02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn |
|
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Ngữ pháp tiếng anh cho kỳ thi THPTQuốc gia 2019

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2019
Giáo viên: Vũ Mai Phương
Lần xem / bài:10
Số bài: 562
Học phí: 700.000đ
Hạn sử dụng: 25-06-2019
STT Bài học
1 CĐ1 - Cấu tạo từ và từ loại (EV1000)
2 Họ của từ - Word Family (EV1001)
3 Luyện tập về cấu tạo từ và từ loại (EV1002)
4 Chữa bài tập Nâng cao về cấu tạo từ và từ loại (EV1003)
5 Luyện tập - Cấu tạo từ và từ loại 1 (ET1000)
6 Luyện tập - Cấu tạo từ và từ loại 2 (ET1001)
7 Luyện tập - Cấu tạo từ và từ loại 3 (ET1002)
8 Luyện tập - Cấu tạo từ và từ loại 4 (ET1003)
9 Thi online - Cấu tạo từ và từ loại 1 (ET1004)
10 Thi online - Cấu tạo từ và từ loại 2 (ET1005)
11 Thi online - Cấu tạo từ và từ loại 3 (ET1006)
12 CĐ2 - Từ loại - Danh từ 1 (EV1004)
13 Danh từ 2 (EV1005)
14 Danh từ 3 (EV1006)
15 Luyện tập - Danh từ 1 (ET1007)
16 Luyện tập - Danh từ 2 (ET1008)
17 Luyện tập - Danh từ 3 (ET1009)
18 Luyện tập - Danh từ 4 (ET1010)
19 Luyện tập - Danh từ 5 (ET1011)
20 Luyện tập - Danh từ 6 (ET1012)
21 Thi online - Danh từ 1 (ET1013)
22 Tính từ 3 (EV1009)
23 Tính từ 4 (EV1010)
24 Luyện tập - Tính từ 1 (ET1016)
25 Luyện tập - Tính từ 2 (ET1017)
26 Luyện tập - Tính từ 3 (ET1018)
27 Luyện tập - Tính từ 4 (ET1019)
28 Thi online - Tính từ 1 (ET1020)
29 Trạng từ (EV1011)
30 Chữa bài tập trạng từ (EV1012)
31 Luyện tập - Trạng từ 1 (ET1023)
32 Luyện tập - Trạng từ 2 (ET1024)
33 Luyện tập - Trạng từ 3 (ET1025)
34 Luyện tập - Trạng từ 4 (ET1026)
35 Luyện tập - Trạng từ 5 (ET1027)
36 Thi online - Trạng từ 1 (ET1028)
37 Thi online - Trạng từ 2 (ET1029)
38 Thi online - Trạng từ 3 (ET1030)
39 Cấp so sánh (EV1013)
40 Chữa bài tập cấp so sánh (EV1014)
41 Đại từ 1 (EV1015)
42 Đại từ 2 (EV1016)
43 Chữa bài tập Đại từ (EV1017)
44 Luyện tập - Đại từ 1 (ET1031)
45 Luyện tập - Đại từ 2 (ET1032)
46 Thi online - Đại từ 1 (ET1034)
47 Thi online - Đại từ 2 (ET1035)
48 Thi online - Đại từ 3 (ET1036)
49 Mạo từ 1 (EV1018)
50 Mạo từ 2 (EV1019)
51 Chữa bài tập Mạo từ (EV1021)
52 Luyện tập - Mạo từ 1 (ET1037)
53 Luyện tập - Mạo từ 2 (ET1038)
54 Luyện tập - Mạo từ 3 (ET1039)
55 Luyện tập - Mạo từ 4 (ET1040)
56 Thi online - Mạo từ 1 (ET1041)
57 Thi online - Mạo từ 2 (ET1043)
58 CĐ3 - Thì của động từ - Hiện tại tiếp diễn (EV1022)
59 Hiện tại đơn (EV1023)
60 Luyện tập - Thì của động từ 1 (ET1044)
61 Luyện tập - Thì của động từ 2 (ET1045)
62 QK đơn và QK tiếp diễn (EV1024)
63 Luyện tập - Thì của động từ 3 (ET1046)
64 Luyện tập - Thì của động từ 4 (ET1047)
65 Hiện tại hoàn thành (EV1025)
66 Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (EV1026)
67 QK hoàn thành & QK hoàn thành tiếp diễn (EV1027)
68 Thì tương lai đơn (EV1028)
69 Luyện tập - Thì của động từ 5 (ET1048)
70 Luyện tập - Thì của động từ 6 (ET1049)
71 Luyện tập - Thì của động từ 7 (ET1050)
72 Thi online - Thì của động từ 1 (ET1051)
73 Thi online - Thì của động từ 2 (ET1052)
74 Thi online - Thì của động từ 3 (ET1053)
