Combo: Hóa học lớp 11 - Khóa 2021

Hóa học lớp 11 khóa 2021 - Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Hóa học lớp 11 khóa 2021 - Thầy Phạm Hùng Vương

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Combo: 1.000.000đ 700.000đ Đăng ký
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li
2 Thi online - Đánh giá độ pH của dung dịch muối
3 Dạng toán trọng điểm 2 – Bài toán HNO₃ phản ứng với kim loại
4 Nâng cao - Đánh giá độ pH của dung dịch muối
5 Thi online - Sự điện li của nước - pH và chất chỉ thị axit - bazơ
6 Thi online - Dạng toán trọng điểm 1- các câu hỏi lí thuyết về axit nitric (HNO₃)
7 Dạng toán trọng điểm 1 – các câu hỏi lí thuyết về axit nitric (HNO₃)
8 Sự điện li của nước - pH và chất chỉ thị axit - bazơ
9 Thi online - Câu hỏi về định nghĩa và phân loại MUỐI
10 Thi online - Lý thuyết trọng tâm về axit nitric.
11 LÝ THUYẾT trọng tâm về Axit nitric (HNO₃)
12 Định nghĩa - phân loại và tính chất của muối
13 Thi online - Câu hỏi về định nghĩa và phân loại AXIT - BAZƠ
14 Thi online - Kiểm tra về nitơ, ammoniac, muối amoni.
15 Định nghĩa - phân loại AXIT - BAZƠ
16 Thi online - Các dạng câu hỏi về độ điện li và cân bằng điện li
17 Thi online-Một số mẫu câu hỏi trọng điểm về amoniac và muối amoni
18 Hướng dẫn giải: Một số mẫu câu hỏi trọng điểm về amoniac và muối amoni
19 Nâng cao - Độ điện li và cân bằng điện li
20 Thi online – lý thuyết trọng tâm về muối amoni (NH₄⁺)
21 Lý thuyết trọng tâm về muối amoni (NH₄⁺)
22 Thi online - Câu hỏi lý thuyết về sự điện li - phân loại chất điện li
23 Lý thuyết trọng tâm về sự điện li
24 Thi online - lý thuyết trọng tâm về Amoniac (NH₃)
25 Lý thuyết trọng tâm về amoni (NH₃)
26 Thi online – Các dạng bài tập trọng điểm về Nitơ đơn chất
27 Thẻ NÃO - Tìm hiểu về một cách học của thầy Phạm Hùng Vương
28 Các dạng bài tập trọng điểm về Nitơ đơn chất
29 Khái quát các vấn đề về Nitơ đơn chất
30 Thi online - Khái quát về nhóm VA
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Bích Phượng Moon

facebook.com/bichphuongmoon06

0981374884

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Thi online - Dạng toán trọng điểm 2- Bài toán HNO₃ phản ứng với kim loại 19/09
Thi online - Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li 19/09
Các dạng bài tập tính toán độ pH của dung dịch chất điện li 20/09
Dạng toán trọng điểm 3 – Bài toán HNO₃ phản ứng với hợp chất vô cơ 21/09
Thi online - Dạng toán trọng điểm 3 – Bài toán HNO₃ phản ứng với hợp chất vô cơ 22/09
Sử dụng phương trình ion rút gọn giải một số dạng bài tập 22/09
Thi online - Sử dụng phương trình ion rút gọn giải một số dạng bài tập 23/09
Các vấn đề lí thuyết trọng tâm về muối nitrat 24/09
Thi online - Các vấn đề lí thuyết trọng tâm về muối nitrat 26/09
Dạng toán trọng tâm 1 - Bài tập về tính oxh của muối nitrat trong môi trường axit 28/09