a hotel, we looked for somewhere to have dinner.
_____ a hotel, we looked for somewhere to have dinner.
A. We found
B. Found
C. Finding
D. Being found

Đáp án C

Dùng phân từ để rút gọn câu khi hai mệnh đề có cùng chủ ngữ:
- V.ing: khi mệnh đề là chủ động
- P2: Khi mệnh đề là bị động
Dịch: Tìm được một khách sạn, chúng tôi đã tìm kiếm một nơi nào đó để ăn tối.