sẽ sẽ ra hoa và thuộc nhóm cây ngày dài
Bài 23. Trong qui trình canh tác, bà con nông dân chiếu đèn ngắt quãng ban đêm ở ruộng mía vào mùa đông là dựa trên cơ sở khoa học nào? Trong các thông tin dưới đây có bao nhiêu thông tin chính xác ?
(1) Cây mía là cây ngày ngắn vì ra hoa khi độ dài ngày ngắn.
(2) Cây mía ra hoa khi độ dài ngày lớn hơn 12h
(3) Độ dài đêm mới thực sự chi phối sự ra hoa của cây mía.
(4) Chiếu sáng đèn ban đêm phá vỡ quang chu kì của cây.
(5) Thắp đèn có tác dụng để cây mía không ra hoa đúng thời vụ.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Bài 24. Một cái đinh đánh dấu vào cây gỗ cách gốc 2m. Nếu như cây gỗ cao 10m và mỗi năm dài ra 1m thì sau 10 năm cái dấu đó ở độ cao bao nhiêu mét ? 
A. 20m
B. 10m
C. 2m 
D. 8m
Bài 25. Tại sao các cây cau, mía, tre,… có đường kính ngọn và gốc ít chệnh lệch so với các cây thân gỗ?
A. Cây thân gỗ có chu kì sống dài nên kích thước gốc càng ngày càng lớn.
B. Cây cau, mía, tre,… không có mô phân sinh bên, cây thân gỗ thì có mô phân sinh bên.
C. Câu cau, mía, tre,… có giai đoạn ngừng sinh trưởng còn cây thân gỗ thì không.
D. Mô phân sinh của cây cau, mía, tre,.. chỉ hoạt động đến một giai đoạn nhất định thì dừng lại.

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang

Đăng ký lần đầu: ngày 10 tháng 02 năm 2009 - Do Sở kế hoạch và Đầu từ Thành Phố Hà Nội.

Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Tuấn Anh; Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017

Chính sách và quy định chung

Chính sách bảo mật thông tin

Cty CP Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang