Nếu tan alpha + cot alpha = 2,left( {0 < alpha < frac{pi }{2}} right) thì alpha bằng:
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Nếu tan alpha + cot alpha = 2,left( {0 < alpha < frac{pi }{2}} right) thì alpha bằng:

ID 513552.

4.png

A. 4a.png
B. 4b.png
C. 4c.png
D. 4d.png
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 20/4/2017 lúc 10:33 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
4g.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.