[VNA] Trong dao động cưỡng bức của một vật, khi xảy ra cộng hưởng thì vật tiếp tục dao động
Moon.vn - Học để khẳng định mình

[VNA] Trong dao động cưỡng bức của một vật, khi xảy ra cộng hưởng thì vật tiếp tục dao động

ID [755938]

[VNA] Trong dao động cưỡng bức của một vật, khi xảy ra cộng hưởng thì vật tiếp tục dao động

A. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng của hệ
B. với tần số bằng tần số dao dộng riêng của hệ
C. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng của hệ
D. mà không chịu ngoại lực tác dụng
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì tần số ngoại lực bằng tần số riêng.