Pro S : Luyện thi THPT Quốc gia 2021

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Toán 2021

Giáo viên: Đặng Việt Hùng

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Vật Lý 2021

Giáo viên: Đặng Việt Hùng

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Hóa Học 2021

Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Sinh Học 2021

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh 2021

Giáo viên: Cô Phạm Liễu

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Nguyễn Tiến Lượng

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Combo 1 1.000.000đ 800.000đ

Combo 3 2.400.000đ 1.800.000đ

ĐĂNG KÝ S
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Thi online - Các bài toán tổng hợp nâng cao về hóa hữu cơ - Phần 2
2 Livestream buổi 3: Tổng ôn về đột biến gen
3 Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh (P1)
4 Thi online: - Tổng ôn về đột biến gen
5 Các bài toán tổng hợp nâng cao về hóa hữu cơ - Phần 2
6 Khai thác chuyên sâu về đột biến gen P2 (Chỉ thi HSG; không thi ĐH)
7 Khai thác chuyên sâu về đột biến gen P1 (Chỉ thi HSG; không thi ĐH)
8 Thi online - Bài tập về nhân đôi ADN và đột biến gen
9 Bài tập về nhân đôi ADN và đột biến gen
10 Nghị luận về 1 tư tưởng, đạo lí
11 Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX
12 Giới thiệu khóa Luyện thi THPT Quốc Gia 2021
13 Thi online - Đột biến gen
14 Đột biến gen
15 Thi online - Các bài toán tổng hợp nâng cao về hóa hữu cơ - Phần 1
16 Các bài toán tổng hợp nâng cao về hóa hữu cơ - Phần 1
17 Thi online - Các bài toán tổng hợp nâng cao về hóa vô cơ - Phần 2
18 Thi online - Điều hòa hoạt động gen
19 Điều hòa hoạt động gen
20 Các bài toán tổng hợp nâng cao về hóa vô cơ - Phần 2
21 Thi online - Các bài toán tổng hợp nâng cao về hóa vô cơ - Phần 1
22 Livestream buổi 2: Tổng ôn về phiên mã, dịch mã
23 Thi online - Tổng ôn về Phiên mã, Dịch mã
24 Thi online - Các mẫu câu hỏi lý thuyết, vận dụng, vận dụng cao - Đề 2
25 Các bài toán tổng hợp nâng cao về hóa vô cơ - Phần 1
26 Thi online - Các mẫu câu hỏi lý thuyết, vận dụng, vận dụng cao - Đề 1
27 Lai phân tử và ứng dụng trong nghiên cứu di truyền (Chỉ thi HSG; không thi ĐH)
28 Phiên mã, dịch mã là một chuỗi phản ứng enzim (Chỉ thi HSG; không thi ĐH)
29 Thi online - Bài tập về mối quan hệ giữa gen, mARN, prôtêin
30 PP làm các mẫu câu hỏi lý thuyết, vận dụng, vận dụng cao
Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Nhiễm sắc thể và cơ chế di truyền cấp tế bào 03/07
Luyện đề số 1 03/07
Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh (P2) 03/07
Thi online - Nhiễm sắc thể và cơ chế di truyền cấp tế bào 04/07
Đột biến cấu trúc NST 06/07
Thi online - Đột biến cấu trúc NST 07/07
Nghị luận về 1 hiện tượng đời sống 07/07
Luyện đề số 2 08/07
Luyện đề số 3 09/07
Phong cách ngôn ngữ khoa học 09/07