A curriculum that ignores ethnic tensions, racial antagonisms, cultural and religious differences is pot relevant.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

A curriculum that ignores ethnic tensions, racial antagonisms, cultural and religious differences is pot relevant.


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID [777943]

A curriculum that ignores ethnic tensions, racial antagonisms, cultural _______ and religious differences is pot relevant.

A. diversity
B. contacts
C. barriers
D. levels
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án A Chọn đáp án: A. diversity (n): sự đa dạng
Cụm từ: cultural diversity: đa dạng văn hóa
Đáp án còn lại: B. contacts (n số nhiều): hợp đồng
C. barriers (n số nhiều): rảo cản
D. levels (n số nhiều): mức độ
Tạm dịch: Một chương trình học bỏ qua căng thẳng sắc tộc, đối kháng chủng tộc, đa dạng văn hóa và phân biệt tôn giáo là thích đáng
Bình luận