Nếu sin 2xsin 3x = cos2xcos 3x thì một giá trị của x là:
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Nếu sin 2xsin 3x = cos2xcos 3x thì một giá trị của x là:

ID 513464.

27.png

A. 27a.png
B. 27b.png
C. 27c.png
D. 27d.png
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 20/4/2017 lúc 9:40 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
27g.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.