Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Reading the passage carefully and choose the correct answer (A,B,C or D) for each sentence from 1 to 4.

Education (1)_________ another area of social life in which information technology is changing the way we communicate. Today’s college students may not simply sit in a lecture or a library (2)__________about their field. Through their computers and the wonders of virtual reality, they can participate (3) ______________ lifelike stimulated experiences. Consider the following scenario of the future of (4) ____________ mae possible through developments in information technology.

Câu 28.

A. is

B. are

C. were

D. was

Đáp án A

Đáp án A. is
Giải thích : ô trống cần điền là động từ chính của câu, chủ ngữ ngôi ba số ít (education) và thông tin trong câu đang nói đến hiện tại nên chọn động từ ở hiện tại.


Câu 29.

A. learning

B. to learn

C. learn

D. to learning

Đáp án B

Đáp án B. to learn
Giải thích : ở đây đơn giản nghĩa là “để học”, chú ý sự liên tục của câu văn : “Today’s college students may not simply sit in a lecture or a library to learn about their field.”


Câu 30.

A. in

B. with

C. from

D. for

Đáp án A

Đáp án A. in
Giải thích : to participate in = to take part in : tham gia


Câu 31.

A. education

B. educate

C. educational

D. educator

Đáp án A

Đáp án A. education
Giải thích : ô trống ngay sau “of” nên phải là danh từ/cụm danh từ hoặc danh động từ, do đó loại A và D. Dịch nghĩa của câu văn, chỉ có A là hợp lý.