Combo: Sinh học lớp 11 - Khóa 2021

Sinh học lớp 11 khóa 2021 - Thầy Phan Khắc Nghệ

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Combo: 1.000.000đ 700.000đ Đăng ký
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Tiêu hóa ở các nhóm động vật
2 THI ONLINE: Các hình thức tiêu hóa ở động vật
3 Các hình thức tiêu hóa ở động vật
4 THI ONLINE: Ôn tập và kiểm tra
5 Ôn tập và kiểm tra
6 Giới thiệu về trao đổi chất ở động vật
7 Bản chất của hô hấp thực vật (HSG)
8 THI ONLINE: Hô hấp ở thực vật
9 Hô hấp ở thực vật
10 Bản chất pha sáng, pha tối của quang hợp (HSG)
11 THI ONLINE: Quang hợp quyết định năng suất cây trồng
12 THI ONLINE: Các nhân tố ảnh hưởng đến quang hợp
13 Quang hợp quyết định năng suất cây trồng
14 Các nhân tố ảnh hưởng đến quang hợp
15 THI ONLINE: Tính hai pha của quang hợp
16 Tính hai pha của quang hợp
17 THI ONLINE: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM
18 THI ONLINE: Giới thiệu chung về quang hợp
19 Giới thiệu chung về quang hợp
20 Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM
21 THI ONLINE: Ôn tập và kiểm tra
22 THI ONLINE: Thực hành thoát hơi nước ở lá
23 Sự thích nghi của thực vật với trao đổi nước, trao đổi khoáng (HSG)
24 THI ONLINE: Dinh dưỡng Nito ở thực vật (Phần 2)
25 Thực hành
26 Dinh dưỡng Nito ở thực vật (Phần 2)
27 THI ONLINE: Trao đổi nitơ
28 Trao đổi nitơ (Phần 1)
29 THI ONLINE: Vai trò của nguyên tố khoáng
30 Giới thiệu chung về khóa sinh học 11
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Minh Huong Moon

facebook.com/minhhuongmoon04

0981921639

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
THI ONLINE: Tiêu hóa ở các nhóm động vật 19/09
Sự tiến hóa của động vật về phương thức tiêu hóa (HSG) 21/09
Các hình thức hô hấp ở động vật 24/09
THI ONLINE: Các hình thức hô hấp ở động vật 25/09
Sự tiến hóa thích nghi về phương thức hô hấp (HSG) 27/09
Tuần hoàn máu (phần 1) 30/09
THI ONLINE: Tuần hoàn máu (phần 1) 01/10
Tuần hoàn máu (phần 2) 04/10
THI ONLINE: Tuần hoàn máu (phần 2) 05/10
Bồi dưỡng HSG về hệ tuần hoàn 07/10