[VNA] Cho hạt nhân {{Z1}}^{{A1}}X và hạt nhân {{Z2}}^{{A2}}Y có độ hụt khối lần lượt là ∆m1 và ∆m2. Biết hạt nhân {?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

[VNA] Cho hạt nhân {{Z1}}^{{A1}}X và hạt nhân {{Z2}}^{{A2}}Y có độ hụt khối lần lượt là ∆m1 và ∆m2. Biết hạt nhân {?

ID [755927]

[VNA] Cho hạt nhân \(_{{Z_1}}^{{A_1}}X\) và hạt nhân \(_{{Z_2}}^{{A_2}}Y\) có độ hụt khối lần lượt là ∆m1 và ∆m2. Biết hạt nhân \(_{{Z_1}}^{{A_1}}X\) bền vững hơn hạt nhân \(_{{Z_2}}^{{A_2}}Y\). Hệ thức đúng là

A. \(\dfrac{{\Delta {m_1}}}{{{A_1}}} < \dfrac{{\Delta {m_2}}}{{{A_2}}}\)
B. \(\dfrac{{\Delta {m_1}}}{{{A_1}}} > \dfrac{{\Delta {m_2}}}{{{A_2}}}\)
C. A1 > A2
D. ∆m1 > ∆m2
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Hạt X bền vững hơn hạt Y → năng lượng liên kết riêng của hạt X lớn hơn hạt Y.
Vậy: \(\dfrac{{\Delta {m_1}}}{{{A_1}}} > \dfrac{{\Delta {m_2}}}{{{A_2}}}\).