75 Tính từ 2 (EV1008)
76 Sự hòa hợp giữa các thì (EV1030)
77 Luyện tập - Sự hòa hợp giữa các thì 1 (ET1054)
78 Luyện tập - Sự hòa hợp giữa các thì 2 (ET1055)
79 Thi online - Sự hòa hợp giữa các thì 1 (ET1056)
80 Thi online - Sự hòa hợp giữa các thì 2 (ET1057)
81 Thi online - Sự hòa hợp giữa các thì 3 (ET1058)
82 CĐ4 - Các vấn đề về động từ - Phân từ (EV1031)
83 Luyện tập - Phân từ 1 (ET1059)
84 Luyện tập - Phân từ 2 (ET1060)
85 Thi online - Phân từ 1 (ET1061)
86 Thi online - Phân từ 2 (ET1062)
87 Thi online - Phân từ 3 (ET1063)
88 Cách dùng Be- Have - Do (EV1032)
89 Luyện tập - Cách dùng Be- Have - Do 1 (ET1064)
90 Luyện tập - Cách dùng Be- Have - Do 2 (ET1065)
91 Thi online - Cách dùng Be- Have - Do 1 (ET1066)
92 Thi online - Cách dùng Be- Have - Do 2 (ET1067)
93 Thi online - Cách dùng Be- Have - Do 3 (ET1068)
94 Các loại động từ (EV1033)
95 Luyện tập - Các loại động từ 1 (ET1069)
96 Luyện tập - Các loại động từ 2 (ET1070)
97 Thi online - Các loại động từ 1 (ET1071)
98 Thi online - Các loại động từ 2 (ET1072)
99 Thi online - Các loại động từ 3 (ET1073)
100 Động từ khuyết thiếu (EV1034)
101 Luyện tập - Động từ khuyết thiếu 1 (ET1074)
102 Luyện tập - Động từ khuyết thiếu 2 (ET1075)
103 Thi online - Động từ khuyết thiếu 1 (ET1076)
104 Thi online - Động từ khuyết thiếu 2 (ET1077)
105 Thi online - Động từ khuyết thiếu 3 (ET1078)
106 Động từ nguyên mẫu (EV1035)
107 Mạo từ 3 (EV1020)
108 Luyện tập - Động từ nguyên mẫu 1 (ET1079)
109 Luyện tập - Động từ nguyên mẫu 2 (ET1080)
110 Thi online - Động từ nguyên mẫu 1 (ET1081)
111 Thi online - Động từ nguyên mẫu 2 (ET1082)
112 Thi online - Động từ nguyên mẫu 3 (ET1083)
113 Danh động từ (EV1036)
114 Luyện tập - Danh động từ 1 (ET1084)
115 Luyện tập - Danh động từ 2 (ET1085)
116 Thi online - Danh động từ 1 (ET1086)
117 Thi online - Danh động từ 2 (ET1087)
118 Thi online - Danh động từ 3 (ET1088)
119 Các cấu trúc với động từ nguyên mẫu và danh động từ (EV1037)
120 Luyện tập - Các cấu trúc với động từ nguyên mẫu và danh động từ 1 (ET1089)
121 Luyện tập - Các cấu trúc với động từ nguyên mẫu và danh động từ 2 (ET1090)
122 Thi online - Các cấu trúc với động từ nguyên mẫu và danh động từ 1 (ET1091)
123 Thi online - Các cấu trúc với động từ nguyên mẫu và danh động từ 2 (ET1092)
124 Thi online- Các cấu trúc với động từ nguyên mẫu và danh động từ 3 (ET1093)
125 Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (EV1038)
126 Luyện tập - Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ 1 (ET1094)
127 Luyện tập - Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ 2 (ET1095)
128 Thi online - Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ 1 (ET1096)
129 Thi online - Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ 2 (ET1097)
130 Thi online - Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ 3 (ET1098)
131 CĐ5 - Giới từ 1 (EV1039)
132 Giới từ 2 (EV1040)
133 Giới từ 3 (EV1041)
134 Giới từ 4 (EV1042)
135 Luyện tập - Giới từ 1 (ET1099)
136 Luyện tập - Giới từ 2 (ET1100)
137 Luyện tập - Giới từ 3 (ET1101)
138 Luyện tập - Giới từ 4 (ET1102)
