furniture needs supplying for the schools in the whole country will slow down the process of the reform of educati?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

furniture needs supplying for the schools in the whole country will slow down the process of the reform of educati?

ID 251894.

_ _ __ _ _ _ furniture needs supplying for the schools in the whole country will slow down the process of the reform of education.

A. Few
B. A few
C. Little
D. That little
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
Nhi17820 giải thích dùm mình với
17/5/2018 lúc 21:25
dangthudung3004 furniture là danh từ không đếm được => loại A,B
nguyên vế :" furniture needs supplying for the schools in the whole country" là chủ ngữ chữ không phải một mệnh đề nên cần có "that". dịch cả câu ra là : Việc cung cấp vật tư thiết bị cho trường học ở cả nước sẽ làm chậm quá trình cải tổ giáo dục
13/6/2018 lúc 20:30