(4)
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

(4)

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

Hotter weather leads to lower exam results, according to a new study from Harvard University, the University of California and Georgia State University. __________ (1), hot weather may reduce learning in both the short term and long term. Researchers reported that hot weather on test days and higher than average temperatures throughout the school year resulted in poorer grades. The study is the first major research __________ (2) the effect of heat on students in the USA. Researchers analyzed how test scores from 10 million American students were __________ (3) on by the weather. Their findings showed that an average temperature increase of just 0.55ºC over one year resulted in a one per cent decrease in learning.

The research is in a paper called "Heat and Learning" and was published last month by the USA's National Bureau of Economic Research. One of the more alarming conclusions contained in the study is __________ (4) global warming may have negative effects on learning and the income-earning potential of students around the world. The researchers predicted that if global temperatures continued to rise, the average American student could lose $25,000 in income over their __________ (5) because of lower exam results.
(Adapted from https://www.breakingnewsenglish.com)

ID 755970.

(4)

A. which
B. what
C. that
D. who
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan ( Lại Thị Lan )

28 Tháng 5 lúc 14:46 Link fb:

what. Câu này nghĩa là Người đó sẽ nghĩ rằng bạn không hứng thú với cái mà người ấy đang nói. Phân biệt giữa which và what: which phải dùng để thay thế cho một mệnh đề hoặc một sự vật sự việc đã được đề cập trước/what không dùng để thay thế.
nhulan ( Lại Thị Lan ) 28 Tháng 5 lúc 14:46 Link fb:
what. Câu này nghĩa là Người đó sẽ nghĩ rằng bạn không hứng thú với cái mà người ấy đang nói. Phân biệt giữa which và what: which phải dùng để thay thế cho một mệnh đề hoặc một sự vật sự việc đã được đề cập trước/what không dùng để thay thế.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Lại Thị Lan nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
Phanhaiyen1505 key B phải k ạ?
15 Tháng 6 lúc 22:18
captain2604 Đúng rồi
16 Tháng 6 lúc 0:9 (2) Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