you accept my offer, please contact me via e-mail to discuss further.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

you accept my offer, please contact me via e-mail to discuss further.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Null

ID [755947]

__________ you accept my offer, please contact me via e-mail to discuss further.

A. May
B. Could
C. Would
D. Should
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Cấu trúc: Đảo ngữ câu điều kiện loại 1: Should + S1 + (not) + V, S2 + will/may/might/should/can… + V
Tạm dịch: Nếu bạn chấp nhận đề nghị của tôi, xin vui lòng liên hệ với tôi qua email để thảo luận thêm.