Pro SAT: Luyện thi THPT QG Sinh học 2021 (8+)

Khởi động sinh học 2021

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Học phí: 100.000đ 100.000đ

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Sinh Học 2021

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Pro A: Luyện đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học 2021

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Pro T: Tổng ôn THPT Quốc gia môn Sinh học 2021

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Các phương pháp giải nhanh bài tập Sinh học - Khóa 2021

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Khóa NC P1: Cơ chế di truyền và biến dị - Khóa 2021

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Khóa NC: P2 - Cơ chế di truyền và biến dị - Khóa 2021

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Khóa NC: P3: Cơ chế di truyền và biến dị - Khóa 2021

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Combo: 2.400.000đ 1.600.000đ Đăng ký
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Ôn tập tổng hợp về QLDT (P4)
2 Thi online - Ôn tập tổng hợp về QLDT (P3)
3 Ôn tập tổng hợp về QLDT (P3)
4 Thi online - Ôn tập tổng hợp về QLDT (P2)
5 Ôn tập tổng hợp về QLDT (P2)
6 Thi online - Ôn tập lí thuyết tổng hợp về QLDT (P1)
7 Ôn tập lí thuyết tổng hợp về QLDT (P1)
8 Livestream buổi 7: Tổng ôn về liên kết giới tính, di truyền ngoài NST và ảnh hưởng của môi trường
9 Thi online - Ôn tập về liên kết giới tính và ảnh hưởng của môi trường đến kiểu gen
10 Thi online - Di truyền ngoài nhiễm sắc thể và ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện kiểu gen
11 Di truyền ngoài nhiễm sắc thể và ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện kiểu gen
12 Bài tập di truyền liên kết giới tính trong các đề thi HSG (Chỉ thi HSG; không thi ĐH)
13 Thi online - Di truyền liên kết giới tính
14 Di truyền liên kết giới tính
15 Xác định bản đồ di truyền (Chỉ thi HSG; không thi ĐH)
16 Livestream buổi 6: Tổng ôn về hoán vị gen
17 Thi online - Tổng ôn về Hoán vị gen
18 Thi online - Di truyền hoán vị gen (P2)
19 Di truyền hoán vị gen (P2)
20 Thi online - Di truyền hoán vị gen (P1)
21 Di truyền hoán vị gen (P1)
22 Livestream buổi 5: Tổng ôn về Di truyền Menden, tương tác gen
23 Thi online - Tổng ôn về Di truyền Menden, tương tác gen
24 Cơ sở sinh hóa của tương tác gen (Chỉ thi HSG; không thi ĐH)
25 Thi online - Di truyền tương tác gen (P2)
26 Di truyền tương tác gen (P2)
27 Thi online - Di truyền tương tác gen (P1)
28 Di truyền tương tác gen (P1)
29 Menden là người đặt nền móng cho sự ra đời của Di truyền học (Chỉ thi HSG; không thi ĐH)
30 Kiểm tra giữa học kì 1 (Livestream trên Face)
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Minh Huong Moon

facebook.com/minhhuongmoon04

0981921639

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Thi online - Ôn tập tổng hợp về QLDT (P4) 23/09
Ôn tập tổng hợp về QLDT (P5) 25/09
Thi online - Ôn tập tổng hợp về QLDT (P5) 26/09
Ôn tập tổng hợp về QLDT (P6) 29/09
Livestream buổi 8: Ôn tập Quy luật di truyền (P1) 29/09
Thi online - Ôn tập tổng hợp về QLDT (P6) 30/09
Ôn tập tổng hợp về QLDT (P7) 02/10
Thi online - Ôn tập tổng hợp về QLDT (P7) 03/10
Ôn tập tổng hợp về QLDT (P8) 06/10
Thi online - Ôn tập tổng hợp về QLDT (P8) 07/10