Live SAT : Luyện thi toàn diện THPT QG 2021 Toán - T. Duy

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán - Thầy Nguyễn Thế Duy

Giáo viên: Thầy Nguyễn Thế Duy

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live A : Luyện 35 đề chuẩn môn Toán 2021 - Thầy Nguyễn Thế Duy

Giáo viên: Thầy Nguyễn Thế Duy

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Live T : Tổng ôn 8+ môn Toán 2021 - Thầy Nguyễn Thế Duy

Giáo viên: Thầy Nguyễn Thế Duy

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Combo: 1.800.000đ 1.200.000đ Đăng ký
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Chữa đề thi giữa học kì 1 - Đề số 1
2 Thể tích khối chóp đều
3 Thể tích khối lăng trụ đứng
4 Thể tích khối chóp đều
5 Chữa đề tham khảo 06 - Thầy Duy biên soạn
6 Nhận diện đồ thị hàm trùng phương
7 Cực trị của hàm số bậc ba (chứa tham số m) - Phần 1
8 Cực trị của hàm trùng phương (chứa tham số m)
9 Cực trị của hàm số bậc ba (chứa tham số m) - Phần 2
10 Tiệm cận của đồ thị hàm số
11 Nhận diện đồ thị hàm số bậc ba
12 Chữa đề tham khảo 05 - Thầy Duy (Phần 2)
13 Tỉ số thể tích khối chóp (Phần 2)
14 Live - Chữa bài tập D10 (Cực trị hàm hợp - Phần 1)
15 Live - Chữa bài tập D10 (Cực trị hàm hợp - Phần 2)
16 LIVE 2K3 - Chữa đề tham khảo 05
17 Live - Thể tích khối chóp đều
18 Live - Thể tích khối chóp đều
19 Live - Thể tích khối chóp có mặt bên vuông góc với đáy
20 LIVE 2K3 - Chữa đề tham khảo số 04
21 Tỉ số thể tích khối chóp (Phần 1)
22 Góc giữa hai mặt bên
23 Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau
24 Buổi 3: Tương giao đồ thị hàm số (P1)
25 LIVE 2K3 - Chữa đề tham khảo số 03
26 Cực trị của hàm hợp (bài toán tương giao) - Phần 2
27 Live - Thể tích khối chóp (Phần 1)
28 Live - Chữa bài tập D09 (Tìm số nghiệm của phương trình f(u) = k)
29 Thể tích khối chóp - Phần 1
30 Live - Tỉ số thể tích khối chóp (Phần 1)
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Minh Huong Moon

facebook.com/minhhuongmoon04

0981921639

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Mở đầu về Lũy thừa 01/11
Công thức Lôgarit - Phần 1 03/11
Công thức Lôgarit - Phần 2 05/11
Hàm số mũ và hàm số lôgarit - Phần 1 07/11
Hàm số mũ và hàm số lôgarit - Phần 2 09/11
Phương trình mũ - Phần 1 11/11
Phương trình mũ - Phần 2 13/11
Phương trình lôgarit - Phần 1 15/11
Phương trình lôgarit - Phần 2 17/11
Bất phương trình mũ 19/11