When ice skating, it is very important to have good equipment and use it properly. When choosing a pair of skates, look ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

When ice skating, it is very important to have good equipment and use it properly. When choosing a pair of skates, look ?

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.
When ice skating, it is very important to have good equipment and use it properly. When choosing a pair of skates, look for high quality skating shoes with sharp steel blades. Choosing the right size skates is also important. The leather shoes, which are called boots, should reach up to about the middle of your calf.
Make sure that your skate boots fit snugly. First, put on two pairs of cotton or lightweight wool socks. Then, step into your skaters. Your heels should not be able to slide up and down in the boots. If your boots do not fit properly, they will not support your feet, and the skaters won’t respond correctly when you move your muscles. It will look like your ankles are weak and will cause severe discomfort.
Each boot is attached a metal blade by crews at two different places. The blade of skate is a narrow piece of steel that is strong enough to support the weight of your body. The bottom of the skate, which touches the ice, is hollowed out, leaving two very thin edges. Skates have guards, pieces of wood or rubber that fit over blades to protect these edges. You should use these guards when wearing your skates off the ice, and when you are not using your skates.
Câu 1. Which is the following is closest in meaning to “equipment” in paragraph 1?
A Necessary things B health
C clothingD electrical devices
Câu 2. According to the passage, why is it important that your skate boots fit snugly?
A So your feet will stay warm. B So your heels will slide up and down
C So your ankles will hurt more. D So your skates will respond to your muscles movement.
Câu 3. Based on the information in the passage, what should skaters wear?
A leather gloves B lightweight coat
C Two pairs of socks D tall boots
Câu 4. What does “it” in paragraph 2 refer to?
A recording to your muscles B buying good skates
C wearing skates that don’t fit D wearing skates that fit snugly
Câu 5. Which of the following means most nearly the same as “respond” in the passage?
A support B question
C answer D react
Câu 6. Based on the information in paragraph 3, what can be inferred about skate blades?
A Skate blades are dull. B Blades can be damaged if worn on cement.
C You should never wear your skates when you are not on ice. D Blades are made of steel and very difficult to damage.
Câu 7. What is the main purpose of paragraph 3?
A To promote a particular kind of ice skate B To instruct skaters on blade maintenance
C To inform skaters about a possible danger D To explain how boots should fit

Đáp án

Khi trượt băng, điều quan trọng là phải có trang bị tốt và sử dụng nó đúng cách. Khi chọn một đôi giày trượt, hãy tìm đôi giày trượt băng chất lượng cao với lưỡi thép sắc nét. Việc chọn giày trượt phù hợp cũng rất quan trọng. Những đôi giày da, được gọi là giày ống, nên đạt đến khoảng giữa bắp chân của bạn. 
Hãy chắc chắn rằng giày trượt của bạn vừa văn thoải mái. Đầu tiên, đi hai đôi tất cotton hoặc tất len nhẹ. Sau đó, bước vào giày trượt. Gót chân của bạn không nên trượt lên và xuống trong giầy. Nếu giày của bạn không vừa vặn hoàn hảo, chúng sẽ không hỗ trợ bàn chân của bạn, và người trượt sẽ không phản ứng chính xác khi bạn di chuyển cơ. Nó sẽ giống như mắt cá chân của bạn yếu và sẽ gây ra sự khó chịu nghiêm trọng. 
Mỗi cái giày được gắn bởi một lưỡi kim loại bằng ốc vít ở hai chỗ khác nhau. Lưỡi trượt là một mảnh thép hẹp đủ mạnh để hỗ trợ trọng lượng cơ thể bạn. Đáy của giày trượt, chỗ chạm vào băng, được làm rỗng, để lại hai cạnh rất mỏng. Giày trượt có phần bảo vệ, là miếng gỗ hoặc cao su phù hợp với lưỡi để bảo vệ các cạnh này. Bạn nên sử dụng những đồ bảo vệ này khi đi giày trượt ngoài sân băng, và khi bạn không sử dụng giày trượt.
Câu 1. Đáp án A

