[VNA] Khi nói về dao động điều hòa của một chất điểm, phát biểu nào dưới đây đúng ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

[VNA] Khi nói về dao động điều hòa của một chất điểm, phát biểu nào dưới đây đúng ?

ID [755930]

[VNA] Khi nói về dao động điều hòa của một chất điểm, phát biểu nào dưới đây đúng ?

A. Ở vị trí cân bằng, chất điểm có vận tốc bằng không và gia tốc cực đại
B. Ở vị trí biên, chất điểm có vận tốc bằng không và gia tốc bằng không
C. Ở vị trí cân bằng, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc bằng không
D. Ở vị trí biên, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc cực đại
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Ở VTCB (x = 0), độ lớn vận tốc cực đại vmax = ωA, gia tốc a = −ω2x = 0.