Tính giá trị của biểu thức Q = left( {1 - 3cos 2alpha } right)left( {2 + 3cos 2alpha } right) biết sin alpha = frac{2}{3}
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Tính giá trị của biểu thức Q = left( {1 - 3cos 2alpha } right)left( {2 + 3cos 2alpha } right) biết sin alpha = frac{2}{3}

ID 513597.

26.png

A. 26a.png
B. 26b.png
C. 26c.png
D. 26d.png
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 20/4/2017 lúc 10:47 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
26g.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.