02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

ID 513569.

11.png

A. 2
B. 11b.png
C. 0,5
D. 4
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 20/4/2017 lúc 10:38 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
11g.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.