139 Luyện tập - Giới từ 5 (ET1103)
140 Luyện tập - Giới từ 6 (ET1104)
141 Luyện tập - Giới từ 7 (ET1105)
142 Luyện tập - Giới từ 8 (ET1106)
143 Thi online - Giới từ 1 (ET1107)
144 Thi online - Giới từ 2 (ET1108)
145 Cụm động từ 1 (EV1043)
146 Cụm động từ 2 (EV1044)
147 Cụm động từ 3 (EV1045)
148 Luyện tập - Cụm động từ 1 (ET1109)
149 Luyện tập - Cụm động từ 2 (ET1110)
150 Luyện tập - Cụm động từ 3 (ET1111)
151 Luyện tập - Cụm động từ 4 (ET1112)
152 Luyện tập - Cụm động từ 5 (ET1113)
153 Luyện tập - Cụm động từ 6 (ET1114)
154 Thi online - Cụm động từ 1 (ET1115)
155 Thi online - Cụm động từ 2 (ET1116)
156 Thi online - Cụm động từ 3 (ET1117)
157 CĐ6 - Câu điều kiện 1 (EV1046)
158 Câu điều kiện 2 (EV1047)
159 Luyện tập - Câu điều kiện 1 (ET1118)
160 Luyện tập - Câu điều kiện 2 (ET1119)
161 Luyện tập - Câu điều kiện 3 (ET1120)
162 Luyện tập - Câu điều kiện 4 (ET1121)
163 Luyện tập - Câu điều kiện 5 (ET1122)
164 Tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn (EV1029)
165 Thi online - Câu điều kiện 1 (ET1123)
166 Thi online - Câu điều kiện 2 (ET1124)
167 Thi online - Câu điều kiện 3 (ET1125)
168 CĐ7 - Câu chủ động, bị động 1 (EV1048)
169 Câu chủ động, bị động 2 (EV1049)
170 Câu chủ động, bị động 3 (EV1050)
171 Câu chủ động, bị động 4 (EV1051)
172 Câu chủ động, bị động 5 (EV1052)
173 Luyện tập - Câu chủ động, bị động 1 (ET1126)
174 Luyện tập - Câu chủ động, bị động 2 (ET1127)
175 Luyện tập - Câu chủ động, bị động 3 (ET1128)
176 Luyện tập - Câu chủ động, bị động 4 (ET1129)
177 Thi online - Câu chủ động, bị động 1 (ET1130)
178 Thi online - Câu chủ động, bị động 2 (ET1131)
179 Thi online - Câu chủ động, bị động 3 (ET1132)
180 CĐ8 - Câu trực tiếp, gián tiếp 1 (EV1053)
181 Câu trực tiếp, gián tiếp 2 (EV1054)
182 Câu trực tiếp, gián tiếp 3 (EV1055)
183 Câu trực tiếp, gián tiếp 4 (EV1056)
184 Câu trực tiếp, gián tiếp 5 (EV1057)
185 Luyện tập - Câu trực tiếp, gián tiếp 1 (ET1133)
186 Luyện tập - Câu trực tiếp, gián tiếp 2 (ET1134)
187 Luyện tập - Câu trực tiếp, gián tiếp 3 (ET1135)
188 Luyện tập - Câu trực tiếp, gián tiếp 4 (ET1136)
189 Luyện tập - Câu trực tiếp, gián tiếp 5 (ET1137)
190 Luyện tập - Câu trực tiếp, gián tiếp 6 (ET1138)
191 Thi online - Câu trực tiếp, gián tiếp 1 (ET1139)
192 Thi online - Câu trực tiếp, gián tiếp 2 (ET1140)
193 Tính từ 1 (EV1007)
194 Thi online - Câu trực tiếp, gián tiếp 3 (ET1141)
195 CĐ9 - Đảo ngữ 1 (EV1058)
196 Đảo ngữ 2 (EV1059)
197 Đảo ngữ 3 (EV1060)
198 Luyện tập - Đảo ngữ 1 (ET1142)
199 Luyện tập - Đảo ngữ 2 (ET1143)
200 Luyện tập - Đảo ngữ 3 (ET1144)
201 Luyện tập - Đảo ngữ 4 (ET1145)
202 Luyện tập - Đảo ngữ 5 (ET1146)
203 Thi online - Đảo ngữ 1 (ET1147)
204 Thi online - Đảo ngữ 2 (ET1148)
205 Thi online - Đảo ngữ 3 (ET1149)
206 CĐ10 - Câu hỏi đuôi
207 Luyện tập - Câu hỏi đuôi 1 (ET1150)
208 Luyện tập - Câu hỏi đuôi 2 (ET1151)
209 Thi online - Câu hỏi đuôi 1 (ET1152)
210 Thi online - Câu hỏi đuôi 2 (ET1153)
211 Thi online- Câu hỏi đuôi 3 (ET1154)
212 CĐ11 - Giả định cách
213 Luyện tập - Giả định cách 1 (ET1155)
