Pro SAT 2021 Lịch Sử - Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Phương pháp, kỹ thuật dạy học và ôn luyện hiệu quả môn Lịch sử

Giáo viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 300.000đ 200.000đ

Live S - Luyện thi chuyên đề

Giáo viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 300.000đ 200.000đ

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 1.000.000đ 800.000đ

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 600.000đ 600.000đ

Pro T: Nâng cao kiến thức các chủ đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 600.000đ 600.000đ

Combo: 2.000.000đ 1.600.000đ Đăng ký
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Thi Online - Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam (phần 7)
2 Thi online - Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam (phần 6)
3 Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam (phần 7)
4 Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam (phần 6)
5 Thi online - Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam (phần 5)
6 Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam (phần 5)
7 Các dạng “Timeline” tổng ôn kiến thức lịch sử Việt Nam (phần 1)
8 Đề kiểm tra giữa học kỳ 1, lớp 12
9 Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam (phần 4)
10 Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam (phần 4)
11 Thi online kiến thức lịch sử sau khi học về phương pháp (phần 4)
12 Các dạng “Timeline” tổng ôn kiến thức lịch sử thế giới (phần 2)
13 Thi Online - Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam (phần 3)
14 Tổng ôn Lịch sử thế giới (1917 - 1945)
15 Chữa đề: Tổng ôn Lịch sử thế giới (1917 - 1945)
16 Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam (phần 3)
17 Lịch sử thế giới 1945 – 2000 (phần 3)
18 Lịch sử thế giới 1945 – 2000 (phần 3) đề số 2
19 Chưa đề: Lịch sử thế giới1945 - 2000 phần 3
20 Chưa đề - Lịch sử thế giới 1945 – 2000 (phần 2)
21 Thi online - Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam (phần 2)
22 Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam (phần 2)
23 Thi online - Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam (phần 1)
24 Các dạng “Timeline” tổng ôn kiến thức lịch sử thế giới (phần 1)
25 Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam (phần 1)
26 Đề sát hạch Lịch sử thế giới 1945 - 2000
27 Thi online - Những sự kiện lớn của thế giới (1945 – 2000) tác động đến Việt Nam (phần 2)
28 Lịch sử thế giới 1945 – 2000 (phần 2)
29 Những sự kiện lớn của thế giới (1945 – 2000) tác động đến Việt Nam (phần 2)
30 Thi online - Những sự kiện lớn của thế giới (1945 – 2000) tác động đến Việt Nam (phần 1)
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Nga Nga Moon

facebook.com/ngangamoon04

0374166777

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Đảng lãnh đạo cuộc tập dượt đấu tranh đầu tiên (1930 – 1931) 27/10
Thi online - Đảng lãnh đạo cuộc tập dượt đấu tranh đầu tiên (1930 – 1931) 28/10
Các dạng “Timeline” tổng ôn kiến thức lịch sử Việt Nam (phần 2) 28/10
Thi online kiến thức lịch sử sau khi học về phương pháp (phần 5) 29/10
Đảng lãnh đạo cuộc tập dượt đấu tranh lần thứ hai (1936 – 1939) (phần 1) 29/10
Thi online - Đảng lãnh đạo cuộc tập dượt đấu tranh lần thứ hai (1936 – 1939) 30/10
Đảng lãnh đạo cuộc tập dượt đấu tranh lần thứ hai (1936 – 1939), (phần 2) 31/10
Thi online - Đảng lãnh đạo cuộc tập dượt đấu tranh lần thứ hai (1936 – 1939), (phần 2) 01/11
Bối cảnh, chủ trương đấu tranh của Đảng trong cuộc vận động giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945) 04/11
Bí quyết chinh phục điểm cao môn Lịch sử (phần 1) 04/11