[VNA] Phát biểu nào sau đây đúng với cuộn thuần cảm ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

[VNA] Phát biểu nào sau đây đúng với cuộn thuần cảm ?

ID [755941]

[VNA] Phát biểu nào sau đây đúng với cuộn thuần cảm ?

A. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm tỉ lệ với tần số dòng điện
B. Cuộn cảm có tác dụng cản trở đối với dòng điện xoay chiều, không có tác dụng cản trở đối với dòng điện một chiều (kể cả dòng điện một chiều có cường độ thay đổi hay dòng điện không đổi)
C. Cảm kháng của cuộn cảm tỉ lệ nghịch với chu kỳ của dòng điện xoay chiều
D. Cảm kháng của cuộn cảm không phụ thuộc tần số của dòng điện xoay chiều
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Ta có: \({Z_L} = \omega L = \dfrac{{2\pi }}{T}.L\) → ZL tỉ lệ nghịch với chu kì của dòng điện.