214 Luyện tập - Giả định cách 2 (ET1156)
215 Thi online - Giả định cách 1 (ET1157)
216 Thi online - Giả định cách 2 (ET1158)
217 Thi online- Giả định cách 3 (ET1159)
218 CĐ12 - Liên từ và các dạng mệnh đề- Mệnh đề quan hệ 1
219 Mệnh đề quan hệ 2
220 Luyện tập - Mệnh đề quan hệ 1 (ET1160)
221 Luyện tập - Mệnh đề quan hệ 2 (ET1161)
222 Luyện tập - Mệnh đề quan hệ 3 (ET1162)
223 Luyện tập -Mệnh đề quan hệ 4 (ET1163)
224 Thi online - Mệnh đề quan hệ 1 (ET1164)
225 Thi online - Mệnh đề quan hệ 2 (ET1165)
226 Thi online - Mệnh đề quan hệ 3 (ET1166)
227 Các dạng mệnh đề
23-01-2019
228 Thi online - Tính từ 2 (ET1021)
23-01-2019
229 Thi online - Tính từ 3 (ET1022)
23-01-2019
230 Thi online - Danh từ 2 (ET1014)
23-01-2019
231 Thi online - Danh từ 3 (ET1015)
23-01-2019
232 Luyện tập - Các dạng mệnh đề 1 (ET1167)
25-01-2019
233 Luyện tập - Các dạng mệnh đề 2 (ET1168)
26-01-2019
234 Thi online - Các dạnh mệnh đề 1 (ET1169)
27-01-2019
235 Thi online - Các dạng mệnh đề 2 (ET1170)
28-01-2019
236 Thi online - Các dạng mệnh đề 3 (ET1171)
29-01-2019
237 Liên từ và trạng từ liên kết
31-01-2019
238 Luyện tập - Liên từ và trạng từ liên kết 1 (ET1172)
02-02-2019
239 Luyện tập - Liên từ và trạng từ liên kết 2 (ET1173)
03-02-2019
240 Thi online - Liên từ và trạng từ liên kết 1 (ET1174)
04-02-2019
241 Thi online - Liên từ và trạng từ liên kết 2 (ET1175)
05-02-2019
242 Thi online - Liên từ và trạng từ liên kết 3 (ET1176)
06-02-2019
243 CĐ13 - Chức năng giao tiếp
08-02-2019
244 Chức năng giao tiếp 2
10-02-2019
245 Luyện tập - Chức năng giao tiếp 1 (ET1177)
12-02-2019
246 Luyện tập - Chức năng giao tiếp 2 (ET1178)
13-02-2019
247 Luyện tập - Chức năng giao tiếp 3 (ET1179)
14-02-2019
248 Thi online - Chức năng giao tiếp 1 (ET1180)
15-02-2019
249 Thi online - Chức năng giao tiếp 2 (ET1181)
16-02-2019
250 CĐ14 - Các quy tắc chính tả
18-02-2019
STTAvatarThành viênBTĐL Đạt
1 nhungevil2000
Cố thêm chút nữa
19737 81
2 Thugiang2k
Nguyễn Thu Giang
19926 80
3 Fralone
Bại Não
17534 88
4 duongtuoi
Dương Tươi
18099 90
5 alivepool99
Poppy Pipo papo
15149 95
6 hanabrown
Super Changg
15510 - -
7 dobichngoc0105
Đỗ Thị Bích Ngọc
14373 83
8 hailuckyperson1
Trần Duy Hải
12691 86
9 tranlua
Trần Thị Lụa
12165 91
10 duyen352
Nguyễn Thị Duyên
17769 - -
11 khanhhuyenxinhdep
Nguyễn Khánh Huyền
12139 - -
12 dungirq
Nguyễn Việt Dũng
13595 - -
13 trinhvanmuoihai012
Mai Hoàng Tín
10862 91
14 2th1301
Nguyễn Thị Thu Thủy
12516 80
15 thanhhuyen2k
Ngô Thanh Huyền
12270 - -
16 thanhkieuueh
Đặng Thanh Kiều
12829 80
17 gianggiangphi
Phí Hương Giang
10106 89
18 livetostudy
Lê Vũ Xuân Oanh
10431 92
19 doyenngoc
fck the world
9469 92
20 doanngocnguyen
Đoàn Ngọc Nguyên
11679 - -
21 trampham21122001
Phạm Thị Thu Trâm
10004 93
22 ShootingTp
NTTP
10882 - -
23 sonanhnguyen
Nguyễn Thị Ánh Son
8976 93
24 nkseha
Nguyễn Thị Ngọc Khánh
10032 80
25 duonghoathuong20
Dương Thị Hoa Thương
9564 86
26 ntt195000
Nguyễn Thùy Trang
9624 83
27 lelinhchi2000
Lê Linh Chi
8812 87
28 Loclucky
cố đậu ok
10807 80
29 huepkk
Chu Thị Huế
10337 83
30 conmuada
bùi thị thía
12160 - -