Combo: Sinh học lớp 11 - Khóa 2021

Sinh học lớp 11 khóa 2021 - Thầy Phan Khắc Nghệ

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Combo: 1.000.000đ 700.000đ Đăng ký
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Phát triển ở thực vật có hoa
2 THI ONLINE: Hooc môn thực vật
3 Hooc môn thực vật
4 THI ONLINE: Sinh trưởng ở thực vật
5 Sinh trưởng ở thực vật
6 THI ONLINE: Thực hành, ôn tập và kiểm tra
7 Thực hành, ôn tập và kiểm tra
8 THI ONLINE: Tập tính ở động vật (phần 2)
9 Tập tính ở động vật (phần 2)
10 THI ONLINE: Tập tính ở động vật (phần 1)
11 Tập tính ở động vật (phần 1)
12 Bồi dưỡng HSG về cảm ứng ở động vật
13 THI ONLINE: Truyền tin qua xináp
14 Truyền tin qua xináp
15 THI ONLINE: Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh
16 Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh
17 THI ONLINE: Điện thể nghỉ
18 Điện thể nghỉ
19 THI ONLINE: Cảm ứng ở động vật (phần 2)
20 Cảm ứng ở động vật (phần 2)
21 THI ONLINE: Cảm ứng ở động vật (phần 1)
22 Cảm ứng ở động vật (phần 1)
23 Các thí nghiệm về cảm ứng ở thực vật (HSG)
24 THI ONLINE: Hướng động và ứng động
25 Hướng động và ứng động
26 THI ONLINE: Đề kiểm tra
27 Thực hành và ôn tập
28 THI ONLINE: Cân bằng nội môi
29 Cân bằng nội môi
30 Bồi dưỡng HSG về hệ tuần hoàn
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Bích Phượng Moon

facebook.com/bichphuongmoon06

0981374884

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
THI ONLINE: Phát triển ở thực vật có hoa 25/11
Bồi dưỡng HSG về sinh trưởng, phát triển ở thực vật 27/11
Sinh trưởng và phát triển ở động vật 30/11
THI ONLINE: Sinh trưởng và phát triển ở động vật 01/12
Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của động vật (Phần 1) 03/12
THI ONLINE: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của động vật (Phần 1) 04/12
Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của động vật (Phần 2) 06/12
THI ONLINE: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của động vật (Phần 2) 07/12
Ôn tập và kiểm tra 10/12
THI ONLINE: Ôn tập và kiểm tra 11/12