. Khi nói về mức phản ứng của kiểu gen, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây là đúng? I. Trong cùng một quần thể, các gen ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

. Khi nói về mức phản ứng của kiểu gen, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây là đúng? I. Trong cùng một quần thể, các gen ?

ID [304075]

. Khi nói về mức phản ứng của kiểu gen, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây là đúng?
I. Trong cùng một quần thể, các gen khác nhau có mức phản ứng khác nhau.
II. Mức phản ứng chỉ phụ phụ thuộc vào kiểu gen của cơ thể mà không phụ thuộc môi trường sống.
III. Tính trạng chất lượng thường có mức phản ứng hẹp hơn tính trạng số lượng.
IV. Mức phản ứng quy định giới hạn về năng suất của giống vật nuôi và cây trồng.

A.1.
B..
C.3.
D.4.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án DĐáp án D.
Cả 4 phát biểu trên đều đúng.
I đúng. Các gen khác nhau có mức phản ứng khác nhau trước các điều kiện môi trường.
II đúng. Mức phản ứng là tập hợp tất cả các kiểu hình của cùng một kiểu gen trước những điều kiện môi trường khác nhau. Mức phản ứng do kiểu gen quy định và chỉ phụ thuộc vào kiểu gen mà không phụ thuộc vào môi trường sống. III đúng. Tính trạng số lượng có mức phản ứng rộng.
IV đúng. Các gen khác nhau có mức phản ứng khác nhau, các tính trạng khác nhau có mức phản ứng khác nhau, mức phản ứng quy định giới hạn về năng suất.
Bình luận