Cho 0 < alpha < frac{pi }{2}. Tính sqrt {frac{{1 + sin alpha }}{{1 - sin alpha }}} + sqrt {frac{{1 - sin alpha }}{{1 + sin alpha }
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Cho 0 < alpha < frac{pi }{2}. Tính sqrt {frac{{1 + sin alpha }}{{1 - sin alpha }}} + sqrt {frac{{1 - sin alpha }}{{1 + sin alpha }

ID 339631.

1.png

A. 1.png
B. 1.png
C. 1.png
D. 1.png
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 4/4/2017 lúc 11:39 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
1.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.