your child the chance to make his or her own decision is not unreasonable at all.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

your child the chance to make his or her own decision is not unreasonable at all.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Null

ID [755952]

__________ your child the chance to make his or her own decision is not unreasonable at all.

A. Enabling
B. Allowing
C. Permitting
D. Giving
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Cấu trúc: give sb the chance + to-V: cho ai cơ hội làm gì
Tạm dịch: Cho con bạn cơ hội để tự đưa ra quyết định của riêng mình không phải là không có lý.
trannhatthong2812 Give sb the chance to V
17 Tháng 6 lúc 17:15