V-Moon: Luyện thi THPT QG Hóa học 2021 (8+)

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Hóa Học 2021

Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live A : Luyện 35 đề chuẩn môn Hóa học 2021

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Live T : Tổng ôn 8+ môn Hóa học 2021

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Combo: 2.400.000đ 1.600.000đ Đăng ký
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Lý thuyết đặc trưng - So sánh các hợp chất CACBOHIĐRAT
2 Thi online - Tổng quan tính chất hóa học của các hợp chất CACBOHIĐRAT - Đề 2
3 Thi online - Tổng quan tính chất hóa học của các hợp chất CACBOHIĐRAT - Đề 1
4 Live S Hóa - Kiểm tra lý thuyết chương ESTE - đề số 01
5 Tổng quan tính chất hóa học của các hợp chất CACBOHIĐRAT
6 Thi online - Tổng quan khái niệm - cấu tạo - TCVL - ứng dụng của CACBOHIĐRAT
7 Tổng quan khái niệm - cấu tạo - TCVL - ứng dụng của CACBOHIĐRAT
8 Thi online - Bài tập đốt cháy kết hợp thủy phân hỗn hợp ESTE thường
9 Live - Phân tích sự kết hợp đốt cháy và thủy phân của hỗn hợp ESTE thường
10 Thi online - Lý thuyết nâng cao - tổng hợp về LIPT - CHẤT BÉO
11 Thi online - Các câu hỏi lý thuyết trọng tâm về polisaccarit - XENLULOZƠ
12 Lý thuyết nâng cao - tổng hợp về LIPT - CHẤT BÉO
13 Lý thuyết trọng tâm về polisaccarit - XENLULOZƠ
14 Thi online - Bài tập đốt cháy kết hợp thủy phân một ESTE thường
15 Live - Phân tích sự kết hợp đốt cháy và thủy phân của một ESTE thường
16 BTCB - Bài tập đốt cháy kết hợp thủy phân ESTE thường
17 Thi online - Các câu hỏi lý thuyết trọng tâm về polisaccarit - TINH BỘT
18 Bài tập đốt cháy và tính chất khác của CHẤT BÉO
19 Thi online - Bài tập đốt cháy và tính chất khác của CHẤT BÉO
20 Lý thuyết trọng tâm về polisaccarit - TINH BỘT
21 Thi online - Các câu hỏi lý thuyết trọng tâm về đisaccarit - SACCAROZƠ
22 Các dạng bài tập thủy phân CHẤT BÉO
23 Thi online - Các dạng bài tập thủy phân CHẤT BÉO
24 Thi online - Câu hỏi lý thuyết điều chế - ứng dụng của LIPIT - CHẤT BÉO
25 Lý thuyết trọng tâm về đisaccarit - SACCAROZƠ
26 Lý thuyết điều chế - ứng dụng của LIPIT - CHẤT BÉO
27 Thi online - Các câu hỏi lý thuyết trọng tâm về monosaccarit - FRUCTOZƠ
28 Lý thuyết trọng tâm về monosaccarit - FRUCTOZƠ
29 Thi online - Các câu hỏi lý thuyết trọng tâm về monosaccarit - GLUCOZƠ
30 Thi online - Câu hỏi lý thuyết tổng hợp về tính chất hóa học của CHẤT BÉO
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Nga Nga Moon

facebook.com/ngangamoon04

0374166777

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Thi online - Lý thuyết đặc trưng - So sánh các hợp chất CACBOHIĐRAT 23/09
Lý thuyết đặc trưng - Nhận biết hợp chất CACBOHIĐRAT thông qua giả thiết chữ 24/09
Thi online - Lý thuyết đặc trưng - Nhận biết hợp chất CACBOHIĐRAT thông qua giả thiết chữ 25/09
Giải đáp về cách gọi tên ESTE - Các gốc R và R' cần nhớ 25/09
Giải đáp về cách biểu diễn ESTE 26/09
Lý thuyết đặc trưng - Phát biểu - mệnh đề đúng sai về hợp chất CACBOHIĐRAT 26/09
Thi online - Lý thuyết đặc trưng - Phát biểu - mệnh đề đúng sai về hợp chất CACBOHIĐRAT 27/09
Giải đáp về công thức tính độ bất bão hòa của hợp chất hữu cơ 27/09
Lý thuyết đặc trưng - Đếm số phát biểu - mệnh đề đúng sai về hợp chất CACBOHIĐRAT 28/09
Thi online - Lý thuyết đặc trưng - Đếm số phát biểu - mệnh đề đúng sai về hợp chất CACBOHIĐRAT 29/09