Live SAT : Luyện thi toàn diện THPT QG2021 Hóa học

Live S : Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live A : Luyện 35 đề chuẩn môn Hóa học 2021

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Live T : Tổng ôn 8+ môn Hóa học 2021

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Combo: 1.800.000đ 1.200.000đ Đăng ký
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Live20h - Chữa đề Tính chất gốc muối –COONa và chuyên đề bài tập muối hữu cơ
2 Thi online - Tính chất gốc muối –COONa và chuyên đề bài tập muối hữu cơ
3 Tính chất gốc muối –COONa và chuyên đề bài tập muối hữu cơ
4 Live20h - Chữa chuyên đề bài tập axit cacboxylic cơ bản
5 Thi online - Chuyên đề bài tập axit cacboxylic cơ bản
6 Chuyên đề bài tập axit cacboxylic cơ bản
7 Thi online - Tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –COOH của axit cacboxylic
8 Live20h - Chữa đề tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –COOH của axit cacboxylic
9 Tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –COOH của axit cacboxylic
10 Live20h - Chữa chuyên đề bài tập anđehit cơ bản
11 Thi online - Chuyên đề bài tập anđehit cơ bản
12 Chuyên đề bài tập anđehit cơ bản
13 Live 20h - Chữa đề tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –CHO của anđehit
14 Thi online - Đề tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –CHO của anđehit
15 Tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –CHO của anđehit
16 Live20h - Chữa chuyên đề bài tập ancol - phenol cơ bản
17 Thi online - Chuyên đề bài tập ancol - phenol cơ bản
18 Chuyên đề bài tập ancol - phenol cơ bản
19 Thi online - Đề tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –OH ancol - phenol
20 Live 20h - Chữa đề tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –OH ancol - phenol
21 Tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –OH của ancol - phenol
22 Live - Chữa các bài tập hiđrocacbon qua các kỳ thi của Bộ Giáo dục
23 Tổng quan bài tập hiđrocacbon qua các kỳ thi của Bộ Giáo dục
24 Live20h - Chữa chuyên đề bài tập hiđrocacbon tổng hợp - nâng cao
25 Thi online - Chuyên đề bài tập hiđrocacbon tổng hợp - nâng cao
26 Chuyên đề bài tập hiđrocacbon tổng hợp - nâng cao
27 Live20h - Chữa đề Kết hợp đốt cháy hiđrocacbon và tính chất của nhóm chức C=C
28 Thi online - Kết hợp đốt cháy hiđrocacbon và tính chất của nhóm chức C=C
29 Kết hợp đốt cháy hiđrocacbon và tính chất của nhóm chức C=C
30 Thi online - Tính chất hóa học của nhóm chức "C=C" trong gốc hiđrocacbon
Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Trọng tâm tính chất hóa học của ESTE 06/07
Thi online: Trọng tâm tính chất hóa học của ESTE 07/07
Đặc trưng - Các dạng bài tập thủy phân este thường 09/07
Thi online: Các dạng bài tập thủy phân este thường 10/07
Khái niệm - phân loại - cấu tạo - danh pháp - tính chất vật lý ESTE 10/07
Thi online: Khái niệm - phân loại - cấu tạo - danh pháp tính chất vật lý ESTE 10/07
Hướng dẫn định lượng cấu tạo và đếm đồng phân ESTE 10/07
Thi online: Hướng dẫn định lượng cấu tạo và đếm đồng phân ESTE 10/07
Đặc trưng - Các dạng bài tập thủy phân este loại I 12/07
Thi online - Các dạng bài tập thủy phân este loại I 13/07