Cho alpha là góc thỏa mãn sin alpha = frac{1}{4}. Tính giá trị của biểu thức A = left( {sin 4alpha + 2sin 2alpha } right)cos alpha
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Cho alpha là góc thỏa mãn sin alpha = frac{1}{4}. Tính giá trị của biểu thức A = left( {sin 4alpha + 2sin 2alpha } right)cos alpha

ID 513593.

24.png

A. 24a.png
B. 24b.png
C. 24c.png
D. 24d.png
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 20/4/2017 lúc 10:46 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
24g.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.