Live S : Luyện thi THPT Quốc gia 2021

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán -Thầy Lê Văn Tuấn

Giáo viên: Lê Văn Tuấn

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán - Thầy Nguyễn Thế Duy

Giáo viên: Nguyễn Thế Duy

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live S : Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Vật Lý

Giáo viên: Lại Đắc Hợp

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live S : Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Sinh Học 2021

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Học phí: 1.300.000đ 1.300.000đ

NHÓM CHUYÊN ĐỀ 5 KHÓA 2K3

Giáo viên: Cô Trang Anh

Học phí: 698.000đ 698.000đ

Combo 1 1.000.000đ 800.000đ

Combo 3 2.400.000đ 1.800.000đ

ĐĂNG KÝ S
Chú ý: Học phí combo không áp dụng với các khóa Live của thầy Phan Khắc Nghệ Cô Trang Anh .
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Thi online - Thời gian ngắn nhất, dài nhất
2 Thi online - Quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất
3 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng (Phần 1)
4 Thời gian ngắn nhất, dài nhất
5 Quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất
6 Thi online - Tìm khoảng thời gian vật đi được quãng đường cho trước
7 Thi online - Số lần, quãng đường
8 Mở đầu về cực trị của hàm số
9 Tìm khoảng thời gian vật đi được quãng đường cho trước
10 Live20h - Chữa đề Tính chất gốc muối –COONa và chuyên đề bài tập muối hữu cơ
11 Thi online - Tính chất gốc muối –COONa và chuyên đề bài tập muối hữu cơ
12 Cực trị hàm bậc 3 (phần 2-(chứa tham số))
13 Tính chất gốc muối –COONa và chuyên đề bài tập muối hữu cơ
14 Số lần, quãng đường
15 Thi online - Cho trạng thái 1, tìm trạng thái 2
16 Cho trạng thái 1, tìm trạng thái 2
17 Live20h - Chữa chuyên đề bài tập axit cacboxylic cơ bản
18 Thi online-Tìm THỜI ĐIỂM lần thứ N
19 Ôn tập lớp 11 - Đề tổng hợp số 4
20 Ôn tập lớp 11 - Đề tổng hợp số 5
21 Thi online - Chuyên đề bài tập axit cacboxylic cơ bản
22 Tìm THỜI ĐIỂM lần thứ N
23 Thi online - Tìm KHOẢNG THỜI GIAN của vật dao động điều hòa
24 Chuyên đề bài tập axit cacboxylic cơ bản
25 Thi online - Tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –COOH của axit cacboxylic
26 Live20h - Chữa đề tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –COOH của axit cacboxylic
27 Cực trị hàm bậc 3 (phần 2-(chứa tham số))
28 Tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –COOH của axit cacboxylic
29 Đơn điệu và cực trị hàm bậc 3 (chứa tham số phần 1)
30 Chữa đề thi học kỳ 2 toán 11
Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Thi online - Tốc độ trung bình 03/07
Tốc độ trung bình 04/07
Viết phương trình dao động điều hòa 05/07
Live - Tốc độ trung bình 05/07
Góc giữa hai mặt phẳng 05/07
Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng (Phần 2) 05/07
Góc giữa hai mặt bên 05/07
Live - Viết phương trình dao động điều hòa 06/07
Thi online - Viết phương trình dao động điều hòa 06/07
Trọng tâm tính chất hóa học của ESTE 06/07