A curriculum that ignores ethnic tensions, racial antagonisms, cultural and religious differences is pot relevant.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

A curriculum that ignores ethnic tensions, racial antagonisms, cultural and religious differences is pot relevant.


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID []

A curriculum that ignores ethnic tensions, racial antagonisms, cultural _______ and religious differences is pot relevant.

A.diversity
B.contacts
C.barriers
D.levels
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án AChọn đáp án: A. diversity (n): sự đa dạng
Cụm từ: cultural diversity: đa dạng văn hóa
Đáp án còn lại: B. contacts (n số nhiều): hợp đồng
C. barriers (n số nhiều): rảo cản
D. levels (n số nhiều): mức độ
Tạm dịch: Một chương trình học bỏ qua căng thẳng sắc tộc, đối kháng chủng tộc, đa dạng văn hóa và phân biệt tôn giáo là thích đáng
Bình luận