Biểu thức A = sin {20^0} + sin {40^0} + sin {60^0} + ... + sin {340^0} + sin {360^0} có giá trị bằng:
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Biểu thức A = sin {20^0} + sin {40^0} + sin {60^0} + ... + sin {340^0} + sin {360^0} có giá trị bằng:

ID 339649.

1.png

A. 1.png
B. 1.png
C. 1.png
D. 1.png
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 4/4/2017 lúc 11:45 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
1.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.