Pro SAT: Luyện thi THPT QG Sinh học 2021 (8+)

Khởi động sinh học 2021

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Học phí: 100.000đ 100.000đ

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Sinh Học 2021

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Pro A: Luyện đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học 2021

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Pro T: Tổng ôn THPT Quốc gia môn Sinh học 2021

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Các phương pháp giải nhanh bài tập Sinh học - Khóa 2021

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Khóa NC P1: Cơ chế di truyền và biến dị - Khóa 2021

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Khóa NC: P2 - Cơ chế di truyền và biến dị - Khóa 2021

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Khóa NC: P3: Cơ chế di truyền và biến dị - Khóa 2021

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Combo: 2.400.000đ 1.600.000đ Đăng ký
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Thi online - Đột biến cấu trúc NST
2 Đột biến cấu trúc NST
3 Thi online - Nhiễm sắc thể và cơ chế di truyền cấp tế bào
4 Nhiễm sắc thể và cơ chế di truyền cấp tế bào
5 Livestream buổi 3: Tổng ôn về đột biến gen
6 Thi online: - Tổng ôn về đột biến gen
7 Khai thác chuyên sâu về đột biến gen P2 (Chỉ thi HSG; không thi ĐH)
8 Khai thác chuyên sâu về đột biến gen P1 (Chỉ thi HSG; không thi ĐH)
9 Thi online - Bài tập về nhân đôi ADN và đột biến gen
10 Bài tập về nhân đôi ADN và đột biến gen
11 Thi online - Đột biến gen
12 Đột biến gen
13 Thi online - Điều hòa hoạt động gen
14 Điều hòa hoạt động gen
15 Livestream buổi 2: Tổng ôn về phiên mã, dịch mã
16 Thi online - Tổng ôn về Phiên mã, Dịch mã
17 Lai phân tử và ứng dụng trong nghiên cứu di truyền (Chỉ thi HSG; không thi ĐH)
18 Phiên mã, dịch mã là một chuỗi phản ứng enzim (Chỉ thi HSG; không thi ĐH)
19 Thi online - Bài tập về mối quan hệ giữa gen, mARN, prôtêin
20 Bài tập về mối quan hệ giữa gen, mARN, prôtêin
21 Thi online - Phiên mã, dịch mã
22 Phiên mã, dịch mã
23 Thi online - Cấu trúc của ARN và mã di truyền
24 Cấu trúc của ARN và mã di truyền
25 Livestream buổi 1: Tổng ôn về ADN, nhân đôi ADN
26 Thi online - Tổng ôn về ADN, Nhân đôi ADN
27 Giải thích cơ chế nhân đôi ADN (Chỉ thi HSG; không thi ĐH)
28 Các cấu trúc lưu trữ thông tin di truyền (Chỉ thi HSG; không thi ĐH)
29 Thi online - Bài tập về ADN, nhân đôi ADN
30 Bài tập về ADN, nhân đôi ADN
Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Đột biến lệch bội 09/07
Thi online - Đột biến lệch bội 10/07
Đột biến đa bội 12/07
Thi online - Đột biến đa bội 13/07
Bài tập tổng hợp về đột biến lệch bội, đa bội 15/07
Thi online - Bài tập tổng hợp về đột biến lệch bội, đa bội 16/07
Bồi dưỡng HSG về đột biến NST (Chỉ thi HSG; không thi ĐH) 17/07
Livestream buổi 4: Tổng ôn về đột biến NST 21/07
Di truyền Menden (P1) 24/07
Thi online - Di truyền Menden (P1) 25/07