V-Moon: Luyện thi THPT QG Hóa học 2021 (8+)

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Hóa Học 2021

Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live S : Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live A : Luyện 35 đề chuẩn môn Hóa học 2021

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Live T : Tổng ôn 8+ môn Hóa học 2021

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Bí kíp giải các bài tập Hóa Vô Cơ

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Học phí: 150.000đ 100.000đ

Bí kíp giải bài tập Hóa hữu cơ

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Học phí: 150.000đ 100.000đ

Combo: 2.400.000đ 1.600.000đ Đăng ký
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Thi online: Khái niệm - Gọi tên ESTE
2 Khái niệm - Gọi tên ESTE
3 Giải đáp khái niệm ESTE - Tại sao thay thế nhóm OH của axit mà không phải OH của ancol
4 Thi online - Các bài toán tổng hợp nâng cao về hóa hữu cơ - Phần 2
5 Các bài toán tổng hợp nâng cao về hóa hữu cơ - Phần 2
6 Thi online - Các bài toán tổng hợp nâng cao về hóa hữu cơ - Phần 1
7 Các bài toán tổng hợp nâng cao về hóa hữu cơ - Phần 1
8 Thi online - Các bài toán tổng hợp nâng cao về hóa vô cơ - Phần 2
9 Các bài toán tổng hợp nâng cao về hóa vô cơ - Phần 2
10 Live20h - Chữa đề Tính chất gốc muối –COONa và chuyên đề bài tập muối hữu cơ
11 Thi online - Tính chất gốc muối –COONa và chuyên đề bài tập muối hữu cơ
12 Tính chất gốc muối –COONa và chuyên đề bài tập muối hữu cơ
13 Thi online - Các bài toán tổng hợp nâng cao về hóa vô cơ - Phần 1
14 Thi online - Các mẫu câu hỏi lý thuyết, vận dụng, vận dụng cao - Đề 2
15 Các bài toán tổng hợp nâng cao về hóa vô cơ - Phần 1
16 Thi online - Các mẫu câu hỏi lý thuyết, vận dụng, vận dụng cao - Đề 1
17 Live20h - Chữa chuyên đề bài tập axit cacboxylic cơ bản
18 Thi online - Chuyên đề bài tập axit cacboxylic cơ bản
19 PP làm các mẫu câu hỏi lý thuyết, vận dụng, vận dụng cao
20 Chuyên đề bài tập axit cacboxylic cơ bản
21 Thi online - Tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –COOH của axit cacboxylic
22 Live20h - Chữa đề tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –COOH của axit cacboxylic
23 Tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –COOH của axit cacboxylic
24 Live20h - Chữa chuyên đề bài tập anđehit cơ bản
25 Thi online - Chuyên đề bài tập anđehit cơ bản
26 Chuyên đề bài tập anđehit cơ bản
27 Live 20h - Chữa đề tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –CHO của anđehit
28 Thi online - Đề tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –CHO của anđehit
29 Tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –CHO của anđehit
30 Live20h - Chữa chuyên đề bài tập ancol - phenol cơ bản
Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Đặc trưng - Các dạng bài tập thủy phân este thường 09/07
Thi online: Các dạng bài tập thủy phân este thường 10/07
Hướng dẫn định lượng cấu tạo và đếm đồng phân ESTE 10/07
Thi online: Hướng dẫn định lượng cấu tạo và đếm đồng phân ESTE 10/07
Trọng tâm tính chất hóa học của ESTE 10/07
Thi online: Trọng tâm tính chất hóa học của ESTE 10/07
Đặc trưng - Các dạng bài tập thủy phân este loại I 12/07
Thi online - Các dạng bài tập thủy phân este loại I 13/07
Đặc trưng - Các dạng bài tập thủy phân este của phenol (loại II) 15/07
Thi online - Các dạng bài tập thủy phân este của phenol (loại II) 16/07