Live SAT : Luyện thi toàn diện THPT QG 2021 Vật lý

Live S : Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Vật Lý

Giáo viên: Lại Đắc Hợp

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live A : Luyện 35 đề chuẩn môn môn Vật Lý 2021

Giáo viên: Lại Đắc Hợp

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Live T : Tổng ôn 8+ môn Vật Lý 2021

Giáo viên: Lại Đắc Hợp

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Combo: 1.800.000đ 1.200.000đ Đăng ký
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Thi online - Thời gian ngắn nhất, dài nhất
2 Thi online - Quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất
3 Thời gian ngắn nhất, dài nhất
4 Quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất
5 Thi online - Tìm khoảng thời gian vật đi được quãng đường cho trước
6 Thi online - Số lần, quãng đường
7 Tìm khoảng thời gian vật đi được quãng đường cho trước
8 Số lần, quãng đường
9 Thi online - Cho trạng thái 1, tìm trạng thái 2
10 Cho trạng thái 1, tìm trạng thái 2
11 Thi online-Tìm THỜI ĐIỂM lần thứ N
12 Ôn tập lớp 11 - Đề tổng hợp số 4
13 Ôn tập lớp 11 - Đề tổng hợp số 5
14 Tìm THỜI ĐIỂM lần thứ N
15 Thi online - Tìm KHOẢNG THỜI GIAN của vật dao động điều hòa
16 Tìm KHOẢNG THỜI GIAN của vật dao động điều hòa
17 Thi online - Mối quan hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa
18 Mối quan hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa
19 Thi online - Mối quan hệ các đại lượng trong dao động điều hòa - P2
20 Thi online - Mối quan hệ các đại lượng trong dao động điều hòa - P1
21 Mối quan hệ các đại lượng trong dao động điều hòa
22 Ôn tập lớp 11 - Đề tổng hợp số 3
23 Ôn tập lớp 11 - Đề tổng hợp số 2
24 Ôn tập lớp 11 - Cảm ứng điện từ
25 Ôn tập lớp 11 - Thấu kính - P1
26 Ôn tập lớp 11 - Thấu kính - P2
27 Ôn tập lớp 11 - Đề tổng hợp số 1
28 Thi online - Phương trình vận tốc, gia tốc, lực kéo về
29 Phương trình vận tốc, gia tốc, lực kéo về
30 Live - Đại cương dao động cơ học
Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Thi online - Tốc độ trung bình 03/07
Tốc độ trung bình 04/07
Viết phương trình dao động điều hòa 05/07
Live - Tốc độ trung bình 05/07
Live - Viết phương trình dao động điều hòa 06/07
Thi online - Viết phương trình dao động điều hòa 06/07
Đường tròn kết hợp 07/07
Thi online - Đường tròn kết hợp 08/07
Live - Đường tròn kết hợp 09/07
Các bài toán tổng hợp về thời gian, quãng đường 11/07