Dịch nghĩa: Đáp án nào gần nghĩa nhất với “equipment” – trang bị ở đoạn 1?
A: những thứ cần thiết
B. sức khỏe
C. quần áo
D. thiết bị điện tử

Câu 2. Đáp án D

Dịch nghĩa: Theo bài, tại sao điều quan trọng là giày trượt của bạn vừa vặn thoải mái?
A: Để chân của bạn sẽ được ấm
B: Để gót chân của bạn sẽ trượt lên trượt xuống
C: Để mắt cá chân của bạn bị tổn thương nhiều hơn
D: Để giày trượt của bạn sẽ phản ứng lại các chuyển động cơ của bạn.
Giải thích: Thông tin nằm ở: “If your boots do not fit properly, they will not support your feet, and the skaters won’t respond correctly when you move your muscles.”: Nếu giày của bạn không vừa vặn hoàn hảo, chúng sẽ không hỗ trợ bàn chân của bạn, và người trượt sẽ không phản ứng chính xác khi bạn di chuyển cơ.

Câu 3. Đáp án C

Dịch nghĩa: Dựa vào thông tin trong bài, người trượt cần mang gì?
A: gang tay da
B: áo phao nhẹ
C: 2 đôi tất
D. giày ủng cao
Giải thích: Thông tin nằm ở: “First, put on two pairs of cotton or lightweight wool socks”: Đầu tiên, đi hai đôi tất cotton hoặc tất len nhẹ.

Câu 4. Đáp án C

Dịch nghĩa: Từ “it” – điều đó ở đoạn 2 chỉ gì?
A: Ghi lại cơ
B: mua giày trượt tốt
C: mang giày trượt không vừa vặn
D. mang giày trượt vừa vặn thoải mái
Giải thích: Thông tin nằm ở: “If your boots do not fit properly, they will not support your feet, and the skaters won’t respond correctly when you move your muscles. It will look like your ankles are weak and will cause severe discomfort.”: Nếu giày của bạn không vừa vặn hoàn hảo, chúng sẽ không hỗ trợ bàn chân của bạn, và người trượt sẽ không phản ứng chính xác khi bạn di chuyển cơ. Nó – việc mang giày không vừa vặn sẽ giống như mắt cá chân của bạn yếu và sẽ gây ra sự khó chịu nghiêm trọng.

Câu 5. Đáp án D

Dịch nghĩa: Đáp án nào sau đây gần nghĩa nhất với “respond” – phản ứng lại trong bài?
A: ủng hộ
B: hỏi
C. trả lời
D: phản ứng

Câu 6. Đáp án B

Dịch nghĩa: Dựa vào thông tin ở đoạn 3, có thể suy ra gì về lưỡi của giày trượt?
A: Lưỡi giày trượt cùn.
B: Lưỡi giày có thể bị hỏng nếu bị đi trên xi măng.
C: Bạn không bao giờ nên đi giày trượt khi bạn không ở trên băng.
D: Lưỡi giày được làm từ thép và khó bị làm hư hại.
Giải thích: Thông tin nằm ở: “You should use these guards when wearing your skates off the ice, and when you are not using your skates”: Bạn nên sử dụng những đồ bảo vệ này khi đi giày trượt ngoài sân băng, và khi bạn không sử dụng giày trượt.

Câu 7. Đáp án B

Dịch nghĩa: Mục đích chính của đoạn 3 là gì?
A: Quảng cáo một loại giày trượt bang
B: Hướng dẫn người trượt về cách giữ gìn lưỡi giày
C: Thông báo với người trượt về nguy hiểm có thể xảy ra
D: Giải thích giày ống nên vừa như thế nào
Giải thích: Đoạn văn chủ yếu nói về cách bảo vệ lưỡi giày, thể hiện rõ nét qua: “Skates have guards, pieces of wood or rubber that fit over blades to protect these edges. You should use these guards when wearing your skates off the ice, and when you are not using your skates.”: Giày trượt có phần bảo vệ, là miếng gỗ hoặc cao su phù hợp với lưỡi để bảo vệ các cạnh này. Bạn nên sử dụng những đồ bảo vệ này khi đi giày trượt ngoài sân băng, và khi bạn không sử dụng giày trượt