- Mary: “Can I have another cookie?” - Gloria: “!”
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

- Mary: “Can I have another cookie?” - Gloria: “!”


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Null

ID [755966]

- Mary: “Can I have another cookie?”
- Gloria: “__________!”

A. Do it yourself
B. Help yourself
C. Be youself
D. Allow yourself
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Tạm dịch: - Mary: “Tôi lấy thêm một cái bánh quy nữa nhé?” – Gloria: “________”
A. Tự làm đi B. Bạn cứ tự nhiên C. Hãy là chính mình D. Cho phép bản thân