[VNA] Một chất điểm M chuyển động thẳng trên trục Ox với phương trình x = 5 + 6t (x tính bằng m, t tính bằng s). Chất đi?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

[VNA] Một chất điểm M chuyển động thẳng trên trục Ox với phương trình x = 5 + 6t (x tính bằng m, t tính bằng s). Chất đi?

ID [755937]

[VNA] Một chất điểm M chuyển động thẳng trên trục Ox với phương trình x = 5 + 6t (x tính bằng m, t tính bằng s). Chất điểm M

A. có tọa độ ban đầu bằng 6 m
B. có gia tốc bằng 3 m/s2
C. có vận tốc ban đầu 5 m/s
D. có vận tốc bằng 6 m/s
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Phương trình chuyển độn tổng quát: x = x0 + vt.
Tọa độ ban đầu của chất điểm (t = 0) là x0 = 5 m.
Phương trình chuyển động của chất điểm là phương trình chuyển động thẳng đều → gia tốc a = 0.
Chất điểm chuyển động thẳng đều với vận tốc v = 6 m/s.