Biết cot frac{x}{4} - cot x = frac{{sin kx}}{{sin frac{x}{4}{mathop{rm s}nolimits} {rm{inx}}}}, với mọi x để các biểu thức có nghĩa. Lú
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Biết cot frac{x}{4} - cot x = frac{{sin kx}}{{sin frac{x}{4}{mathop{rm s}nolimits} {rm{inx}}}}, với mọi x để các biểu thức có nghĩa. Lú

ID 513428.

8.png

A. 8a.png
B. 8b.png
C. 8c.png
D. 8d.png
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 20/4/2017 lúc 9:27 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
8g.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
Huy1234567890 ai đó giải thích giùm em chỗ sin(x-x/4) được ko ạ
30/4/2018 lúc 8:55
kinglazy Bạn viết cot = cos/sin rồi quy đồng trừ đi thì tử hàm sincos - cossin = Sin(x-x/4)
30/4/2018 lúc 9:19 Cảm ơn